English

ÖDP’li Alper Taş; Jeremy Corbyn ile temasımız yok ama izliyoruz

Türkiye’de ve dünyada sol par­tilerin duruşu, ekonomiz krizlerin nedeni ve ÖDP’nin yeri konula­rında Eurovizyon’a açıklamalarda bulunan Alper Taş, İngiliz İşçi Par­tisi lideri Jeremy Corbyn’in son dönemde seslendirdiği ‘kamulaş­tırma’ çıkışlarını takip ettiklerini kaydetti.

İşte Alper Taş’ın açıklamaların­dan satır başları: “Özgürlük ve Da­yanışma Partisi (ÖDP) 1996 yılında, özgürlükçü, demokratik planla­maya dayalı, anti militarist, cinsi­yetçi olmayan, ekolojist bir Sosya­lizm anlayışını sahiplenen bir parti olarak kuruldu.

Doğal olarak bugüne kadar o fikirleri korumaya alıştık. Bugün gelinen aşama ve safhada bu fikir­lerimizin doğruluğuna inanmakla birlikte aradan geçen zaman içe­risinde, özellikle sovyet bloğunun dağılmasından sonraki süreçte sosyalizmin yaşadığı ideolojik so­run doğal olarak bugün de devam ediyor.

Bütün dünyada kapitalizmin emperyalizmin yaşattığı bir eko­nomik kriz var. Bu kriz karşısında sosyalizme ve sola dair fikirler, bu ideolojik seçeneği yeterince geliş­tiremediği ve güçlendiremediği için malesef bu ekonomik krizin sonuçlarından; bütün dünyada ol­duğu gibi Türkiye’de de sağ, milli­yetçi, ırkçı, faşist hareketler nema­lanıyor. Malesef bu politika tablosu muhafazakar, islamcı, faşist ve dik­datörel eğilimler öne çıkartıyor. Zaman malesef böyle bir zaman.

Biz dünyanın geldiği aşamada, emperyalist, kapitalist sistemin içine girdiği süreç itibarıyla artık sağa ait değerlerin bütünüyle, mi­ladını doldurduğunu; sola ait daya­nışma, paylaşma, eşitlik, özgürlük değerlerinin gelişeceğine, güçlene­ceğine inanıyoruz. Çünkü insanlı­ğın geleceği bu tür değerlerin ya­şamasına bağlı. Bu kültürün yaşa­masına bağlı, yoksa sağın fikriyatı insanı insanlıktan çıkartıyor, do­ğayı tüketiyor. Bütün dünyayı bir ekolojik krizle yüz yüze bırakıyor.

O yüzden biz dünyanın geleceği­nin her şeye rağmen sosyalizmde, solda olduğunu; insanın insanlığı için sola ve sosyalizme ihtiyacı ol­duğu fikrindeyiz. Bu inadımızı, fik­rimizi, güçlendirmeye çalışıyoruz.

İNGİLTERE İŞÇİ PARTİSİ SOL VE SOSYALİZM

Dünyada sol fikriyat yete­rince ortaya koyabilmiş değil. İngiltere’de adı sol olsa bile İşçi Parti, merkez sağ ve neo liberal po­litikaların hep taşıyıcısı oldu. Tony Blair gibi savaş çizgisini yürüten bir siyasetçiyi çıkardı. Neo-Libera­lizmin beşiği olan İngiltere’de ka­mulaştırma fikrini ortaya koyması bile önemli. Çünkü özelleştirme dö­nemi dünyada sona erdi. Özelleş­tirmenin işsizlik, yoksulluk, yolsuz­luk, güvencesizlik getirdiği ortaya çıktı. Dolay olarak kamuculuğu ye­niden sahiplenmek gerekiyor.

Kamusallığı savunmak gereki­yor. Özellikle halkın gündelik ha­yatını belirleyen eğitim, sağlık, ula­şım, enerji gibi kritik alanlarda ka­munun ne kadar önemli olduğunu, yaşanılan özelleştirme süreçlerin­den sonra gördük, yaşadık.

İNGİLTERE İŞÇİ PARTİSİNE BAKIŞ

Jeremy Corbyn ile temasımız yok ama izliyoruz. Çünkü dünya­daki sol siyaseti takip etmeye çalı­şıyoruz. Corbyn’in bizim açımızın­dan önemli yanı, özelleştirmenin bayraktarlığını yapan ‘Thatcher İngilteresi’nden, farklı bir nok­tada… Bugünkü konjöktürde kamu­laştırmayı gündeme alması önemli birşey. Bunun ne düzeyde karşılığı olacak bunu zaman gösterecek. Mevcut kapitalist sistemin girdiği krizin bir nedeni de özelleştirme­dir. Özelleştirme aynı zamanda kri­zin nedenlerinden biridir.

Bu anlamda İngiltere İşçi Par­tisi içindeki tartışmaları izliyoruz ama İngiltere İşçi Partisi ve lideri Jeremy Corbyn ile özel bir teması­mız söz konusu değil.

Biz ÖDP olarak Avrupa Sol Partisi’nin Türkiye’deki üyesiyiz. Avrupa solunun içindeki farklı ke­simlerle iletişim içerisindeyiz.

ÖDP VE SOL TÜRKİYE NEDEN DESTEK BULMADI?

Türkiye’nin kendine ait özgün­lüğü var, din faktörü var. Siyasal islamcılar, sağ partiler dini istis­mar ederek, sömürerek varlık gös­teriyorlar ve buna dayanıyorlar. Kürt savaşının yarattığı sonuçlar da tersinden Türkiye’de milliyetçi­liği geliştirdi. Biz bu kısır döngüyü aşamadık ama bu durum aşamaya­cağımız manasına gelmiyor.

TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİNDE TAVIR

Bizim yerel seçimlerde tavrımız belli… Seçime gitme hakkımızı elde etmek için geçmişte çok uğraşma­dık. Çünkü biz AKP’nin kaybetmesi açısında genelde seçime girmeme eğiliminde olduk. Çünkü AKP’nin bir başkanlık rejimi inşa etmesinin önüne geçmek açısından kendimizi çok ortaya koymadık. Şimdi engel­leme dönemi bitti, yeni bir rejim ku­ruldu. Biz bu seçimlerde sola dair değerleri, fikirleri Türkiye çapında anlatmayı önemsiyoruz. Belediye başkanlıkları seçimlerinde AKP’nin adaylarının karşısına çıkmak için ortak adayları destekleyeceğiz. Bütün adayların tepeden atanma­mış, halkın ön seçimiyle belirlenmiş adayları hepimizin adayları olarak AKP’nin adaylarının karşısına dike­lim fikrindeyiz.

Biz tabanda bu basıncı geliştiri­yoruz. Birçok bölgede ön seçim ta­lep eden bildiriler dağıtıyoruz. AKP karşısında solda duran siyasetlere de ön seçim temelli ortak adaylar çıkarmanın AKP’yi yenebilmeninen önemli yollarından biri olduğu dü­şüncesiyle hareket ediyoruz. Ama böyle bir yaklaşıma malesef olumlu yanıt verebilen bir tablo yok. Siya­set şöyle bir şeydir; Kendi fikrinizi, doğrunuzu anlatabilmek önemlidir. Bizim açımızdan yerel seçimler, şunu bunu yukarıdan belirleme se­çimleri değil, aşağıdan halkın kendi kararını verebileceği, kendi meclis­leri ile kendi yönetme anlayışlarını geliştirebileceği demokrasi pratik­leridir. Bizim düşüncemiz budur.

Biz siyasette felsefemize ve dü­şüncemize aykırı, pragmatik, fay­dacı, oportunist siyasetlerden ola­bildiğince uzak durmaya çalışıyo­ruz.

Kendi hülyalarımıza, felsefe­mize siyasette pratikler geliştir­meyi kendi açımızdan bir ilke me­selesi haline getirmişiz. Bir partiyi desteklemekten öte, ön seçim olan yerlerde CHP’den aday olabilir. İşin özüne uygun olduktan sonra o parti belediye başkanlıklarında pek ala CHP olabilir. Ama nasıl bir siyase­tin ürünü olarak çatı olabilir önemli olan budur.”

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

NHS’e göre, GP randevusu almak giderek zorlaşıyor

NHS tarafından yapılan bir araş­tırmaya göre, hastalar GP rande­vusu almak, kendi aile hekimlerini görmek ve telefonla kliniklerine ulaşma konusunda zorluklar ya­şıyor.

May: Kullandığı dil kabul edilemez

Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan Kongresi’nin Demokrat Partili kadın üyelerini hedef alan ‘ırkçı’ açıklama­sının kesinlikle kabul edilemez bir dil olduğunu belirtti.

Diyabet çocukların kabusu oldu

Sağlıksız beslenmenin obeziteyi tetiklemesi çocuklarda Tip 2 diyabet vakalarını yüzde 50 arttırdı

Tüketicilerin mağaza ziyaretlerinde büyük oranda düşüş yaşandı Tüketicilerin mağaza ziyaretlerinde büyük oranda düşüş yaşandı

Brexit konusundaki belirsiz­likler, Haziran ayında cadde üze­rindeki mağazaları ziyaret eden müşteri sayısının, son 7 yılda bu ay için görülen en düşük sevi­yeye düşmesine neden oldu.

Siyasetçiler: Ankara Anlaşması koşullarındaki değişikliklerin geriye dönük uygulanması durdurulsun

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, Yeşil Parti lideri Caroline Lu­cas ve Liberal Demokrat Parti lideri Vince Cable’ın da aralarında olduğu İngiliz siyasetçiler, hükümete An­kara Anlaşması koşullarındaki de­ğişikliklerin geriye dönük uygulan­masını durdurma çağrısı yaptı.

Bıçaklı saldırı kurbanı Barış Küçük Highgate’te toprağa verildi. STK’lar; Olayın takipçisi olacağız

Londra’da bıçaklı bir saldırı so­nucu kaldırıldığı hastanede haya­tını kaybeden 33 yaşındaki Barış Küçük toprağa verildi. 3 bin kişinin katıldığı cenaze korteji, 6 kilomet­relik yolu 1 buçuk saatte aldı.

Londra’da On Binlerce Kişi Yine Aynı Coşku Ve Heyecanı Yaşadı

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK) tarafından düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin üçüncüsü binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. İngiltere’de 300.000 Kıbrıslı Türk yaşadığı tahmin edilmektedir

Oak Estates: Evini satana yüzde 50 komisyon indirimi

Türkçe konuşan toplumun yo­ğun olarak yaşadığı bölgelerden Palmers Green’de bulunan ve ev satımı, kiralama, emlak yönetimi ve garanti kira geliri ve mimari ser­visler alanında emlak sektöründe gittikçe büyüyen bir marka olan Oak Estates, yaz döneminde bir­birinden ilgi çekici kampanyalar sunuyor.

Siyasetçiler: Ankara Anlaşması koşullarındaki değişikliklerin geriye dönük uygulanması durdurulsun

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, Yeşil Parti lideri Caroline Lu­cas ve Liberal Demokrat Parti lideri Vince Cable’ın da aralarında olduğu İngiliz siyasetçiler, hükümete An­kara Anlaşması koşullarındaki de­ğişikliklerin geriye dönük uygulan­masını durdurma çağrısı yaptı.

Londra’da On Binlerce Kişi Yine Aynı Coşku Ve Heyecanı Yaşadı

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK) tarafından düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin üçüncüsü binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. İngiltere’de 300.000 Kıbrıslı Türk yaşadığı tahmin edilmektedir

Başbakanlık için aşırı vaatlere maliyeden uyarı geldi: Vaatlerinizi karşılayacak para bütçemizde yok

İngiltere’yi Avrupa Birliği’nden çıkaracak Brexit süreci Başbakan Theresa May’in istifa etmesine ne­den olmuştu. Yerini alacak isim­ler bu yüzden kendilerini seçecek parti üyeleri ve kamuoyuna Brexit planları üzerinden yaklaşıyor.

Merkez Bankası Başkanı Mark Carney: Elbette ki göstergeler endişe verici

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşma­sız ayrılması olasılığının ve artan kü­resel ticaret savaşlarının ekonomi üzerinde belirsizlik oluşturmaya devam ettiğini belirterek, “Elbette ki göstergeler endişe verici.” ifade­sini kullandı.

Wimbledon’da Jean pantolon, tişört ve ceketle protokol kurallarını yıktı

Wimbledon’da arkadaşı Serena Williams’ın maçında protokole aykırı giyinmesine rağmen protokol bölümünde oturan Meghan Markle krize yol açtı.

Fatih Sultan Mehmet Portresi Satışa Çıkıyor

Fatih Sultan Mehmet’in portresi Londra’da yeniden satışa sunulacak.

Kalemle çizilmiş illüzyonu yaratan heykeller Kings Cross’ta

İrlanda doğumlu ve dünyaca ünlü heykeltraş ve sanatçı Micheal Craig Martin, büyük ihtimalle daha önce görmediğiniz tarzda modern bir dokunuşla yaratışmış heykel instalasyonunu Kings Cross’ta bulunan Gagosian Galeri’de tanıtıyor.

Yaz sezonunda pub kültürünün merkezi: Camden…

Soho ve West End ile kar­şılaştırıldığında, Doğu ve Batı Londra’nın tam arasında, iki böl­genin de kültürünü temsil eden Camden, hala alternatif kültürün Londra’daki en büyük temsilcile­rinden biri olmaya devam ediyor.

Designed by: Olay Gazeter