English

ÖDP’li Alper Taş; Jeremy Corbyn ile temasımız yok ama izliyoruz

Türkiye’de ve dünyada sol par­tilerin duruşu, ekonomiz krizlerin nedeni ve ÖDP’nin yeri konula­rında Eurovizyon’a açıklamalarda bulunan Alper Taş, İngiliz İşçi Par­tisi lideri Jeremy Corbyn’in son dönemde seslendirdiği ‘kamulaş­tırma’ çıkışlarını takip ettiklerini kaydetti.

İşte Alper Taş’ın açıklamaların­dan satır başları: “Özgürlük ve Da­yanışma Partisi (ÖDP) 1996 yılında, özgürlükçü, demokratik planla­maya dayalı, anti militarist, cinsi­yetçi olmayan, ekolojist bir Sosya­lizm anlayışını sahiplenen bir parti olarak kuruldu.

Doğal olarak bugüne kadar o fikirleri korumaya alıştık. Bugün gelinen aşama ve safhada bu fikir­lerimizin doğruluğuna inanmakla birlikte aradan geçen zaman içe­risinde, özellikle sovyet bloğunun dağılmasından sonraki süreçte sosyalizmin yaşadığı ideolojik so­run doğal olarak bugün de devam ediyor.

Bütün dünyada kapitalizmin emperyalizmin yaşattığı bir eko­nomik kriz var. Bu kriz karşısında sosyalizme ve sola dair fikirler, bu ideolojik seçeneği yeterince geliş­tiremediği ve güçlendiremediği için malesef bu ekonomik krizin sonuçlarından; bütün dünyada ol­duğu gibi Türkiye’de de sağ, milli­yetçi, ırkçı, faşist hareketler nema­lanıyor. Malesef bu politika tablosu muhafazakar, islamcı, faşist ve dik­datörel eğilimler öne çıkartıyor. Zaman malesef böyle bir zaman.

Biz dünyanın geldiği aşamada, emperyalist, kapitalist sistemin içine girdiği süreç itibarıyla artık sağa ait değerlerin bütünüyle, mi­ladını doldurduğunu; sola ait daya­nışma, paylaşma, eşitlik, özgürlük değerlerinin gelişeceğine, güçlene­ceğine inanıyoruz. Çünkü insanlı­ğın geleceği bu tür değerlerin ya­şamasına bağlı. Bu kültürün yaşa­masına bağlı, yoksa sağın fikriyatı insanı insanlıktan çıkartıyor, do­ğayı tüketiyor. Bütün dünyayı bir ekolojik krizle yüz yüze bırakıyor.

O yüzden biz dünyanın geleceği­nin her şeye rağmen sosyalizmde, solda olduğunu; insanın insanlığı için sola ve sosyalizme ihtiyacı ol­duğu fikrindeyiz. Bu inadımızı, fik­rimizi, güçlendirmeye çalışıyoruz.

İNGİLTERE İŞÇİ PARTİSİ SOL VE SOSYALİZM

Dünyada sol fikriyat yete­rince ortaya koyabilmiş değil. İngiltere’de adı sol olsa bile İşçi Parti, merkez sağ ve neo liberal po­litikaların hep taşıyıcısı oldu. Tony Blair gibi savaş çizgisini yürüten bir siyasetçiyi çıkardı. Neo-Libera­lizmin beşiği olan İngiltere’de ka­mulaştırma fikrini ortaya koyması bile önemli. Çünkü özelleştirme dö­nemi dünyada sona erdi. Özelleş­tirmenin işsizlik, yoksulluk, yolsuz­luk, güvencesizlik getirdiği ortaya çıktı. Dolay olarak kamuculuğu ye­niden sahiplenmek gerekiyor.

Kamusallığı savunmak gereki­yor. Özellikle halkın gündelik ha­yatını belirleyen eğitim, sağlık, ula­şım, enerji gibi kritik alanlarda ka­munun ne kadar önemli olduğunu, yaşanılan özelleştirme süreçlerin­den sonra gördük, yaşadık.

İNGİLTERE İŞÇİ PARTİSİNE BAKIŞ

Jeremy Corbyn ile temasımız yok ama izliyoruz. Çünkü dünya­daki sol siyaseti takip etmeye çalı­şıyoruz. Corbyn’in bizim açımızın­dan önemli yanı, özelleştirmenin bayraktarlığını yapan ‘Thatcher İngilteresi’nden, farklı bir nok­tada… Bugünkü konjöktürde kamu­laştırmayı gündeme alması önemli birşey. Bunun ne düzeyde karşılığı olacak bunu zaman gösterecek. Mevcut kapitalist sistemin girdiği krizin bir nedeni de özelleştirme­dir. Özelleştirme aynı zamanda kri­zin nedenlerinden biridir.

Bu anlamda İngiltere İşçi Par­tisi içindeki tartışmaları izliyoruz ama İngiltere İşçi Partisi ve lideri Jeremy Corbyn ile özel bir teması­mız söz konusu değil.

Biz ÖDP olarak Avrupa Sol Partisi’nin Türkiye’deki üyesiyiz. Avrupa solunun içindeki farklı ke­simlerle iletişim içerisindeyiz.

ÖDP VE SOL TÜRKİYE NEDEN DESTEK BULMADI?

Türkiye’nin kendine ait özgün­lüğü var, din faktörü var. Siyasal islamcılar, sağ partiler dini istis­mar ederek, sömürerek varlık gös­teriyorlar ve buna dayanıyorlar. Kürt savaşının yarattığı sonuçlar da tersinden Türkiye’de milliyetçi­liği geliştirdi. Biz bu kısır döngüyü aşamadık ama bu durum aşamaya­cağımız manasına gelmiyor.

TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİNDE TAVIR

Bizim yerel seçimlerde tavrımız belli… Seçime gitme hakkımızı elde etmek için geçmişte çok uğraşma­dık. Çünkü biz AKP’nin kaybetmesi açısında genelde seçime girmeme eğiliminde olduk. Çünkü AKP’nin bir başkanlık rejimi inşa etmesinin önüne geçmek açısından kendimizi çok ortaya koymadık. Şimdi engel­leme dönemi bitti, yeni bir rejim ku­ruldu. Biz bu seçimlerde sola dair değerleri, fikirleri Türkiye çapında anlatmayı önemsiyoruz. Belediye başkanlıkları seçimlerinde AKP’nin adaylarının karşısına çıkmak için ortak adayları destekleyeceğiz. Bütün adayların tepeden atanma­mış, halkın ön seçimiyle belirlenmiş adayları hepimizin adayları olarak AKP’nin adaylarının karşısına dike­lim fikrindeyiz.

Biz tabanda bu basıncı geliştiri­yoruz. Birçok bölgede ön seçim ta­lep eden bildiriler dağıtıyoruz. AKP karşısında solda duran siyasetlere de ön seçim temelli ortak adaylar çıkarmanın AKP’yi yenebilmeninen önemli yollarından biri olduğu dü­şüncesiyle hareket ediyoruz. Ama böyle bir yaklaşıma malesef olumlu yanıt verebilen bir tablo yok. Siya­set şöyle bir şeydir; Kendi fikrinizi, doğrunuzu anlatabilmek önemlidir. Bizim açımızdan yerel seçimler, şunu bunu yukarıdan belirleme se­çimleri değil, aşağıdan halkın kendi kararını verebileceği, kendi meclis­leri ile kendi yönetme anlayışlarını geliştirebileceği demokrasi pratik­leridir. Bizim düşüncemiz budur.

Biz siyasette felsefemize ve dü­şüncemize aykırı, pragmatik, fay­dacı, oportunist siyasetlerden ola­bildiğince uzak durmaya çalışıyo­ruz.

Kendi hülyalarımıza, felsefe­mize siyasette pratikler geliştir­meyi kendi açımızdan bir ilke me­selesi haline getirmişiz. Bir partiyi desteklemekten öte, ön seçim olan yerlerde CHP’den aday olabilir. İşin özüne uygun olduktan sonra o parti belediye başkanlıklarında pek ala CHP olabilir. Ama nasıl bir siyase­tin ürünü olarak çatı olabilir önemli olan budur.”

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

İşletmeler Brexit’e odaklandı İşletmeler Brexit’e odaklandı

Ülke genelinde hem küçük ve orta ölçekli işletmeler hem de büyük şir­ketler, Brexit müzakerelerinde iler­leme kaydedilememesi nedeniyle sı­kıntılı dönemler geçiriyor.

Başbakan Theresa May; Brexit anlaşmasının yüzde 95’i hazır Başbakan Theresa May; Brexit anlaşmasının yüzde 95’i hazır

Başbakan May ülkesinin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını düzenleyen antlaşmanın neredeyse tamamlan­dığını söyledi. Anlaşmazlık konula­rının başında ise Kuzey İrlanda’nın statüsü geliyor.

Caddelerde banka şubesi bulmak giderek zorlaşıyor Caddelerde banka şubesi bulmak giderek zorlaşıyor

Son dönemlerde internet ban­kacılığında yaşanan artış nede­niyle, İngiltere genelinde birçok banka şubesi kapatılıyor ve bir­çoğu da kapatılma riskiyle karşı karşıya.

Sağlıklı çocukları olmasını isteyen erkeklere ‘spor yap’ tavsiyesi Sağlıklı çocukları olmasını isteyen erkeklere ‘spor yap’ tavsiyesi

Bilim insanları çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin, çocuk­larının sağlıklı olması için üreme öncesinde spor yapmasının ge­rekebileceğini söylüyor.

1,4 Mi̇lyon dolar sani̇yeler i̇çi̇nde paramparça oldu!

Banksy’nin müzayedede 1,4 milyon dolara alıcı bulan eseri, sanatçının satılma ihtimaline karşı daha önce tabloya gizlediği öğütücünün çalışmasıyla parçalandı.

Yeni farkındalık; Meme kanserine limonlu teşhis Yeni farkındalık; Meme kanserine limonlu teşhis

İnternette yayılan ve meme kanserinin belirtilerini simgele­yen farklı şekillerdeki limonların yer aldığı fotoğrafın hastalığa karşı farkındalığın artırılmasına katkıda bulunabileceği belirtiliyor.

WHO; Yaklaşık 300 milyon insan depresyonda, 50 milyon kişi de bunama yaşıyor WHO; Yaklaşık 300 milyon insan depresyonda, 50 milyon kişi de bunama yaşıyor

Dünyanın her ülkesinde ruh sağ­lığı bozukluklarında artış olduğu ve eğer toplu bir önlem alınmazsa bunun 2010 ile 2030 arasında küre­sel ekonomiye maliyetinin 16 tril­yon doları bulabileceği iade edildi.

Türk ekonomisine güven artarak devam ediyor

Anlaşma, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve Mizuho Bank adına Yasuhiko Hashimoto ile katılımcı banka yetkilileri tarafından bugün Londra’da imzalandı.

Yeni farkındalık; Meme kanserine limonlu teşhis

İnternette yayılan ve meme kanserinin belirtilerini simgele­yen farklı şekillerdeki limonların yer aldığı fotoğrafın hastalığa karşı farkındalığın artırılmasına katkıda bulunabileceği belirtiliyor.

WHO; Yaklaşık 300 milyon insan depresyonda, 50 milyon kişi de bunama yaşıyor

Dünyanın her ülkesinde ruh sağ­lığı bozukluklarında artış olduğu ve eğer toplu bir önlem alınmazsa bunun 2010 ile 2030 arasında küre­sel ekonomiye maliyetinin 16 tril­yon doları bulabileceği iade edildi.

Türk ekonomisine güven artarak devam ediyor

Anlaşma, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve Mizuho Bank adına Yasuhiko Hashimoto ile katılımcı banka yetkilileri tarafından bugün Londra’da imzalandı.

Kalp krizi riski erken yaşta teşhis edilecek

Yapılan yeni bir çalışmada, daha yüksek kalp krizi riskiyle doğanların bir kerelik gen testiyle belirlenebi­leceği sonucuna ulaşıldı.

60. yaşını kutlayan Şirinler’i dünyanın % 95’i tanıyor ve seviyor

Orijinal adıyla ‘’Schtroumpfs’’ veya “The Smurfs” olarak bilinen Şirinler, 60 yıldır 7’den 77’ye dünyanın dört bir ta­rafında büyük ilgiyle izleniyor.

Bedük: O gece tüm Londra dans edecek

‘Flash Forward’ albümüyle yurt dışında başarı yakalayan Bedük, yaşadığı şehir Londra’da konser vermeye hazırlanıyor.

Çoşkun Sabah Londra konseri 23 Kasım’da

Türkiye’nin sevilen sanat­çısı Çoşkun Sabah, 23 Kasım akşamı Londra’da “yardım amaçlı” konserde sahneye çıkacak.

Koray Avcı Londra’da Indigo O2’da konser verdi

Kendine has tarzı ve yenilikçi yorumuyla son yıllara damgasını vuran Koray Avcı, Londra’da Divaa Events organizesi ile düzenlenen konserde birbirinden güzel eserleri seslendirerek dinleyicilere muhteşem bir gece yaşattı.

Ceftus Yedi̇nci̇ Yılını Londra’da Büyük Bi̇r Gala İle Kutladı

Düşünce kuruluşu Centre for Turkey Studies yedinci yılını büyük bir gala ile kutladı. Gecede 2018 yılının ‘Toplumsal Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu.

Bakan Çavuşoğlu Londra’da STK temsilcileriyle buluştu

İngiltere’ye resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, Londra’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da hazır bulundu

Türk Exi̇mbank Sendi̇kasyon Kredi̇si̇ni̇ Yeni̇ledi̇

Türk Eximbank, Mizuho Bank koordinatörlüğünde bankalar konsorsiyumundan 1 ve 2 yıl vadeli sendikasyon kredisi % 108,5
oranında yenilendi. Anlaşma Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve katılımcı banka yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

Alışkanlıklardan Vazgeçmek Si̇zi̇n Eli̇ni̇zde

Londra’da aileleri bilinçlendirmek ve desteklemek amacıyla düzenlenen ‘Aile Eğitimi Kurs Programı’na yoğun talep var. Aile Danışmanı ve Eğitmeni Esen Etkin, “Aileler olarak farkında olmadan yaptığımız birçok yanlış var.” dedi.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter