English

‘3 kıta ve 7 ülkede, adadan taşmış bir üniversite’

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öz­türk, Voice Of The Island’a konuştu. Öztürk GAÜ’nün uluslararası alan­daki varlığı ve başarılarıyla ilgili bilgi verirken, çalışmaları hakkında da özel açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Kutsal Öztürk, GAÜ’nün Kıbrıs’ın kuzeyinde en çok burs veren üniversite olduğuna da dik­kat çekerek, kendilerini öğrencileri, velileri ve çalışanlarıyla “GAÜ Bü­yük Ailesi” olarak gördüklerini de vurguladı.

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, GAÜ’nün 34 yıllık geçmi­şine bağlı olarak, ilk üniversitele­rimizden biri olduğunu ifade etti. GAÜ’nün gelişmesine bağlı olarak adadan taşan bir üniversite oldu­ğuna dikkat çeken Öztürk, uluslara­rası ilişkilerde GAÜ’nün çok önemli çalışmalar yaptığını kaydetti. Bu­nun neticesinde GAÜ’nün 3 kıta ve 7 ülkede kampüsünün olduğunu vurgulayan Öztürk, GAÜ’nün Ame­rika, İngiltere, İstanbul, Hong Kong, Sirilanka ve Moldova’da kampüsü­nün olduğunu belirtti. Bu kampüs­lerle birlikte GAÜ’nün tek kampüs olduğunu dile getiren Öztürk, bu­nun uluslararası ilişkilere verdik­leri öneme bağlı olarak GAÜ’nün bir dünya üniversitesi olma hede­fini gösterdiğini ifade etti.

“Biz yapımıza baktığımızda bü­yük bir aileyiz” şeklinde konuşan Öztürk, öğrencilerin, velilerin, ça­lışanların, kendilerini “GAÜ büyük ailesi” diye tanımladığına da vurgu yaptı. Aile kavramının kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çeken Öztürk, çünkü aile kavramı­nın temelinde sevgi, saygı, samimi­yet ve güven durumunun söz ko­nusu olduğunu kaydetti. GAÜ’nün, Türkiye’nin her yöresinden ve 130 tane yabancı ülkeden öğrencisi ol­duğuna dikkat çeken Öztürk, he­deflerinin Birleşmiş Milletlerdeki her ülkeden öğrenci almak oldu­ğuna vurgu yaptı. Şu anda 130’un üzerinde ülkeden öğrenci alan ve dolayısıyla çok önemli kültür mo­zaiğine sahip bir üniversite olduk­larının altını çizen Öztürk, çok deği­şik ülkelerden gelen kişilerin farklı kültürlerinin bir birbirleriyle olan iletişimi sonucunda çok önemli bir kültür iletişimine sahip olunduğunu kaydetti.Öğrencilerinin çok iyi bir eğitim ve öğretimin yanı sıra, dün­yayı tanıma ve ona bağlı olarak bir dünya insanı olma imkanı olduğunu kaydeden Öztürk, “üniversitemizin dünya insanı yetiştirme gibi de bir ayrıcalığı var. Biz dünya insanı ye­tiştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Bir dünya insanının da­ima “sevgi ve barış” düşüncesinde olduğunu söyleyen Öztürk, GAÜ öğ­rencilerinin de mezun olduğunda, kendilerinin dünyadaki sevgi ve ba­rış elçileri olduğunu vurguladı. Bu durumun kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Öztürk, öğren­cilerin kendi ülkelerine döndükle­rinde bir birleriyle iletişim içinde olduklarını dile getirdi.

Öztürk, bunun sonucunda GAÜ birlikteliğinin ve başarılarının dün­yada da sürdüğünü ifade etti. Bu yıl yeni açılan tıp fakültesiyle bir­likte 11 fakültenin ve çok önemli bölümlerinin bulunduğunu dile ge­tiren Öztürk, ayrıca yüksek lisans ve doktorada da çok önemli çalış­malarının bulunduğunu söyledi. GAÜ enstitülerine bağlı yüksek li­sans ve doktorada yaklaşık 2 binin üzerinde öğrencilerinin bulundu­ğunu ifade eden Öztürk, bu sayıyı da çoğaltmayı hedeflediklerini dile getirdi. Kendilerinin özellikle ağırlık verdikleri sağlık başta olmak üzere tıp fakültesinin, çok değerli ve çok önemli eczacılık fakültesinin bulun­duğunun altını çizen Öztürk, “sağlık bilimleri fakültemiz var. Onların ya­nında havacılıkta da biz çok önemli­yiz. Adeta bir marka olmuş durum­dayız. Denizcilikte de aynı şekilde, biz kendimizi bütün Türkiye’ye, dünyaya başarılarımızla birlikte sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Öğrencilere çok iyi bir kampüs sunuyoruz”

Yapısal olarak da GAÜ kampü­sünün peyzajıyla çok iyi durumda olduğunu dile getiren Öztürk, öğ­rencilere çok iyi bir kampüs sun­duklarını kaydetti.

GAÜ kampüsünün öğrencilerin her türlü imkanına cevap verecek nitelikte olduğuna dikkat çeken Öztürk, öğrencileri, dinlenme, ba­rınma, yemek yeme gibi imkanları sunduklarını ifade etti.

Öğrencilerin de kampüste çok mutlu olduklarına vurgu yapan Öz­türk, kendisinin de odasında otur­mayı çok sevmediğini söyleyerek sürekli öğrencilerle beraber olmaya çalıştığının altını çizdi. “Çünkü öğ­rencilerimiz “y” ve “z” kuşaklar. Yani gerçekten farklı yapıda öğren­cilerimiz var. Onların şikayetlerine daima önem veririm.

Onlar da hiç çekinmeden her türlü eleştiriyi yapabilirler, düşün­celerini serbestçe söyleyebilirler ve ben de onlardan yararlanırım” şek­linde konuşan Öztürk, bu konunun çok önemli olduğuna dikkat çekti ve GAÜ’nün gelişimi açısından da bu konunun oldukça yarar sağladı­ğını belirtti.

GAÜ olarak öncelikli hedeflerinin öğrenci memnuniyeti olduğuna dik­kat çeken Öztürk, buna bağlı ola­rak başarılarının sürdüğünü söy­ledi. “Bizim uluslararası düzeydeki ilişkilerimizde kurucu rektörümüz ve aynı zamanda başkanımız sayın Serhat Akpınar’ın çok büyük katkısı vardır. Zaten dünya diplomatlar bir­liğinin Kıbrıs’taki başkanıdır.

Uluslararası ilişkileri de çok ön­dedir. Daima üniversitemizi ulusla­rarası ilişkilerde öne çıkarır” diyen Öztürk, GAÜ’nün 200’ün üzerinde dünya üniversitesiyle ilişkiler içe­risinde olduğuna dikkat çekti.

Daima uluslararası ilişkilerde kendilerini var etmeye çalıştıkla­rına vurgu yapan Öztürk, “akade­mik olarak varlığımızı dünyaya hep göstermek istiyoruz.

Hedefimiz bir dünya üniversitesi olduğunu söylemiştim” şeklinde ko­nuştu. GAÜ’nün her sene istediği öğrenci sayısına ulaştığını ifade eden Öztürk, “20 bine yakın öğren­cimiz vardır. Bu sayıyı her zaman artırmayı hedefliyoruz. Bu sene çok ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldı tüm üniversiteler.

Bakıldığı zaman tercihlerin yak­laşık yüzde 50’si dolma niteliğinde­dir. Her üniversite beklenenin çok altında bir öğrenci kaydı yapmak zorunda kalmıştır. Biz bu durumu ciddi olarak irdeledik.

Şu anda bile mücadele ettiğimiz dövizin bu şekilde yüksek olması inanılmaz bir nedendir” dedi. Öz­türk şöyle devam etti; “Döviz bü­tün her şeyi etkilediği için Kıbrıs’ın pahalı olduğuna dair, özellikle ev ki­raları, bilet fiyatlarının döviz üzerin­den olması negatif etkiler yapmıştır bize. Öğrenci gelmemesi nedenle­rinden başta gelen bir durumdur bu sorunlar.

Böyle giderse ben iyimserim ama gelecek dönem bunun yarısı kadar öğrenci ile karşılaşacağız. Yani dörtte bire inecek ve git gide düşe­cek. Türkiye’de de 200’ün üzerinde devlet ve özel üniversite var. Öğ­renciler oradakileri tercih edecek­lerdir. Kıbrıs pahalı imajı devam ederse, böyle olacaktır.”

Hiçbir devlet desteği almadan, adada en çok burs veren üniver­sitenin GAÜ olduğunu belirten Öztürk, “düşünün yüzde yüz burs verdiğimiz öğrenciler dahi “daha ne vereceksiniz?” gibi soru sormak zo­runda kalıyor bizlere.

Bu çok ciddi bir ekonomik sıkıntı içerisinde olduğumuzun gösterge­sidir” dedi. Bu durumların ortaya çıkması sonucunda kendilerinin ellerinden gelenin fazlasını yapa­rak bu duruma çözüm için destek verdiklerini belirten Öztürk, “hükü­metimize destek verdik ve biz Türk Lirasına döndük. Her şeyimiz artık Türk Lirası.

Bizim borçlarımız, kredi borçla­rımız var, onların döviz olmasına rağmen biz hemen Türk Lirasına döndük. Artı olarak büyük bir öz­veri ve cesaretle Euro 8 iken biz 5’e sabitledik.

Büyük bir cesaret ve özveri ile sınırlama yaptık öğrencilerimizin lehine olsun diye. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama artık olay biraz daha genel olarak devlet, hükümet sorunu haline gelmiştir” dedi. “Çağdaş bir teknolojiyle, yeni öğrencilerimizi bekliyoruz”

Yeni gelecek öğrencileri heye­canla beklediklerini söyleyen Öz­türk, “Onları çok seviyoruz. GAÜ büyük ailemizin onlar bir ferdi olacaklar. Aileleriyle birlikte biz onların her zaman yanlarında ola­cağız. Mutlulukları paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Bunlar bizim için çok önemli” şeklinde konuştu. Çok yeni fiziksel imkanlara da sa­hip olduklarını kaydeden Öztürk, çağdaş bir teknolojiyle 5 bin metre karelik kapalı alanı devreye soktuk­larını belirtti.

“Eğitimimizin güçlü ve başa­rıya gidebilmesi için değerli öğre­tim üyesi kazanmak hedeflerimizi arasındaydı” diyen Öztürk, 8 tane çok değerli profesörün bu yıl kad­rolarına katıldığını kaydetti.

Bu durumun kendilerini çok güç­lendirdiğini dile getiren Öztürk, söz konusu profesörlerden beklenti­lerinin büyük olduğunu söyledi. Eğitim ve öğretimdeki bu hassasi­yetlerin yanında, kültür açısından öğrencilerimize her türlü desteği vermeye gayret ettiklerini vurgu­layan Öztürk, “bahar şenlikleri kül­türel faaliyetler, eğlenceler, dönem içinde her sene saptadığımız kon­sept üzerinde dünyaca tanınmış kişileri davet ederiz.

Bir dünya üniversitesi ne yapı­yorsa, biz de onları yapmaya özen gösteriyoruz. Öğrencilerimizi öz­lemle bekliyoruz. Biz onların her zaman yanlarında olacağız” şek­linde konuştu.

Tünay MERTEKCİ

Voice Of The Island – 2018

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

‘Avrupa ile İngiltere ilişkileri tehdit altında’

İngiltere Dışişleri Bakanı Je­remy Hunt, Brexit sürecine ilişkin, “İki tarafın da güven ve vizyona ih­tiyacı var. Çünkü İngiltere’nin gele­cek 25 yılda Avrupalı komşularıyla inşa edeceği ilişki tehdit altında.” değerlendirmesinde bulundu.

Oxford ve Exeter: “Nazik olmak” ruh sağlığına faydalı Oxford ve Exeter: “Nazik olmak” ruh sağlığına faydalı

Oxford ve Exeter üniversite­lerinin yaptığı bir araştırmaya göre, nazik olmak ve nazik dü­şüncelere sahip olmak depresyo­nun önüne geçerken, daha kaliteli bir yaşam sürmede önemli bir rol oynuyor. Clinical Psychological Science dergisinde bulguları pay­laşılan araştırma, 135 katılımcının gözlemlenmesi ile sonuçlandı.

Karl Marx’ın mezarına ikinci kez saldırıya tepki

Karl Marx’ın Kuzey Londra Highgate Mezarlığı’ndaki anıt me­zarı iki haftada ikinci kez saldı­rıya uğraması EMEP ve DAY MER ile Britanya Komünist Partisi ve gençlik örgütü Britanya Komünist Gençlik Ligi tarafından mezarlıkta protesto edildi.

DERMAN: Kumar bağımlılarını suçlamayın, profesyonel anlamda destek almalarını sağlayın

DERMAN Genel Müdürü Nur­sel Taş ve Derman Ruh Sağlığı Servisi’nin sorumlusu Ufuk Genç kumar bağımlılığının toplumda açık­lanmayan fakat ciddi bir sorun ol­duğunu belirterek, bağımlıları ayıp­lamak yerine profesyonel yardım almalarının sağlanması gerektiğini söylediler.

Birleşik Krallık vize başvurularında değişiklik Birleşik Krallık vize başvurularında değişiklik

Vize ve Göçmenlik Hukuku uz­manı Av. Ahmet Emre Yüksel, İn­giltere vizeleriyle ilgili olarak bazı değişiklikler yapıldığını belirterek “Türkiye’deki başvuru merkezle­rinde vize için istenen belgelerin asıllarının yerine taramaları alın­maya başladı. Böylece asıl belge­lerin kaybolma olasılığının önüne geçildi” dedi.

KTGBİ Hornsey Atatürk Okulu’nu ziyaret etti; Türk okulları bizler için çok önemli

İngiltere’de doğup büyü­yen, okumak veya yaşamak için Kıbrıs’tan İngiltere’ye gelen genç­lerin kurduğu Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere (KTGBİ), Hornsey Atatürk Okulu’nu ziyaret etti.

Sala’nın köpeği hala bekliyor

Nantes’tan özel uçakla Cardiff’in yolunu tutan ve içinde Emiliano Sala’nın olduğu uçağın enkazına önceki gün ulaşılmıştı. Uçağı Manş Denizi’ne düşen futbolcu Emiliano Sala’yı sadece ailesi beklemiyor.

Dar iç çamaşırı giyen erkeklerin sperm sayıları azalıyor

Massachusetts General Hospital’da , 656 erkek üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, dar külot giyen erkeklerin hem sperm yoğunluğunun ve hem de total sperm sayılarının boksör külot gi­yenlere göre daha az olduğu ancak bu azalmaya rağmen sperm sayıla­rının çocuk sahibi olmak için ye­terli olduğu bildirildi.

Birleşik Krallık vize başvurularında değişiklik

Vize ve Göçmenlik Hukuku uz­manı Av. Ahmet Emre Yüksel, İn­giltere vizeleriyle ilgili olarak bazı değişiklikler yapıldığını belirterek “Türkiye’deki başvuru merkezle­rinde vize için istenen belgelerin asıllarının yerine taramaları alın­maya başladı. Böylece asıl belge­lerin kaybolma olasılığının önüne geçildi” dedi.

Southbank Centre Yemek Fuarı

Konumuz gerek tiyatro, sanat, mü­zikaller olsun, gerekse de sergiler ve diğerleri… Southbank’de her tarzdan ilgi odağına hitab edecek etkinlik ve mekan bulunuyor. Nitekim, kış ayla­rının artık azınlıkta kalması ve baha­rın yavaş da olsa beklenmeye başlan­dığı şu günlerde, Londra’nın “sokak kültürünün” uyanışına tekrardan ta­nık edeceğimiz günler çok da uzağı­mızda değil.

Renklerin büyülü dünyası Londra ile buluşuyor

West End Bond Street’te, renklerin ve renklerin hayat verdiği şekillerin adeta dans ettiği bu kaçırılmaması gereken sergide, cam heykeltraşı Dale Chihuly, son eserleri de dahil olmak üzere bugüne kadar büyük rağbet görmüş baş yapıtlarını Londralılarla buluşturuyor.

Alexandra Palace’a dair yeni park kuralları aileleri “uzaklaştırabilir”

Alexandra Palace’ın ziyaretçileri, tarihte ilk kez yeni park kuralları ile karşılaşabilirler.

Southbank Centre Yemek Fuarı

Konumuz gerek tiyatro, sanat, mü­zikaller olsun, gerekse de sergiler ve diğerleri… Southbank’de her tarzdan ilgi odağına hitab edecek etkinlik ve mekan bulunuyor. Nitekim, kış ayla­rının artık azınlıkta kalması ve baha­rın yavaş da olsa beklenmeye başlan­dığı şu günlerde, Londra’nın “sokak kültürünün” uyanışına tekrardan ta­nık edeceğimiz günler çok da uzağı­mızda değil.

Renklerin büyülü dünyası Londra ile buluşuyor

West End Bond Street’te, renklerin ve renklerin hayat verdiği şekillerin adeta dans ettiği bu kaçırılmaması gereken sergide, cam heykeltraşı Dale Chihuly, son eserleri de dahil olmak üzere bugüne kadar büyük rağbet görmüş baş yapıtlarını Londralılarla buluşturuyor.

Konsey Başkanı’nın evinde kitap tanıtımı

İngiltere Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal, 28 Ocak Pazartesi günü Kuzey Kıbrıs kökenli yazar Sonay Yakup Yakupsoy’un kitap tanıtımı için evinde resepsiyon verdi. Etkinliğe KKTC Eğitim ve Kültür Ataşemiz Gülgün Özçelik de katıldı.

Dua Lipa kafes elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu

Londra’da, müziğini bestelediği filmin galasına katılan şarkıcı Dua Lipa, kafesi andıran Armani imzalı elbisesi ile kırmızı halıda tüm bakışları üzerinde topladı.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter