English

ÖDP’li Alper Taş; Jeremy Corbyn ile temasımız yok ama izliyoruz

Türkiye’de ve dünyada sol par­tilerin duruşu, ekonomiz krizlerin nedeni ve ÖDP’nin yeri konula­rında Eurovizyon’a açıklamalarda bulunan Alper Taş, İngiliz İşçi Par­tisi lideri Jeremy Corbyn’in son dönemde seslendirdiği ‘kamulaş­tırma’ çıkışlarını takip ettiklerini kaydetti.

İşte Alper Taş’ın açıklamaların­dan satır başları: “Özgürlük ve Da­yanışma Partisi (ÖDP) 1996 yılında, özgürlükçü, demokratik planla­maya dayalı, anti militarist, cinsi­yetçi olmayan, ekolojist bir Sosya­lizm anlayışını sahiplenen bir parti olarak kuruldu.

Doğal olarak bugüne kadar o fikirleri korumaya alıştık. Bugün gelinen aşama ve safhada bu fikir­lerimizin doğruluğuna inanmakla birlikte aradan geçen zaman içe­risinde, özellikle sovyet bloğunun dağılmasından sonraki süreçte sosyalizmin yaşadığı ideolojik so­run doğal olarak bugün de devam ediyor.

Bütün dünyada kapitalizmin emperyalizmin yaşattığı bir eko­nomik kriz var. Bu kriz karşısında sosyalizme ve sola dair fikirler, bu ideolojik seçeneği yeterince geliş­tiremediği ve güçlendiremediği için malesef bu ekonomik krizin sonuçlarından; bütün dünyada ol­duğu gibi Türkiye’de de sağ, milli­yetçi, ırkçı, faşist hareketler nema­lanıyor. Malesef bu politika tablosu muhafazakar, islamcı, faşist ve dik­datörel eğilimler öne çıkartıyor. Zaman malesef böyle bir zaman.

Biz dünyanın geldiği aşamada, emperyalist, kapitalist sistemin içine girdiği süreç itibarıyla artık sağa ait değerlerin bütünüyle, mi­ladını doldurduğunu; sola ait daya­nışma, paylaşma, eşitlik, özgürlük değerlerinin gelişeceğine, güçlene­ceğine inanıyoruz. Çünkü insanlı­ğın geleceği bu tür değerlerin ya­şamasına bağlı. Bu kültürün yaşa­masına bağlı, yoksa sağın fikriyatı insanı insanlıktan çıkartıyor, do­ğayı tüketiyor. Bütün dünyayı bir ekolojik krizle yüz yüze bırakıyor.

O yüzden biz dünyanın geleceği­nin her şeye rağmen sosyalizmde, solda olduğunu; insanın insanlığı için sola ve sosyalizme ihtiyacı ol­duğu fikrindeyiz. Bu inadımızı, fik­rimizi, güçlendirmeye çalışıyoruz.

İNGİLTERE İŞÇİ PARTİSİ SOL VE SOSYALİZM

Dünyada sol fikriyat yete­rince ortaya koyabilmiş değil. İngiltere’de adı sol olsa bile İşçi Parti, merkez sağ ve neo liberal po­litikaların hep taşıyıcısı oldu. Tony Blair gibi savaş çizgisini yürüten bir siyasetçiyi çıkardı. Neo-Libera­lizmin beşiği olan İngiltere’de ka­mulaştırma fikrini ortaya koyması bile önemli. Çünkü özelleştirme dö­nemi dünyada sona erdi. Özelleş­tirmenin işsizlik, yoksulluk, yolsuz­luk, güvencesizlik getirdiği ortaya çıktı. Dolay olarak kamuculuğu ye­niden sahiplenmek gerekiyor.

Kamusallığı savunmak gereki­yor. Özellikle halkın gündelik ha­yatını belirleyen eğitim, sağlık, ula­şım, enerji gibi kritik alanlarda ka­munun ne kadar önemli olduğunu, yaşanılan özelleştirme süreçlerin­den sonra gördük, yaşadık.

İNGİLTERE İŞÇİ PARTİSİNE BAKIŞ

Jeremy Corbyn ile temasımız yok ama izliyoruz. Çünkü dünya­daki sol siyaseti takip etmeye çalı­şıyoruz. Corbyn’in bizim açımızın­dan önemli yanı, özelleştirmenin bayraktarlığını yapan ‘Thatcher İngilteresi’nden, farklı bir nok­tada… Bugünkü konjöktürde kamu­laştırmayı gündeme alması önemli birşey. Bunun ne düzeyde karşılığı olacak bunu zaman gösterecek. Mevcut kapitalist sistemin girdiği krizin bir nedeni de özelleştirme­dir. Özelleştirme aynı zamanda kri­zin nedenlerinden biridir.

Bu anlamda İngiltere İşçi Par­tisi içindeki tartışmaları izliyoruz ama İngiltere İşçi Partisi ve lideri Jeremy Corbyn ile özel bir teması­mız söz konusu değil.

Biz ÖDP olarak Avrupa Sol Partisi’nin Türkiye’deki üyesiyiz. Avrupa solunun içindeki farklı ke­simlerle iletişim içerisindeyiz.

ÖDP VE SOL TÜRKİYE NEDEN DESTEK BULMADI?

Türkiye’nin kendine ait özgün­lüğü var, din faktörü var. Siyasal islamcılar, sağ partiler dini istis­mar ederek, sömürerek varlık gös­teriyorlar ve buna dayanıyorlar. Kürt savaşının yarattığı sonuçlar da tersinden Türkiye’de milliyetçi­liği geliştirdi. Biz bu kısır döngüyü aşamadık ama bu durum aşamaya­cağımız manasına gelmiyor.

TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİNDE TAVIR

Bizim yerel seçimlerde tavrımız belli… Seçime gitme hakkımızı elde etmek için geçmişte çok uğraşma­dık. Çünkü biz AKP’nin kaybetmesi açısında genelde seçime girmeme eğiliminde olduk. Çünkü AKP’nin bir başkanlık rejimi inşa etmesinin önüne geçmek açısından kendimizi çok ortaya koymadık. Şimdi engel­leme dönemi bitti, yeni bir rejim ku­ruldu. Biz bu seçimlerde sola dair değerleri, fikirleri Türkiye çapında anlatmayı önemsiyoruz. Belediye başkanlıkları seçimlerinde AKP’nin adaylarının karşısına çıkmak için ortak adayları destekleyeceğiz. Bütün adayların tepeden atanma­mış, halkın ön seçimiyle belirlenmiş adayları hepimizin adayları olarak AKP’nin adaylarının karşısına dike­lim fikrindeyiz.

Biz tabanda bu basıncı geliştiri­yoruz. Birçok bölgede ön seçim ta­lep eden bildiriler dağıtıyoruz. AKP karşısında solda duran siyasetlere de ön seçim temelli ortak adaylar çıkarmanın AKP’yi yenebilmeninen önemli yollarından biri olduğu dü­şüncesiyle hareket ediyoruz. Ama böyle bir yaklaşıma malesef olumlu yanıt verebilen bir tablo yok. Siya­set şöyle bir şeydir; Kendi fikrinizi, doğrunuzu anlatabilmek önemlidir. Bizim açımızdan yerel seçimler, şunu bunu yukarıdan belirleme se­çimleri değil, aşağıdan halkın kendi kararını verebileceği, kendi meclis­leri ile kendi yönetme anlayışlarını geliştirebileceği demokrasi pratik­leridir. Bizim düşüncemiz budur.

Biz siyasette felsefemize ve dü­şüncemize aykırı, pragmatik, fay­dacı, oportunist siyasetlerden ola­bildiğince uzak durmaya çalışıyo­ruz.

Kendi hülyalarımıza, felsefe­mize siyasette pratikler geliştir­meyi kendi açımızdan bir ilke me­selesi haline getirmişiz. Bir partiyi desteklemekten öte, ön seçim olan yerlerde CHP’den aday olabilir. İşin özüne uygun olduktan sonra o parti belediye başkanlıklarında pek ala CHP olabilir. Ama nasıl bir siyase­tin ürünü olarak çatı olabilir önemli olan budur.”

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Tüketicilerin harcamaları beklenmedik şekilde arttı

Brexit’e rağmen hem cadde hem de internet harcamalarında artış görüldü

‘Banka hesabı olmayanlar 485 sterlin ekstra fatura ödüyor’ ‘Banka hesabı olmayanlar 485 sterlin ekstra fatura ödüyor’

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, İngiltere genelinde bir banka hesabına erişimi olmayan kişiler, fatura ve hizmetler için yılda 485 sterlin daha fazla para ödüyor.

Avrupa Birliği internetteki terör içeriğini 1 saatte kaldırtacak Avrupa Birliği internetteki terör içeriğini 1 saatte kaldırtacak

Avrupa Parlamentosu (AP), Google, Facebook ve Twitter gibi çeşitli internet platformlarında yer alan terörle ilgili içeriklerin 1 saat içinde kaldırılmasını içeren düzenlemeye onay verdi.

“Bankaların verileri karaborsada satışa çıkarılıyor” “Bankaların verileri karaborsada satışa çıkarılıyor”

Siber suçluların saldırı liste­lerinde ilk 3’te olan finans sek­törü, özellikle bankacılık alanında zor günler geçiriyor. Bitdefender Antivirüs’e göre veri ihlallerinin arttığı bankaların siber güvenlikte alarm vermesinin nedeni eskimiş ko­ruma sistemlerinin yetersiz kalması.

İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanı oluyor

CEFTUS Başkanı İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanlığı görevini 24 Nisan’da Londra’da Türkiyeli ve Kıbrıslı Türk topluma yönelik yürüttüğü fa­aliyetlerle tanınan İbrahim Doğuş, Mayıs 2018 seçimlerinde Lambeth bölgesinde İşçi Partisi’nden aday ol­muş ve rekor bir oyla belediye mec­lisine girmeyi başarmıştı.

Home Office sahte göçmen evliliklerini soruşturuyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı göç­men evliliklerini soruşturuyor.

Kiracılara koruma geliyor Kiracılara koruma geliyor

Özel sektörde ev kiralayanlar artık iyi bir sebep olmadan kiracılarını evden çıkaramayacak

Gurbetçiye para ödemeden çıkış yok

Gümrükten çıkış yapacak yabancı plakalı tüm araçların ödenmemiş geçiş ücreti veya para cezalarının tahsiline başlandı.

İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanı oluyor

CEFTUS Başkanı İbrahim Doğuş, Lambeth Belediye Başkanlığı görevini 24 Nisan’da Londra’da Türkiyeli ve Kıbrıslı Türk topluma yönelik yürüttüğü fa­aliyetlerle tanınan İbrahim Doğuş, Mayıs 2018 seçimlerinde Lambeth bölgesinde İşçi Partisi’nden aday ol­muş ve rekor bir oyla belediye mec­lisine girmeyi başarmıştı.

Home Office sahte göçmen evliliklerini soruşturuyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı göç­men evliliklerini soruşturuyor.

Kiracılara koruma geliyor

Özel sektörde ev kiralayanlar artık iyi bir sebep olmadan kiracılarını evden çıkaramayacak

Brexit’e Altı Ay Erteleme

Brüksel’de yapılan acil zirve sonra­sında, Avrupa Birliği liderleri İngiltere’ye Brexit için 6 ay daha süre tanınması ko­nusunda anlaştı.

Londra’dan Cem Adrian geçti…

Divaa Event’in Cem Adrian Londra konseri dopdoluydu…

Covent Garden tarihi turları geri dönüyor

West End her daim, yaz/kış ayrı güzel bir bölge peki ya West End’i daha önce hiç görmediğiniz yanları ile, daha tarihi bir bakış açısıyla ele almaya ne dersiniz?

Onur, mini albümünü paylaştı

İkinci kuşaktan müzisyen Onur, “Bin yılın rapsodisi” anlamına da ge­len ilk mini-albümü (EP) “A Millen­nial Rhapsody” yi 4 Nisan’da tüm streaming platformlarından dinleyi­cileriyle paylaştı.

Windrush jenerasyonu yeniden sanatla ele alınıyor

Karayipli göçmenlerin Empire Windrush gemisiyle Britanya’ya göç etmesinin üzerinden geçen 70 yılın üzerine, ödüllü fotoğrafçı Jim Grover, Windrush jenerasyonunun dokunaklı ve önemli hika-yesini fo­toğraflar ve resimli anektodlarla ha­tırlayor.

Designed by: Olay Gazeter