English

Britanya Alevi Kadınlar Birliği’nden Diyanet’e tepki

Britanta Alevi Federasyonu (BAF) yeni yerleşkesinde bulunan, Enfield Alevi Kültür Merkezi’nde (EAKM) dü­zenlenen basın toplantısına Avrupa Alevi Kadınlar Birliği (AAKB) Başkanı ve İsveç Alevi Federasyonu (ARF) Eş­başkanı olan Nevin Kamilağaoğlu ve İs­veç Alevi Federasyonu (AAKB) Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Özen’de katıldı.

Britanya Alevi Kadınlar Birliği Baş­kanı Özlem Şahin, “Britanya Alevi Ka­dınlar Birliği olarak, 9 yaşındaki kız çocuklarının gebe, 12 yaşındaki erkek çocukların da baba olabileceğine dair fetva veren Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) hakkında, tepkimizi ortaya koy­mak ve sizler aracılığıyla düşüncemizi kamuoyuna ulaştırmak için bu basın toplantısını yapmış bulunuyoruz” dedi.

Ülke ve toplum olarak DİB’ın mağdu­riyetlerini hep birlikte yaşandığını ifade eden Şahin, şunları söyledi; “Unutma­yalım ki, en büyük mağdur kadınlar ve çocuklarımızdır. Mevcut iktidar döne­minde artan mezhepçi dinci gericilik, önce eğitim sistemini, sonra da top­lumun gündelik hayatını, Diyanet ve cemaatler üzerinden tahrip etmeye başladı.AKP iktidarı mezhepçi bir re­jim kuruyor. Diyanet ise bu rejimin ku­rumsallaşmasında önemli rol üstlenmiş bir mevzi konumundadır. Başta kadın­lar ve çocuklar, bu gerici ve mezhepçi politikaların hedefi haline getirilmiştir.

Biz Alevi kadınlar, DİB’nın, Muaviye soyuna dayanan kökünden ve kötülük­lerinden tanıyoruz. Mezhepçi ve devlet dinine dönüşmüş Emevi zihniyetini cin­siyetçi, imhacı, inkarcı, asimilasyoncu ve halka zulmeden fetvalarından da bili­yor ve tanıyoruz. Biz Aleviler ise, bu sal­dıralara katmerli şekilde maruz kalıyo­ruz.Diyanet Aleviliği ve laikliği sevmez. Çünkü laiklikten yana olan Aleviler ve Alevilik kadın-erkek ayrımı yapmadan, eşitlik temelinde yaşama, kadının ka­musal alana katılımına önem verir. Kız çocuklarını okuturlar. İnançları gereği, kadını aşağılayan, eve kapatan, çocuk yaşta evliliklere onay veren ve kadını dışlayan öğretilere sahip değillerdir. Dolaysıyla Aleviliğin bu evrensel öğre­tisi, kadınların ve kız çocuklarının ye­tişmelerinde, kimlik sahibi olmalarında belirleyici olmuştur.

Bu açıdan bakıldığında, diyanetin neden kadın ve kız çocuklarına dair cinsiyetçi fetvaları ve asimilasyon po­litikaları, zorunlu din eğitimleri yoluyla Alevi çocuklarına da dayattığı da anla­şılmış olacaktır.

Diyanet önce Muaviyeci terzileri­nin biçtiği elbiseyi Alevilere giydirmek için, Aleviliği bir inanç olarak görmeyip, ‘tasavvufi özellikleri öne çıkan sosyo-kültürel bir yapı’ olarak tanımlamış ve Alevilerin ibadet yeri olan ‘cemevle­rinin caminin alternatifi gösterilmesi kırmızı çizgimizdir’ diyerek ‘cemevinin ibadet yeri olmadığına’ dair açıklama yapmıştı. Diyanet’in internet sitesinde bulunan ‘Fetvalar’ bölümünde ise ‘Alevi olan kişi ile evlilik caiz midir?’ sorusuna, ‘Müslüman olanla evlenilir, olmayanla evlenilmez’ diye cevaplamıştı.

Dolaysıyla dün insanların evlilik­lerine etnik, siyasi, kültürel, dinsel sı­nırlar koyan Diyanet’in, bugün de 9 ya­şındaki kız çocuklarını anne ve çocuk gelin adayı göstermesi bizi şaşırtmadı. Bu hafta içinde artan toplumsal tepkiler sonucu, Diyanet bu gerici zihniyetinden ‘geri adım’ atmış gibi görünse de, asıl zihniyetlerinde zerre bir değişimin ol­madığını biliyoruz. Dinci eğitim müfre­datlarına ve İmam Hatip okullarındaki ders kitaplarına bakıldığında, bu zihni­yetin devam ettiği görülecektir. Ensar Vakfı gibi tarikatların ve cemaatlerin yurtlarındaki çocuklara istismar eden­lere tanık olarak, bu zihniyetin devam ettiğini de biliyoruz. ‘Babanın kızına şehvet duyması haram değil’ fetvasıyla ensesti ve erkeğe dört kadınla evliliği hak gören zihniyet, bu kez 9 yaşında kızın anne, 12 yaşındaki erkek çocuğun baba olmasının fetvasını veriyor. Yine geçtiğimiz günlerde ‘Kadınların kaşla­rını alması caiz değildir’, ‘Bir kimse yü­züne ya da mesajla eşine boş ol derse boşanabilir’ diyerek, kadının bedeni üzerinden dincilik yapan, kadını ‘boş ol’ emriyle sokağa atma hakkını erkeğe veren fetvaları dinen caiz görenler, ‘kü­çüğün rızası’ söylemiyle çocuğa teca­vüzü aklayanlardan başkaları değildir. Diyanet’in fetvaları sadece mezhepçi değil, aynı zamanda cinsiyetçidir. Müftü nikahını resmileştirmek, ardından 9 ya­şında çocuk gelinlerle evliliğe yol açan, taciz ve tecavüze zemin yaratılmıştır.

Dünyanın neresinde olursa olsun, 9 yaşında kız anne, 12 yaşındaki erkek ço­cuk baba olamaz! Medeni Kanununun yasakladığı ve evlilik için öngördüğü 17- 18 yaş sınırı varken, Diyanetin ka­nunlara aykırı fetva vermesi, çocuk hak­larının temelden ihlalidir. 9 yaşındaki kız çocuğu koca yatağında değil, oyun­larının ve derslerin başında olmalıdır.

Çocuklara bu yaşta evlilik dayatmak insani değerlere aykırı ve ancak sapkın bir düşünceye aittir. Kadınları ve çocuk­larımızı sömüren, istismar eden, taciz ve tecavüz edilmelerine yol açan Diya­net İşleri Başkanlığı kapatılmalıdır.

Diyanet devlet dini üzerinden yarat­tığı baskı mekanizmaları sonucu, kadın­lar eve kapatılıyor, kız çocukları eğitim haklarından mahrum bırakılıp çocuk gelin haline getiriliyor. İnsan ve çocuk haklarına aykırı gelişen tüm süreç, aynı zamanda demokrasiye, hukukun ev­rensel değerlerine ve laikliğe aykırıdır.

Alevi kadınlar olarak diyoruz ki; adımızı, kimliğimizi, bedenimizi, ruhu­muzu, haklarımızı ve çocuklarımızı sizin karanlık gerici fetvalarınızın insafına bı­rakmayacağız!

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Enflasyon baskısı dinmeye başladı Enflasyon baskısı dinmeye başladı

İngiltere Merkez Bankası’na göre, geçen yılın haziran ayından beridir ilk kez düşerek aralık ayında yüzde 3 seviyesine gerileyen enflas­yon oranı, bu yıl içinde gerilemeye devam edecek.

Brexit yasa tasarısı parlamento tarafından onaylandı Brexit yasa tasarısı parlamento tarafından onaylandı

Avrupa Birliği mevzuatının Bir­leşik Krallık’ın iç hukukuna akta­rılmasında yetkiyi hükümete dev­reden Brexit yasa tasarısı parla­mentonun alt kanadında yapılan oylamayla kabul edildi.

Uber sürücülerin çalışma saatlerine kısıtlama getirecek Uber sürücülerin çalışma saatlerine kısıtlama getirecek

Uber şirketinin gelecek hafta Birleşik Krallık genelinde yeni bir tedbir alarak, sürücülerin çalışma saatlerine kısıtlama ge­tirecek.

‘Bebeklerin toz ve bakteri soluma oranı dört kat fazla’ ‘Bebeklerin toz ve bakteri soluma oranı dört kat fazla’

Yapılan bir araştırma, bebekle­rin emekleme dönemlerinde, yetiş­kinlere göre yerdeki toz ve bakte­riyi dört kat daha fazla soluduğunu ortaya koydu.

Dünyadaki tüm Atatürkçüler için bir sinerji ve güç yarattı’

Atatürkçü Düşünce Dünya Plat­formu ( ADDP) Başkan Yardım­cıları Jale Özer ve Mevlit Deniz, Ankara’da bulununan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi’ni ziyaret ettiler.

Avrupa’nın en büyük Cemevi̇ Wood Green’de törenle hi̇zmete açıldı

Londra’nın Wood Green bölgesinde inşaatı tamamlanan Avrupa’nın en büyük dergahı olan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin yeni binası düzenlenen törenle açıldı.

Ev fiyatlarındaki artış 2017’de yetersiz kaldı Ev fiyatlarındaki artış 2017’de yetersiz kaldı

Birleşik Krallık ekonomisindeki belirsizlikler ve reel maaşlarda olu­şan baskılar nedeniyle 2017 yılının, ev fiyatlarındaki artış bakımından son beş yılın en durgun senesi ol­duğu görüldü.

AB üye ülkelerinden gelen 2 bin 300’den fazla akademisyen “Brexodus” endişeleriyle istifa etti

Yeni veriler, Avrupalı personelin geçen yıl üniversitelerden ayrılmala­rında AB referandumu öncesine göre yüzde 19 artış olduğunu ve 2015-16 yılları arasında gerçekleşen 230 isti­fadan yüzde 10’luk bir yükseliş oldu­ğunu ortaya koyuyor.

AB üye ülkelerinden gelen 2 bin 300’den fazla akademisyen “Brexodus” endişeleriyle istifa etti

Yeni veriler, Avrupalı personelin geçen yıl üniversitelerden ayrılmala­rında AB referandumu öncesine göre yüzde 19 artış olduğunu ve 2015-16 yılları arasında gerçekleşen 230 isti­fadan yüzde 10’luk bir yükseliş oldu­ğunu ortaya koyuyor.

Britanya Alevi Kadınlar Birliği’nden Diyanet’e tepki

Britanta Alevi Federasyonu (BAF) yeni yerleşkesinde bulunan, Enfield Alevi Kültür Merkezi’nde (EAKM) dü­zenlenen basın toplantısına Avrupa Alevi Kadınlar Birliği (AAKB) Başkanı

Gaye Usluer; Kadınların siyasetteki yeri çok yetersiz

Londra’da düzenlenen toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) parti meclisi üyeleri ve milletvekilleri, Türk vatandaşlarıyla biraraya geldi.

Süpermarket tavuklarında zararlı bakteriler bulundu

Hükümet tarafından yapılan yeni bir araştırma, Birleşik Krallık gene­lindeki süpermarketlerde satılan ta­vukların rekor seviyede antibiyotik­lere dirençli bakteri barındırdığını ortaya çıkardı.

Örge Volkan’dan Londra’da Rock Konseri

Londra’nın en eski ve köklü mü­zikli mekanlarından Cyprus Meze Bar Restaurant’ta gerçekleşecek Rock konserde, Örge Volkan, Hasan Evrim, Ali Kireşçi, Hüseyin Cemgünal

Sertab Erener 28 Ocak’ta Londra’da

Güçlü sesi ve etkileyici sahne per­formansıyla her zaman izleyenleri ken­dine hayran bırakan Sertab Erener’in Sakin Ol, Aldırma Deli Gönlüm, Sev­dam Ağlıyor, Aslolan Aşktır, Yana­rım,

“Arif v 216” Londra’da vizyonda

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın yeni filmi Arif v 216 bugün (12 Ocak) itibarıyla Londra’da da vizyona girdi. Başrollerini Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz

Mor ve Ötesi̇, 20 ocak’ta angel’da konser verecek

Mor ve Ötesi, akustik performansıyla 20 Ocak’ta Islington O2 Academy sahnesinde hayranları ile buluşuyor.

Avrupa’nın en büyük Cemevi̇ Wood Green’de törenle hi̇zmete açıldı

Londra’nın Wood Green bölgesinde inşaatı tamamlanan Avrupa’nın en büyük dergahı olan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin yeni binası düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan dede Cafer, Cemevi’nin insanlığa, Alevi toplumuna ve dünyada bulunan bütün mazlum insanlara hizmet eden bir cemevi olarak hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulundu.

3,5 kilometre uzunluğunda geçit töreni düzenlendi

Yüzbinlerce kişi tarafından çoşkuyla izlenen Londra merkezindeki geleneksel Yeni Yıl Geçit Töreni, Piccadilly’den başlayarak Londra’nın en dikkat çekici noktalarından geçti.

Hasan Rai̇f Sonsuzluğa Uğurlandı

Londra’da uzun yıllardır yaşayan Kıbrıslı Türk devrimcilerden Hasan Raif (69), yüzlerce kişinin katıldığı törenlerle sonsuzluğa uğurlandı.

Ahmet, okulun gözdesi oldu

Enfield’de oturan Emine – Mecit Özpolat çiftinin iki oğlundan küçüğü Ahmet Mecit, resim kabiliyetiyle okulun ve ailenin gözdesi oldu.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter