English

‘3 kıta ve 7 ülkede, adadan taşmış bir üniversite’

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öz­türk, Voice Of The Island’a konuştu. Öztürk GAÜ’nün uluslararası alan­daki varlığı ve başarılarıyla ilgili bilgi verirken, çalışmaları hakkında da özel açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Kutsal Öztürk, GAÜ’nün Kıbrıs’ın kuzeyinde en çok burs veren üniversite olduğuna da dik­kat çekerek, kendilerini öğrencileri, velileri ve çalışanlarıyla “GAÜ Bü­yük Ailesi” olarak gördüklerini de vurguladı.

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, GAÜ’nün 34 yıllık geçmi­şine bağlı olarak, ilk üniversitele­rimizden biri olduğunu ifade etti. GAÜ’nün gelişmesine bağlı olarak adadan taşan bir üniversite oldu­ğuna dikkat çeken Öztürk, uluslara­rası ilişkilerde GAÜ’nün çok önemli çalışmalar yaptığını kaydetti. Bu­nun neticesinde GAÜ’nün 3 kıta ve 7 ülkede kampüsünün olduğunu vurgulayan Öztürk, GAÜ’nün Ame­rika, İngiltere, İstanbul, Hong Kong, Sirilanka ve Moldova’da kampüsü­nün olduğunu belirtti. Bu kampüs­lerle birlikte GAÜ’nün tek kampüs olduğunu dile getiren Öztürk, bu­nun uluslararası ilişkilere verdik­leri öneme bağlı olarak GAÜ’nün bir dünya üniversitesi olma hede­fini gösterdiğini ifade etti.

“Biz yapımıza baktığımızda bü­yük bir aileyiz” şeklinde konuşan Öztürk, öğrencilerin, velilerin, ça­lışanların, kendilerini “GAÜ büyük ailesi” diye tanımladığına da vurgu yaptı. Aile kavramının kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çeken Öztürk, çünkü aile kavramı­nın temelinde sevgi, saygı, samimi­yet ve güven durumunun söz ko­nusu olduğunu kaydetti. GAÜ’nün, Türkiye’nin her yöresinden ve 130 tane yabancı ülkeden öğrencisi ol­duğuna dikkat çeken Öztürk, he­deflerinin Birleşmiş Milletlerdeki her ülkeden öğrenci almak oldu­ğuna vurgu yaptı. Şu anda 130’un üzerinde ülkeden öğrenci alan ve dolayısıyla çok önemli kültür mo­zaiğine sahip bir üniversite olduk­larının altını çizen Öztürk, çok deği­şik ülkelerden gelen kişilerin farklı kültürlerinin bir birbirleriyle olan iletişimi sonucunda çok önemli bir kültür iletişimine sahip olunduğunu kaydetti.Öğrencilerinin çok iyi bir eğitim ve öğretimin yanı sıra, dün­yayı tanıma ve ona bağlı olarak bir dünya insanı olma imkanı olduğunu kaydeden Öztürk, “üniversitemizin dünya insanı yetiştirme gibi de bir ayrıcalığı var. Biz dünya insanı ye­tiştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Bir dünya insanının da­ima “sevgi ve barış” düşüncesinde olduğunu söyleyen Öztürk, GAÜ öğ­rencilerinin de mezun olduğunda, kendilerinin dünyadaki sevgi ve ba­rış elçileri olduğunu vurguladı. Bu durumun kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Öztürk, öğren­cilerin kendi ülkelerine döndükle­rinde bir birleriyle iletişim içinde olduklarını dile getirdi.

Öztürk, bunun sonucunda GAÜ birlikteliğinin ve başarılarının dün­yada da sürdüğünü ifade etti. Bu yıl yeni açılan tıp fakültesiyle bir­likte 11 fakültenin ve çok önemli bölümlerinin bulunduğunu dile ge­tiren Öztürk, ayrıca yüksek lisans ve doktorada da çok önemli çalış­malarının bulunduğunu söyledi. GAÜ enstitülerine bağlı yüksek li­sans ve doktorada yaklaşık 2 binin üzerinde öğrencilerinin bulundu­ğunu ifade eden Öztürk, bu sayıyı da çoğaltmayı hedeflediklerini dile getirdi. Kendilerinin özellikle ağırlık verdikleri sağlık başta olmak üzere tıp fakültesinin, çok değerli ve çok önemli eczacılık fakültesinin bulun­duğunun altını çizen Öztürk, “sağlık bilimleri fakültemiz var. Onların ya­nında havacılıkta da biz çok önemli­yiz. Adeta bir marka olmuş durum­dayız. Denizcilikte de aynı şekilde, biz kendimizi bütün Türkiye’ye, dünyaya başarılarımızla birlikte sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Öğrencilere çok iyi bir kampüs sunuyoruz”

Yapısal olarak da GAÜ kampü­sünün peyzajıyla çok iyi durumda olduğunu dile getiren Öztürk, öğ­rencilere çok iyi bir kampüs sun­duklarını kaydetti.

GAÜ kampüsünün öğrencilerin her türlü imkanına cevap verecek nitelikte olduğuna dikkat çeken Öztürk, öğrencileri, dinlenme, ba­rınma, yemek yeme gibi imkanları sunduklarını ifade etti.

Öğrencilerin de kampüste çok mutlu olduklarına vurgu yapan Öz­türk, kendisinin de odasında otur­mayı çok sevmediğini söyleyerek sürekli öğrencilerle beraber olmaya çalıştığının altını çizdi. “Çünkü öğ­rencilerimiz “y” ve “z” kuşaklar. Yani gerçekten farklı yapıda öğren­cilerimiz var. Onların şikayetlerine daima önem veririm.

Onlar da hiç çekinmeden her türlü eleştiriyi yapabilirler, düşün­celerini serbestçe söyleyebilirler ve ben de onlardan yararlanırım” şek­linde konuşan Öztürk, bu konunun çok önemli olduğuna dikkat çekti ve GAÜ’nün gelişimi açısından da bu konunun oldukça yarar sağladı­ğını belirtti.

GAÜ olarak öncelikli hedeflerinin öğrenci memnuniyeti olduğuna dik­kat çeken Öztürk, buna bağlı ola­rak başarılarının sürdüğünü söy­ledi. “Bizim uluslararası düzeydeki ilişkilerimizde kurucu rektörümüz ve aynı zamanda başkanımız sayın Serhat Akpınar’ın çok büyük katkısı vardır. Zaten dünya diplomatlar bir­liğinin Kıbrıs’taki başkanıdır.

Uluslararası ilişkileri de çok ön­dedir. Daima üniversitemizi ulusla­rarası ilişkilerde öne çıkarır” diyen Öztürk, GAÜ’nün 200’ün üzerinde dünya üniversitesiyle ilişkiler içe­risinde olduğuna dikkat çekti.

Daima uluslararası ilişkilerde kendilerini var etmeye çalıştıkla­rına vurgu yapan Öztürk, “akade­mik olarak varlığımızı dünyaya hep göstermek istiyoruz.

Hedefimiz bir dünya üniversitesi olduğunu söylemiştim” şeklinde ko­nuştu. GAÜ’nün her sene istediği öğrenci sayısına ulaştığını ifade eden Öztürk, “20 bine yakın öğren­cimiz vardır. Bu sayıyı her zaman artırmayı hedefliyoruz. Bu sene çok ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldı tüm üniversiteler.

Bakıldığı zaman tercihlerin yak­laşık yüzde 50’si dolma niteliğinde­dir. Her üniversite beklenenin çok altında bir öğrenci kaydı yapmak zorunda kalmıştır. Biz bu durumu ciddi olarak irdeledik.

Şu anda bile mücadele ettiğimiz dövizin bu şekilde yüksek olması inanılmaz bir nedendir” dedi. Öz­türk şöyle devam etti; “Döviz bü­tün her şeyi etkilediği için Kıbrıs’ın pahalı olduğuna dair, özellikle ev ki­raları, bilet fiyatlarının döviz üzerin­den olması negatif etkiler yapmıştır bize. Öğrenci gelmemesi nedenle­rinden başta gelen bir durumdur bu sorunlar.

Böyle giderse ben iyimserim ama gelecek dönem bunun yarısı kadar öğrenci ile karşılaşacağız. Yani dörtte bire inecek ve git gide düşe­cek. Türkiye’de de 200’ün üzerinde devlet ve özel üniversite var. Öğ­renciler oradakileri tercih edecek­lerdir. Kıbrıs pahalı imajı devam ederse, böyle olacaktır.”

Hiçbir devlet desteği almadan, adada en çok burs veren üniver­sitenin GAÜ olduğunu belirten Öztürk, “düşünün yüzde yüz burs verdiğimiz öğrenciler dahi “daha ne vereceksiniz?” gibi soru sormak zo­runda kalıyor bizlere.

Bu çok ciddi bir ekonomik sıkıntı içerisinde olduğumuzun gösterge­sidir” dedi. Bu durumların ortaya çıkması sonucunda kendilerinin ellerinden gelenin fazlasını yapa­rak bu duruma çözüm için destek verdiklerini belirten Öztürk, “hükü­metimize destek verdik ve biz Türk Lirasına döndük. Her şeyimiz artık Türk Lirası.

Bizim borçlarımız, kredi borçla­rımız var, onların döviz olmasına rağmen biz hemen Türk Lirasına döndük. Artı olarak büyük bir öz­veri ve cesaretle Euro 8 iken biz 5’e sabitledik.

Büyük bir cesaret ve özveri ile sınırlama yaptık öğrencilerimizin lehine olsun diye. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama artık olay biraz daha genel olarak devlet, hükümet sorunu haline gelmiştir” dedi. “Çağdaş bir teknolojiyle, yeni öğrencilerimizi bekliyoruz”

Yeni gelecek öğrencileri heye­canla beklediklerini söyleyen Öz­türk, “Onları çok seviyoruz. GAÜ büyük ailemizin onlar bir ferdi olacaklar. Aileleriyle birlikte biz onların her zaman yanlarında ola­cağız. Mutlulukları paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Bunlar bizim için çok önemli” şeklinde konuştu. Çok yeni fiziksel imkanlara da sa­hip olduklarını kaydeden Öztürk, çağdaş bir teknolojiyle 5 bin metre karelik kapalı alanı devreye soktuk­larını belirtti.

“Eğitimimizin güçlü ve başa­rıya gidebilmesi için değerli öğre­tim üyesi kazanmak hedeflerimizi arasındaydı” diyen Öztürk, 8 tane çok değerli profesörün bu yıl kad­rolarına katıldığını kaydetti.

Bu durumun kendilerini çok güç­lendirdiğini dile getiren Öztürk, söz konusu profesörlerden beklenti­lerinin büyük olduğunu söyledi. Eğitim ve öğretimdeki bu hassasi­yetlerin yanında, kültür açısından öğrencilerimize her türlü desteği vermeye gayret ettiklerini vurgu­layan Öztürk, “bahar şenlikleri kül­türel faaliyetler, eğlenceler, dönem içinde her sene saptadığımız kon­sept üzerinde dünyaca tanınmış kişileri davet ederiz.

Bir dünya üniversitesi ne yapı­yorsa, biz de onları yapmaya özen gösteriyoruz. Öğrencilerimizi öz­lemle bekliyoruz. Biz onların her zaman yanlarında olacağız” şek­linde konuştu.

Tünay MERTEKCİ

Voice Of The Island – 2018

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

May’in üzerindeki baskı Brexit istifalarıyla artıyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması sürecinde yeni bir anlaş­mayı parlamentoda oylamaya sun­maya çalışan Başbakan Theresa May üzerindeki istifa baskılarının arttığı ifade ediliyor. İngiltere basınında May’in yeni Brexit planını parlamen­toya sunamadan istifasını açıklamak zorunda kalabileceğini yazıyor.

Enerji fiyatları enflasyonu tetikledi

İngiltere’de elektrik ve gaz fiyatlarındaki artış enflasyonu yılın en yüksek seviyesine çıkardı

Ersin Tatar, KKTC’de Başbakanlık görevini devraldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi­nin (HP) koalisyon hükümeti ku­rulması için anlaşmaya varması­nın ardından UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’dan başbakan­lık görevini devraldı.

Tottenham’da korkutan yangın

Kuzey Londra’daki Tottenham bölgesindeki bir depoda büyük bir yangın meydana geldi.Bölgedeki Garman Road’da çıkan yangını yaklaşık 100 itfaiyeci söndürmeye çalıştı.

Avrupa’da emeklilik sistemi değişti!

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ikincisini yayımladığı, “Avrupa Birliği’nde Sosyal Güvenlik” kitabı, Türkiye’de gündeme gelmesi beklenen tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili çalışmalara da ışık tutuyor.

Tottenham’da korkutan yangın

Kuzey Londra’daki Tottenham bölgesindeki bir depoda büyük bir yangın meydana geldi.Bölgedeki Garman Road’da çıkan yangını yaklaşık 100 itfaiyeci söndürmeye çalıştı.

Hackney ‘evsizler hostelinde’ ardı ardına ölümler yaşandı

Hackney Gazette gazetesinin bir haberine göre, Hackney beldesinde evsizlere geçici yaşam alanı sağlayan The Shuttleworth Hotel’de, son sekiz ayda üç ölüm gerçekleşti.

Khan’a devam eden ölüm tehditleri nedeniyle 24 saat polis koruması verildi

Yerel basına göre, Londra’nın ilk Müslüman belediye başkanı olan Sadiq Khan’a yönelik tehditler, Ha­ziran 2016’da yapılan İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma­sının (Brexit) oylandığı referan­dumdan sonra artmaya başladı.

Tottenham’da korkutan yangın

Kuzey Londra’daki Tottenham bölgesindeki bir depoda büyük bir yangın meydana geldi.Bölgedeki Garman Road’da çıkan yangını yaklaşık 100 itfaiyeci söndürmeye çalıştı.

Hackney ‘evsizler hostelinde’ ardı ardına ölümler yaşandı

Hackney Gazette gazetesinin bir haberine göre, Hackney beldesinde evsizlere geçici yaşam alanı sağlayan The Shuttleworth Hotel’de, son sekiz ayda üç ölüm gerçekleşti.

On dükkandan biri boş

Yüksek vergiler ve online rekabet nedeniyle binlerce dükkan kapanıyor

Khan’a devam eden ölüm tehditleri nedeniyle 24 saat polis koruması verildi

Yerel basına göre, Londra’nın ilk Müslüman belediye başkanı olan Sadiq Khan’a yönelik tehditler, Ha­ziran 2016’da yapılan İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma­sının (Brexit) oylandığı referan­dumdan sonra artmaya başladı.

Samaia Trio: Geleneksel müziğin akıcı ve sürekli değiştiğine inanıyoruz

Geçtiğimiz günlerde bir dizi konser ve etkinlik kapsamında İngiltere turu gerçekleştiren üç müzisyen kadından oluşan Samaia Trio, olağanüstü performansları ile dinleyicileri büyülediler. 2017 yılında kurulan ve 2018 yılında ilk albümlerini çıkaran grubun üyelerine, Samaia Trio’ya dair merak ettiklerimizi sorduk.

Soho’da İngiliz kültürü modern dinamiklerle hayat buluyor

Londra West End, yapısı gereği birçok kültürün evi olmasından ötürü, kimi zaman özellikle turistlerin sıklıkla aradığı “salt İngiliz” kültürünü kimi zaman tam anlamıyla temsil edemiyor, desek aslında yalan olur.

Dalston Çocuk Festivali Başlıyor

25 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Cumartesi olmak üzere iki güne yayılacak Dalston Çocuk Festivali, tiyatrolardan kukla gösterilerine, animasyonlardan birbirinden zevkli oyunlara Dalston’un birbirinden farklı köşelerinde çocuklara unutamayacakları bir eğlence deneyimi sunacak.

“River Stage” ve Southbank yazı getiriyor

National Theatre Square, geçtiğimiz sene de Londra ile buluşturduğu açık hava prodüksiyonu River Stage ile Londra’nın en ünlü performans sanatçılarını, müzisyenlerini ve şairlerini bir araya getiren renkli bir festivale hazırlanıyor.

Designed by: Olay Gazeter