English

‘3 kıta ve 7 ülkede, adadan taşmış bir üniversite’

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öz­türk, Voice Of The Island’a konuştu. Öztürk GAÜ’nün uluslararası alan­daki varlığı ve başarılarıyla ilgili bilgi verirken, çalışmaları hakkında da özel açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Kutsal Öztürk, GAÜ’nün Kıbrıs’ın kuzeyinde en çok burs veren üniversite olduğuna da dik­kat çekerek, kendilerini öğrencileri, velileri ve çalışanlarıyla “GAÜ Bü­yük Ailesi” olarak gördüklerini de vurguladı.

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, GAÜ’nün 34 yıllık geçmi­şine bağlı olarak, ilk üniversitele­rimizden biri olduğunu ifade etti. GAÜ’nün gelişmesine bağlı olarak adadan taşan bir üniversite oldu­ğuna dikkat çeken Öztürk, uluslara­rası ilişkilerde GAÜ’nün çok önemli çalışmalar yaptığını kaydetti. Bu­nun neticesinde GAÜ’nün 3 kıta ve 7 ülkede kampüsünün olduğunu vurgulayan Öztürk, GAÜ’nün Ame­rika, İngiltere, İstanbul, Hong Kong, Sirilanka ve Moldova’da kampüsü­nün olduğunu belirtti. Bu kampüs­lerle birlikte GAÜ’nün tek kampüs olduğunu dile getiren Öztürk, bu­nun uluslararası ilişkilere verdik­leri öneme bağlı olarak GAÜ’nün bir dünya üniversitesi olma hede­fini gösterdiğini ifade etti.

“Biz yapımıza baktığımızda bü­yük bir aileyiz” şeklinde konuşan Öztürk, öğrencilerin, velilerin, ça­lışanların, kendilerini “GAÜ büyük ailesi” diye tanımladığına da vurgu yaptı. Aile kavramının kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çeken Öztürk, çünkü aile kavramı­nın temelinde sevgi, saygı, samimi­yet ve güven durumunun söz ko­nusu olduğunu kaydetti. GAÜ’nün, Türkiye’nin her yöresinden ve 130 tane yabancı ülkeden öğrencisi ol­duğuna dikkat çeken Öztürk, he­deflerinin Birleşmiş Milletlerdeki her ülkeden öğrenci almak oldu­ğuna vurgu yaptı. Şu anda 130’un üzerinde ülkeden öğrenci alan ve dolayısıyla çok önemli kültür mo­zaiğine sahip bir üniversite olduk­larının altını çizen Öztürk, çok deği­şik ülkelerden gelen kişilerin farklı kültürlerinin bir birbirleriyle olan iletişimi sonucunda çok önemli bir kültür iletişimine sahip olunduğunu kaydetti.Öğrencilerinin çok iyi bir eğitim ve öğretimin yanı sıra, dün­yayı tanıma ve ona bağlı olarak bir dünya insanı olma imkanı olduğunu kaydeden Öztürk, “üniversitemizin dünya insanı yetiştirme gibi de bir ayrıcalığı var. Biz dünya insanı ye­tiştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Bir dünya insanının da­ima “sevgi ve barış” düşüncesinde olduğunu söyleyen Öztürk, GAÜ öğ­rencilerinin de mezun olduğunda, kendilerinin dünyadaki sevgi ve ba­rış elçileri olduğunu vurguladı. Bu durumun kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Öztürk, öğren­cilerin kendi ülkelerine döndükle­rinde bir birleriyle iletişim içinde olduklarını dile getirdi.

Öztürk, bunun sonucunda GAÜ birlikteliğinin ve başarılarının dün­yada da sürdüğünü ifade etti. Bu yıl yeni açılan tıp fakültesiyle bir­likte 11 fakültenin ve çok önemli bölümlerinin bulunduğunu dile ge­tiren Öztürk, ayrıca yüksek lisans ve doktorada da çok önemli çalış­malarının bulunduğunu söyledi. GAÜ enstitülerine bağlı yüksek li­sans ve doktorada yaklaşık 2 binin üzerinde öğrencilerinin bulundu­ğunu ifade eden Öztürk, bu sayıyı da çoğaltmayı hedeflediklerini dile getirdi. Kendilerinin özellikle ağırlık verdikleri sağlık başta olmak üzere tıp fakültesinin, çok değerli ve çok önemli eczacılık fakültesinin bulun­duğunun altını çizen Öztürk, “sağlık bilimleri fakültemiz var. Onların ya­nında havacılıkta da biz çok önemli­yiz. Adeta bir marka olmuş durum­dayız. Denizcilikte de aynı şekilde, biz kendimizi bütün Türkiye’ye, dünyaya başarılarımızla birlikte sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Öğrencilere çok iyi bir kampüs sunuyoruz”

Yapısal olarak da GAÜ kampü­sünün peyzajıyla çok iyi durumda olduğunu dile getiren Öztürk, öğ­rencilere çok iyi bir kampüs sun­duklarını kaydetti.

GAÜ kampüsünün öğrencilerin her türlü imkanına cevap verecek nitelikte olduğuna dikkat çeken Öztürk, öğrencileri, dinlenme, ba­rınma, yemek yeme gibi imkanları sunduklarını ifade etti.

Öğrencilerin de kampüste çok mutlu olduklarına vurgu yapan Öz­türk, kendisinin de odasında otur­mayı çok sevmediğini söyleyerek sürekli öğrencilerle beraber olmaya çalıştığının altını çizdi. “Çünkü öğ­rencilerimiz “y” ve “z” kuşaklar. Yani gerçekten farklı yapıda öğren­cilerimiz var. Onların şikayetlerine daima önem veririm.

Onlar da hiç çekinmeden her türlü eleştiriyi yapabilirler, düşün­celerini serbestçe söyleyebilirler ve ben de onlardan yararlanırım” şek­linde konuşan Öztürk, bu konunun çok önemli olduğuna dikkat çekti ve GAÜ’nün gelişimi açısından da bu konunun oldukça yarar sağladı­ğını belirtti.

GAÜ olarak öncelikli hedeflerinin öğrenci memnuniyeti olduğuna dik­kat çeken Öztürk, buna bağlı ola­rak başarılarının sürdüğünü söy­ledi. “Bizim uluslararası düzeydeki ilişkilerimizde kurucu rektörümüz ve aynı zamanda başkanımız sayın Serhat Akpınar’ın çok büyük katkısı vardır. Zaten dünya diplomatlar bir­liğinin Kıbrıs’taki başkanıdır.

Uluslararası ilişkileri de çok ön­dedir. Daima üniversitemizi ulusla­rarası ilişkilerde öne çıkarır” diyen Öztürk, GAÜ’nün 200’ün üzerinde dünya üniversitesiyle ilişkiler içe­risinde olduğuna dikkat çekti.

Daima uluslararası ilişkilerde kendilerini var etmeye çalıştıkla­rına vurgu yapan Öztürk, “akade­mik olarak varlığımızı dünyaya hep göstermek istiyoruz.

Hedefimiz bir dünya üniversitesi olduğunu söylemiştim” şeklinde ko­nuştu. GAÜ’nün her sene istediği öğrenci sayısına ulaştığını ifade eden Öztürk, “20 bine yakın öğren­cimiz vardır. Bu sayıyı her zaman artırmayı hedefliyoruz. Bu sene çok ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldı tüm üniversiteler.

Bakıldığı zaman tercihlerin yak­laşık yüzde 50’si dolma niteliğinde­dir. Her üniversite beklenenin çok altında bir öğrenci kaydı yapmak zorunda kalmıştır. Biz bu durumu ciddi olarak irdeledik.

Şu anda bile mücadele ettiğimiz dövizin bu şekilde yüksek olması inanılmaz bir nedendir” dedi. Öz­türk şöyle devam etti; “Döviz bü­tün her şeyi etkilediği için Kıbrıs’ın pahalı olduğuna dair, özellikle ev ki­raları, bilet fiyatlarının döviz üzerin­den olması negatif etkiler yapmıştır bize. Öğrenci gelmemesi nedenle­rinden başta gelen bir durumdur bu sorunlar.

Böyle giderse ben iyimserim ama gelecek dönem bunun yarısı kadar öğrenci ile karşılaşacağız. Yani dörtte bire inecek ve git gide düşe­cek. Türkiye’de de 200’ün üzerinde devlet ve özel üniversite var. Öğ­renciler oradakileri tercih edecek­lerdir. Kıbrıs pahalı imajı devam ederse, böyle olacaktır.”

Hiçbir devlet desteği almadan, adada en çok burs veren üniver­sitenin GAÜ olduğunu belirten Öztürk, “düşünün yüzde yüz burs verdiğimiz öğrenciler dahi “daha ne vereceksiniz?” gibi soru sormak zo­runda kalıyor bizlere.

Bu çok ciddi bir ekonomik sıkıntı içerisinde olduğumuzun gösterge­sidir” dedi. Bu durumların ortaya çıkması sonucunda kendilerinin ellerinden gelenin fazlasını yapa­rak bu duruma çözüm için destek verdiklerini belirten Öztürk, “hükü­metimize destek verdik ve biz Türk Lirasına döndük. Her şeyimiz artık Türk Lirası.

Bizim borçlarımız, kredi borçla­rımız var, onların döviz olmasına rağmen biz hemen Türk Lirasına döndük. Artı olarak büyük bir öz­veri ve cesaretle Euro 8 iken biz 5’e sabitledik.

Büyük bir cesaret ve özveri ile sınırlama yaptık öğrencilerimizin lehine olsun diye. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama artık olay biraz daha genel olarak devlet, hükümet sorunu haline gelmiştir” dedi. “Çağdaş bir teknolojiyle, yeni öğrencilerimizi bekliyoruz”

Yeni gelecek öğrencileri heye­canla beklediklerini söyleyen Öz­türk, “Onları çok seviyoruz. GAÜ büyük ailemizin onlar bir ferdi olacaklar. Aileleriyle birlikte biz onların her zaman yanlarında ola­cağız. Mutlulukları paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Bunlar bizim için çok önemli” şeklinde konuştu. Çok yeni fiziksel imkanlara da sa­hip olduklarını kaydeden Öztürk, çağdaş bir teknolojiyle 5 bin metre karelik kapalı alanı devreye soktuk­larını belirtti.

“Eğitimimizin güçlü ve başa­rıya gidebilmesi için değerli öğre­tim üyesi kazanmak hedeflerimizi arasındaydı” diyen Öztürk, 8 tane çok değerli profesörün bu yıl kad­rolarına katıldığını kaydetti.

Bu durumun kendilerini çok güç­lendirdiğini dile getiren Öztürk, söz konusu profesörlerden beklenti­lerinin büyük olduğunu söyledi. Eğitim ve öğretimdeki bu hassasi­yetlerin yanında, kültür açısından öğrencilerimize her türlü desteği vermeye gayret ettiklerini vurgu­layan Öztürk, “bahar şenlikleri kül­türel faaliyetler, eğlenceler, dönem içinde her sene saptadığımız kon­sept üzerinde dünyaca tanınmış kişileri davet ederiz.

Bir dünya üniversitesi ne yapı­yorsa, biz de onları yapmaya özen gösteriyoruz. Öğrencilerimizi öz­lemle bekliyoruz. Biz onların her zaman yanlarında olacağız” şek­linde konuştu.

Tünay MERTEKCİ

Voice Of The Island – 2018

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

İşletmeler Brexit’e odaklandı İşletmeler Brexit’e odaklandı

Ülke genelinde hem küçük ve orta ölçekli işletmeler hem de büyük şir­ketler, Brexit müzakerelerinde iler­leme kaydedilememesi nedeniyle sı­kıntılı dönemler geçiriyor.

Başbakan Theresa May; Brexit anlaşmasının yüzde 95’i hazır Başbakan Theresa May; Brexit anlaşmasının yüzde 95’i hazır

Başbakan May ülkesinin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını düzenleyen antlaşmanın neredeyse tamamlan­dığını söyledi. Anlaşmazlık konula­rının başında ise Kuzey İrlanda’nın statüsü geliyor.

Caddelerde banka şubesi bulmak giderek zorlaşıyor Caddelerde banka şubesi bulmak giderek zorlaşıyor

Son dönemlerde internet ban­kacılığında yaşanan artış nede­niyle, İngiltere genelinde birçok banka şubesi kapatılıyor ve bir­çoğu da kapatılma riskiyle karşı karşıya.

Sağlıklı çocukları olmasını isteyen erkeklere ‘spor yap’ tavsiyesi Sağlıklı çocukları olmasını isteyen erkeklere ‘spor yap’ tavsiyesi

Bilim insanları çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin, çocuk­larının sağlıklı olması için üreme öncesinde spor yapmasının ge­rekebileceğini söylüyor.

1,4 Mi̇lyon dolar sani̇yeler i̇çi̇nde paramparça oldu!

Banksy’nin müzayedede 1,4 milyon dolara alıcı bulan eseri, sanatçının satılma ihtimaline karşı daha önce tabloya gizlediği öğütücünün çalışmasıyla parçalandı.

Yeni farkındalık; Meme kanserine limonlu teşhis Yeni farkındalık; Meme kanserine limonlu teşhis

İnternette yayılan ve meme kanserinin belirtilerini simgele­yen farklı şekillerdeki limonların yer aldığı fotoğrafın hastalığa karşı farkındalığın artırılmasına katkıda bulunabileceği belirtiliyor.

WHO; Yaklaşık 300 milyon insan depresyonda, 50 milyon kişi de bunama yaşıyor WHO; Yaklaşık 300 milyon insan depresyonda, 50 milyon kişi de bunama yaşıyor

Dünyanın her ülkesinde ruh sağ­lığı bozukluklarında artış olduğu ve eğer toplu bir önlem alınmazsa bunun 2010 ile 2030 arasında küre­sel ekonomiye maliyetinin 16 tril­yon doları bulabileceği iade edildi.

Türk ekonomisine güven artarak devam ediyor

Anlaşma, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve Mizuho Bank adına Yasuhiko Hashimoto ile katılımcı banka yetkilileri tarafından bugün Londra’da imzalandı.

Yeni farkındalık; Meme kanserine limonlu teşhis

İnternette yayılan ve meme kanserinin belirtilerini simgele­yen farklı şekillerdeki limonların yer aldığı fotoğrafın hastalığa karşı farkındalığın artırılmasına katkıda bulunabileceği belirtiliyor.

WHO; Yaklaşık 300 milyon insan depresyonda, 50 milyon kişi de bunama yaşıyor

Dünyanın her ülkesinde ruh sağ­lığı bozukluklarında artış olduğu ve eğer toplu bir önlem alınmazsa bunun 2010 ile 2030 arasında küre­sel ekonomiye maliyetinin 16 tril­yon doları bulabileceği iade edildi.

Türk ekonomisine güven artarak devam ediyor

Anlaşma, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve Mizuho Bank adına Yasuhiko Hashimoto ile katılımcı banka yetkilileri tarafından bugün Londra’da imzalandı.

Kalp krizi riski erken yaşta teşhis edilecek

Yapılan yeni bir çalışmada, daha yüksek kalp krizi riskiyle doğanların bir kerelik gen testiyle belirlenebi­leceği sonucuna ulaşıldı.

60. yaşını kutlayan Şirinler’i dünyanın % 95’i tanıyor ve seviyor

Orijinal adıyla ‘’Schtroumpfs’’ veya “The Smurfs” olarak bilinen Şirinler, 60 yıldır 7’den 77’ye dünyanın dört bir ta­rafında büyük ilgiyle izleniyor.

Bedük: O gece tüm Londra dans edecek

‘Flash Forward’ albümüyle yurt dışında başarı yakalayan Bedük, yaşadığı şehir Londra’da konser vermeye hazırlanıyor.

Çoşkun Sabah Londra konseri 23 Kasım’da

Türkiye’nin sevilen sanat­çısı Çoşkun Sabah, 23 Kasım akşamı Londra’da “yardım amaçlı” konserde sahneye çıkacak.

Koray Avcı Londra’da Indigo O2’da konser verdi

Kendine has tarzı ve yenilikçi yorumuyla son yıllara damgasını vuran Koray Avcı, Londra’da Divaa Events organizesi ile düzenlenen konserde birbirinden güzel eserleri seslendirerek dinleyicilere muhteşem bir gece yaşattı.

Ceftus Yedi̇nci̇ Yılını Londra’da Büyük Bi̇r Gala İle Kutladı

Düşünce kuruluşu Centre for Turkey Studies yedinci yılını büyük bir gala ile kutladı. Gecede 2018 yılının ‘Toplumsal Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu.

Bakan Çavuşoğlu Londra’da STK temsilcileriyle buluştu

İngiltere’ye resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, Londra’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da hazır bulundu

Türk Exi̇mbank Sendi̇kasyon Kredi̇si̇ni̇ Yeni̇ledi̇

Türk Eximbank, Mizuho Bank koordinatörlüğünde bankalar konsorsiyumundan 1 ve 2 yıl vadeli sendikasyon kredisi % 108,5
oranında yenilendi. Anlaşma Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve katılımcı banka yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

Alışkanlıklardan Vazgeçmek Si̇zi̇n Eli̇ni̇zde

Londra’da aileleri bilinçlendirmek ve desteklemek amacıyla düzenlenen ‘Aile Eğitimi Kurs Programı’na yoğun talep var. Aile Danışmanı ve Eğitmeni Esen Etkin, “Aileler olarak farkında olmadan yaptığımız birçok yanlış var.” dedi.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter