English

ÖDP’li Alper Taş; Jeremy Corbyn ile temasımız yok ama izliyoruz

Türkiye’de ve dünyada sol par­tilerin duruşu, ekonomiz krizlerin nedeni ve ÖDP’nin yeri konula­rında Eurovizyon’a açıklamalarda bulunan Alper Taş, İngiliz İşçi Par­tisi lideri Jeremy Corbyn’in son dönemde seslendirdiği ‘kamulaş­tırma’ çıkışlarını takip ettiklerini kaydetti.

İşte Alper Taş’ın açıklamaların­dan satır başları: “Özgürlük ve Da­yanışma Partisi (ÖDP) 1996 yılında, özgürlükçü, demokratik planla­maya dayalı, anti militarist, cinsi­yetçi olmayan, ekolojist bir Sosya­lizm anlayışını sahiplenen bir parti olarak kuruldu.

Doğal olarak bugüne kadar o fikirleri korumaya alıştık. Bugün gelinen aşama ve safhada bu fikir­lerimizin doğruluğuna inanmakla birlikte aradan geçen zaman içe­risinde, özellikle sovyet bloğunun dağılmasından sonraki süreçte sosyalizmin yaşadığı ideolojik so­run doğal olarak bugün de devam ediyor.

Bütün dünyada kapitalizmin emperyalizmin yaşattığı bir eko­nomik kriz var. Bu kriz karşısında sosyalizme ve sola dair fikirler, bu ideolojik seçeneği yeterince geliş­tiremediği ve güçlendiremediği için malesef bu ekonomik krizin sonuçlarından; bütün dünyada ol­duğu gibi Türkiye’de de sağ, milli­yetçi, ırkçı, faşist hareketler nema­lanıyor. Malesef bu politika tablosu muhafazakar, islamcı, faşist ve dik­datörel eğilimler öne çıkartıyor. Zaman malesef böyle bir zaman.

Biz dünyanın geldiği aşamada, emperyalist, kapitalist sistemin içine girdiği süreç itibarıyla artık sağa ait değerlerin bütünüyle, mi­ladını doldurduğunu; sola ait daya­nışma, paylaşma, eşitlik, özgürlük değerlerinin gelişeceğine, güçlene­ceğine inanıyoruz. Çünkü insanlı­ğın geleceği bu tür değerlerin ya­şamasına bağlı. Bu kültürün yaşa­masına bağlı, yoksa sağın fikriyatı insanı insanlıktan çıkartıyor, do­ğayı tüketiyor. Bütün dünyayı bir ekolojik krizle yüz yüze bırakıyor.

O yüzden biz dünyanın geleceği­nin her şeye rağmen sosyalizmde, solda olduğunu; insanın insanlığı için sola ve sosyalizme ihtiyacı ol­duğu fikrindeyiz. Bu inadımızı, fik­rimizi, güçlendirmeye çalışıyoruz.

İNGİLTERE İŞÇİ PARTİSİ SOL VE SOSYALİZM

Dünyada sol fikriyat yete­rince ortaya koyabilmiş değil. İngiltere’de adı sol olsa bile İşçi Parti, merkez sağ ve neo liberal po­litikaların hep taşıyıcısı oldu. Tony Blair gibi savaş çizgisini yürüten bir siyasetçiyi çıkardı. Neo-Libera­lizmin beşiği olan İngiltere’de ka­mulaştırma fikrini ortaya koyması bile önemli. Çünkü özelleştirme dö­nemi dünyada sona erdi. Özelleş­tirmenin işsizlik, yoksulluk, yolsuz­luk, güvencesizlik getirdiği ortaya çıktı. Dolay olarak kamuculuğu ye­niden sahiplenmek gerekiyor.

Kamusallığı savunmak gereki­yor. Özellikle halkın gündelik ha­yatını belirleyen eğitim, sağlık, ula­şım, enerji gibi kritik alanlarda ka­munun ne kadar önemli olduğunu, yaşanılan özelleştirme süreçlerin­den sonra gördük, yaşadık.

İNGİLTERE İŞÇİ PARTİSİNE BAKIŞ

Jeremy Corbyn ile temasımız yok ama izliyoruz. Çünkü dünya­daki sol siyaseti takip etmeye çalı­şıyoruz. Corbyn’in bizim açımızın­dan önemli yanı, özelleştirmenin bayraktarlığını yapan ‘Thatcher İngilteresi’nden, farklı bir nok­tada… Bugünkü konjöktürde kamu­laştırmayı gündeme alması önemli birşey. Bunun ne düzeyde karşılığı olacak bunu zaman gösterecek. Mevcut kapitalist sistemin girdiği krizin bir nedeni de özelleştirme­dir. Özelleştirme aynı zamanda kri­zin nedenlerinden biridir.

Bu anlamda İngiltere İşçi Par­tisi içindeki tartışmaları izliyoruz ama İngiltere İşçi Partisi ve lideri Jeremy Corbyn ile özel bir teması­mız söz konusu değil.

Biz ÖDP olarak Avrupa Sol Partisi’nin Türkiye’deki üyesiyiz. Avrupa solunun içindeki farklı ke­simlerle iletişim içerisindeyiz.

ÖDP VE SOL TÜRKİYE NEDEN DESTEK BULMADI?

Türkiye’nin kendine ait özgün­lüğü var, din faktörü var. Siyasal islamcılar, sağ partiler dini istis­mar ederek, sömürerek varlık gös­teriyorlar ve buna dayanıyorlar. Kürt savaşının yarattığı sonuçlar da tersinden Türkiye’de milliyetçi­liği geliştirdi. Biz bu kısır döngüyü aşamadık ama bu durum aşamaya­cağımız manasına gelmiyor.

TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİNDE TAVIR

Bizim yerel seçimlerde tavrımız belli… Seçime gitme hakkımızı elde etmek için geçmişte çok uğraşma­dık. Çünkü biz AKP’nin kaybetmesi açısında genelde seçime girmeme eğiliminde olduk. Çünkü AKP’nin bir başkanlık rejimi inşa etmesinin önüne geçmek açısından kendimizi çok ortaya koymadık. Şimdi engel­leme dönemi bitti, yeni bir rejim ku­ruldu. Biz bu seçimlerde sola dair değerleri, fikirleri Türkiye çapında anlatmayı önemsiyoruz. Belediye başkanlıkları seçimlerinde AKP’nin adaylarının karşısına çıkmak için ortak adayları destekleyeceğiz. Bütün adayların tepeden atanma­mış, halkın ön seçimiyle belirlenmiş adayları hepimizin adayları olarak AKP’nin adaylarının karşısına dike­lim fikrindeyiz.

Biz tabanda bu basıncı geliştiri­yoruz. Birçok bölgede ön seçim ta­lep eden bildiriler dağıtıyoruz. AKP karşısında solda duran siyasetlere de ön seçim temelli ortak adaylar çıkarmanın AKP’yi yenebilmeninen önemli yollarından biri olduğu dü­şüncesiyle hareket ediyoruz. Ama böyle bir yaklaşıma malesef olumlu yanıt verebilen bir tablo yok. Siya­set şöyle bir şeydir; Kendi fikrinizi, doğrunuzu anlatabilmek önemlidir. Bizim açımızdan yerel seçimler, şunu bunu yukarıdan belirleme se­çimleri değil, aşağıdan halkın kendi kararını verebileceği, kendi meclis­leri ile kendi yönetme anlayışlarını geliştirebileceği demokrasi pratik­leridir. Bizim düşüncemiz budur.

Biz siyasette felsefemize ve dü­şüncemize aykırı, pragmatik, fay­dacı, oportunist siyasetlerden ola­bildiğince uzak durmaya çalışıyo­ruz.

Kendi hülyalarımıza, felsefe­mize siyasette pratikler geliştir­meyi kendi açımızdan bir ilke me­selesi haline getirmişiz. Bir partiyi desteklemekten öte, ön seçim olan yerlerde CHP’den aday olabilir. İşin özüne uygun olduktan sonra o parti belediye başkanlıklarında pek ala CHP olabilir. Ama nasıl bir siyase­tin ürünü olarak çatı olabilir önemli olan budur.”

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Yiyeceklere gümrük endişesi

No-deal Brexit halinde et, balık, meyve ve sebze fiyatlarında artış uyarısı yapıldı

İngiltere’de çalışan kişi sayısı rekor seviyeye ulaştı İngiltere’de çalışan kişi sayısı rekor seviyeye ulaştı

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede geçen yılın ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan döneme ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı.

Yaşlılıkta görme kaybına yol açan hastalıkta gen tedavisi umudu Yaşlılıkta görme kaybına yol açan hastalıkta gen tedavisi umudu

İngiltere’nin Oxford kentinde ya­şayan bir kadın, Batı dünyasında en çok görülen körlük çeşidinin durdu­rulmasında gen terapisi kullanılan ilk insan oldu.

Alışveriş alanları kapanma tehlikesi altında bulunuyor

İngiliz parlamentosunun Ko­nut, Toplum ve Yerel Yönetimler Komitesi, bazı şehir merkezlerin­deki alışveriş alanlarının hayalet kasabaya dönmek üzere olduğunu duyurdu.

Sala’nın köpeği hala bekliyor

Nantes’tan özel uçakla Cardiff’in yolunu tutan ve içinde Emiliano Sala’nın olduğu uçağın enkazına önceki gün ulaşılmıştı. Uçağı Manş Denizi’ne düşen futbolcu Emiliano Sala’yı sadece ailesi beklemiyor.

Alexandra Palace’a dair yeni park kuralları aileleri “uzaklaştırabilir”

Alexandra Palace’ın ziyaretçileri, tarihte ilk kez yeni park kuralları ile karşılaşabilirler.

Real Madrid’den çılgın transfer! £100 milyon

İspanyol devi Real Madrid, Chelsea’nin yıldızı Eden Hazard için 100 milyon Pound’u gözden çıkardı.

Mehmet Akif Ersoy Adına Şiir Etkinliği Düzenlendi

Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde Mehmet Akif Ersoy adına düzenlenen şiir dinletisine Londra’daki 24 okuldan 62 öğrenci katıldı. Etkinlikte Türk edebiyatının sevilen şairlerinin yanı sıra Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri okundu.

Southbank Centre Yemek Fuarı

Konumuz gerek tiyatro, sanat, mü­zikaller olsun, gerekse de sergiler ve diğerleri… Southbank’de her tarzdan ilgi odağına hitab edecek etkinlik ve mekan bulunuyor. Nitekim, kış ayla­rının artık azınlıkta kalması ve baha­rın yavaş da olsa beklenmeye başlan­dığı şu günlerde, Londra’nın “sokak kültürünün” uyanışına tekrardan ta­nık edeceğimiz günler çok da uzağı­mızda değil.

Renklerin büyülü dünyası Londra ile buluşuyor

West End Bond Street’te, renklerin ve renklerin hayat verdiği şekillerin adeta dans ettiği bu kaçırılmaması gereken sergide, cam heykeltraşı Dale Chihuly, son eserleri de dahil olmak üzere bugüne kadar büyük rağbet görmüş baş yapıtlarını Londralılarla buluşturuyor.

Alexandra Palace’a dair yeni park kuralları aileleri “uzaklaştırabilir”

Alexandra Palace’ın ziyaretçileri, tarihte ilk kez yeni park kuralları ile karşılaşabilirler.

Mehmet Akif Ersoy Adına Şiir Etkinliği Düzenlendi

Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde Mehmet Akif Ersoy adına düzenlenen şiir dinletisine Londra’daki 24 okuldan 62 öğrenci katıldı. Etkinlikte Türk edebiyatının sevilen şairlerinin yanı sıra Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri okundu.

Southbank Centre Yemek Fuarı

Konumuz gerek tiyatro, sanat, mü­zikaller olsun, gerekse de sergiler ve diğerleri… Southbank’de her tarzdan ilgi odağına hitab edecek etkinlik ve mekan bulunuyor. Nitekim, kış ayla­rının artık azınlıkta kalması ve baha­rın yavaş da olsa beklenmeye başlan­dığı şu günlerde, Londra’nın “sokak kültürünün” uyanışına tekrardan ta­nık edeceğimiz günler çok da uzağı­mızda değil.

Renklerin büyülü dünyası Londra ile buluşuyor

West End Bond Street’te, renklerin ve renklerin hayat verdiği şekillerin adeta dans ettiği bu kaçırılmaması gereken sergide, cam heykeltraşı Dale Chihuly, son eserleri de dahil olmak üzere bugüne kadar büyük rağbet görmüş baş yapıtlarını Londralılarla buluşturuyor.

Sevgililer gününde “romantik akımlara” yelken açmalı…

West End’in her renkten zevke hitap ettiğini bilmeyenimiz kal­madı, nitekim Southampton Street’te bulunan “Eve Bar”, sevgi­liler günü haftasında sunduğu özel kokteylleri ve menüsü ile, alışılmı­şın dışında bir romantizm skalası sunuyor Londralılara.

Ece Temelkuran, “How to Lose a Country” adlı son kitabını Londra’da tanıtacak

Londra merkezli Türkiye Araş­tırmalar Merkezi’nin (Centre for Turkey Studies) CEFTUS Britanya parlamentosunda düzenlediği top­lantılara hız verdi.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter