English

ÖDP’li Alper Taş; Jeremy Corbyn ile temasımız yok ama izliyoruz

Türkiye’de ve dünyada sol par­tilerin duruşu, ekonomiz krizlerin nedeni ve ÖDP’nin yeri konula­rında Eurovizyon’a açıklamalarda bulunan Alper Taş, İngiliz İşçi Par­tisi lideri Jeremy Corbyn’in son dönemde seslendirdiği ‘kamulaş­tırma’ çıkışlarını takip ettiklerini kaydetti.

İşte Alper Taş’ın açıklamaların­dan satır başları: “Özgürlük ve Da­yanışma Partisi (ÖDP) 1996 yılında, özgürlükçü, demokratik planla­maya dayalı, anti militarist, cinsi­yetçi olmayan, ekolojist bir Sosya­lizm anlayışını sahiplenen bir parti olarak kuruldu.

Doğal olarak bugüne kadar o fikirleri korumaya alıştık. Bugün gelinen aşama ve safhada bu fikir­lerimizin doğruluğuna inanmakla birlikte aradan geçen zaman içe­risinde, özellikle sovyet bloğunun dağılmasından sonraki süreçte sosyalizmin yaşadığı ideolojik so­run doğal olarak bugün de devam ediyor.

Bütün dünyada kapitalizmin emperyalizmin yaşattığı bir eko­nomik kriz var. Bu kriz karşısında sosyalizme ve sola dair fikirler, bu ideolojik seçeneği yeterince geliş­tiremediği ve güçlendiremediği için malesef bu ekonomik krizin sonuçlarından; bütün dünyada ol­duğu gibi Türkiye’de de sağ, milli­yetçi, ırkçı, faşist hareketler nema­lanıyor. Malesef bu politika tablosu muhafazakar, islamcı, faşist ve dik­datörel eğilimler öne çıkartıyor. Zaman malesef böyle bir zaman.

Biz dünyanın geldiği aşamada, emperyalist, kapitalist sistemin içine girdiği süreç itibarıyla artık sağa ait değerlerin bütünüyle, mi­ladını doldurduğunu; sola ait daya­nışma, paylaşma, eşitlik, özgürlük değerlerinin gelişeceğine, güçlene­ceğine inanıyoruz. Çünkü insanlı­ğın geleceği bu tür değerlerin ya­şamasına bağlı. Bu kültürün yaşa­masına bağlı, yoksa sağın fikriyatı insanı insanlıktan çıkartıyor, do­ğayı tüketiyor. Bütün dünyayı bir ekolojik krizle yüz yüze bırakıyor.

O yüzden biz dünyanın geleceği­nin her şeye rağmen sosyalizmde, solda olduğunu; insanın insanlığı için sola ve sosyalizme ihtiyacı ol­duğu fikrindeyiz. Bu inadımızı, fik­rimizi, güçlendirmeye çalışıyoruz.

İNGİLTERE İŞÇİ PARTİSİ SOL VE SOSYALİZM

Dünyada sol fikriyat yete­rince ortaya koyabilmiş değil. İngiltere’de adı sol olsa bile İşçi Parti, merkez sağ ve neo liberal po­litikaların hep taşıyıcısı oldu. Tony Blair gibi savaş çizgisini yürüten bir siyasetçiyi çıkardı. Neo-Libera­lizmin beşiği olan İngiltere’de ka­mulaştırma fikrini ortaya koyması bile önemli. Çünkü özelleştirme dö­nemi dünyada sona erdi. Özelleş­tirmenin işsizlik, yoksulluk, yolsuz­luk, güvencesizlik getirdiği ortaya çıktı. Dolay olarak kamuculuğu ye­niden sahiplenmek gerekiyor.

Kamusallığı savunmak gereki­yor. Özellikle halkın gündelik ha­yatını belirleyen eğitim, sağlık, ula­şım, enerji gibi kritik alanlarda ka­munun ne kadar önemli olduğunu, yaşanılan özelleştirme süreçlerin­den sonra gördük, yaşadık.

İNGİLTERE İŞÇİ PARTİSİNE BAKIŞ

Jeremy Corbyn ile temasımız yok ama izliyoruz. Çünkü dünya­daki sol siyaseti takip etmeye çalı­şıyoruz. Corbyn’in bizim açımızın­dan önemli yanı, özelleştirmenin bayraktarlığını yapan ‘Thatcher İngilteresi’nden, farklı bir nok­tada… Bugünkü konjöktürde kamu­laştırmayı gündeme alması önemli birşey. Bunun ne düzeyde karşılığı olacak bunu zaman gösterecek. Mevcut kapitalist sistemin girdiği krizin bir nedeni de özelleştirme­dir. Özelleştirme aynı zamanda kri­zin nedenlerinden biridir.

Bu anlamda İngiltere İşçi Par­tisi içindeki tartışmaları izliyoruz ama İngiltere İşçi Partisi ve lideri Jeremy Corbyn ile özel bir teması­mız söz konusu değil.

Biz ÖDP olarak Avrupa Sol Partisi’nin Türkiye’deki üyesiyiz. Avrupa solunun içindeki farklı ke­simlerle iletişim içerisindeyiz.

ÖDP VE SOL TÜRKİYE NEDEN DESTEK BULMADI?

Türkiye’nin kendine ait özgün­lüğü var, din faktörü var. Siyasal islamcılar, sağ partiler dini istis­mar ederek, sömürerek varlık gös­teriyorlar ve buna dayanıyorlar. Kürt savaşının yarattığı sonuçlar da tersinden Türkiye’de milliyetçi­liği geliştirdi. Biz bu kısır döngüyü aşamadık ama bu durum aşamaya­cağımız manasına gelmiyor.

TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİNDE TAVIR

Bizim yerel seçimlerde tavrımız belli… Seçime gitme hakkımızı elde etmek için geçmişte çok uğraşma­dık. Çünkü biz AKP’nin kaybetmesi açısında genelde seçime girmeme eğiliminde olduk. Çünkü AKP’nin bir başkanlık rejimi inşa etmesinin önüne geçmek açısından kendimizi çok ortaya koymadık. Şimdi engel­leme dönemi bitti, yeni bir rejim ku­ruldu. Biz bu seçimlerde sola dair değerleri, fikirleri Türkiye çapında anlatmayı önemsiyoruz. Belediye başkanlıkları seçimlerinde AKP’nin adaylarının karşısına çıkmak için ortak adayları destekleyeceğiz. Bütün adayların tepeden atanma­mış, halkın ön seçimiyle belirlenmiş adayları hepimizin adayları olarak AKP’nin adaylarının karşısına dike­lim fikrindeyiz.

Biz tabanda bu basıncı geliştiri­yoruz. Birçok bölgede ön seçim ta­lep eden bildiriler dağıtıyoruz. AKP karşısında solda duran siyasetlere de ön seçim temelli ortak adaylar çıkarmanın AKP’yi yenebilmeninen önemli yollarından biri olduğu dü­şüncesiyle hareket ediyoruz. Ama böyle bir yaklaşıma malesef olumlu yanıt verebilen bir tablo yok. Siya­set şöyle bir şeydir; Kendi fikrinizi, doğrunuzu anlatabilmek önemlidir. Bizim açımızdan yerel seçimler, şunu bunu yukarıdan belirleme se­çimleri değil, aşağıdan halkın kendi kararını verebileceği, kendi meclis­leri ile kendi yönetme anlayışlarını geliştirebileceği demokrasi pratik­leridir. Bizim düşüncemiz budur.

Biz siyasette felsefemize ve dü­şüncemize aykırı, pragmatik, fay­dacı, oportunist siyasetlerden ola­bildiğince uzak durmaya çalışıyo­ruz.

Kendi hülyalarımıza, felsefe­mize siyasette pratikler geliştir­meyi kendi açımızdan bir ilke me­selesi haline getirmişiz. Bir partiyi desteklemekten öte, ön seçim olan yerlerde CHP’den aday olabilir. İşin özüne uygun olduktan sonra o parti belediye başkanlıklarında pek ala CHP olabilir. Ama nasıl bir siyase­tin ürünü olarak çatı olabilir önemli olan budur.”

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Ödüllü film 23 Aralık’ta Rio Sineması’nda

‘Hayata Dönüş’ operasyonlarını an­latan Ruhi Karadağ’ın ‘Simurg’ filmi, 23 Aralık’ta Dalston’da bulunan Rio Sineması’nda izleyicisiyle buluşuyor. Yönetmen ve Yapımcı Ruhi Karadağ ka­tılımıyla yapılacak olan özel gösterime saat 15.00’te gerçekleşecek.

Kalıcı bir evi olmayan çocuk sayısı 120 bin Kalıcı bir evi olmayan çocuk sayısı 120 bin

Son olarak yayınlanan resmi ve­riler, İngiltere genelinde kalıcı bir evi olmayan aile sayısının, geçen yıla göre yüzde 5 oranında artarak 82 bine ulaştığını gösteriyor.

Konut piyasasında fiyatların ve satışların azalması bekleniyor Konut piyasasında fiyatların ve satışların azalması bekleniyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış sürecine ilişkin belirsizliklerin, ülkenin konut piyasasını olumsuz et­kilemesinin beklendiği bildirildi.

Maaşlar yükselişte Maaşlar yükselişte

Çalışan insan sayısı da 1971 yılından bu yana görülen en yüksek seviyede

Tam teşekküllü sağlık merkezi resmi olarak açılıyor

Bir dönem aktif siyasette yer alan ve milletvekilliği yapan ve 10 yılı aşkın süredir mesleğini İngiltere’de devam ettiren genel cerrahi uzmanı Dr. Turan Çömez, İngiltere’nin başkenti Londra’da tam teşekküllü sağlık merkezi açtı.

West End’de Kibele ile yeniden müzik dolu geceler başladı

Londra’da eğlence yerleri: tiyatrolar; sinemalar; gece kulüpleri; barlar ve lokan­taları ile ünlü West End’de, modern Türk mutfağı ile ünlü Kibele&Restaurant Bar, iyi yemekle güzel müziği birleş­tirerek şehrin eğlence anla­yışını değiştirdi.

Trafalgar’ın anlamlı noel ağacı geri dönüyor

Bu sene de, her sene olduğu gibi West End’in kalbi Trafalgar Meydanı’nda dev bir noel ağacı tüm ihtişamıyla Londralıları se­lamlayacak.

Bu kez çiğ köfteciyi oynuyor

Ata Demirer ve Demet Akbağ’dan yine çok güldürecek bir Kuzey Ege komedisi!

Trafalgar’ın anlamlı noel ağacı geri dönüyor

Bu sene de, her sene olduğu gibi West End’in kalbi Trafalgar Meydanı’nda dev bir noel ağacı tüm ihtişamıyla Londralıları se­lamlayacak.

Theresa May hükümeti bir günde üç yenilgi aldı

11 Aralık’ta Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşması için yapıla­cak oylama öncesindeki parlamento görüşmelerinde, hükümet darbe üze­rine darbe aldı.

Haringey’de gençlere 1,5 milyonluk yatırım

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Haringey projesi için 1,5 milyon sterlin ayırdı

Orhan Dil: Sosyal yardımlar ‘Universal Credit’ adıyla azaltılıp, zorlaştırılıyor

Muhafazakar Hükümet’in hazırlıklarını 2013’de başlattığı Universal Credit, toplumun yoğun olarak yaşadıkları Kuzey Londra’da da uygulanmaya başladı.

West End’de Kibele ile yeniden müzik dolu geceler başladı

Londra’da eğlence yerleri: tiyatrolar; sinemalar; gece kulüpleri; barlar ve lokan­taları ile ünlü West End’de, modern Türk mutfağı ile ünlü Kibele&Restaurant Bar, iyi yemekle güzel müziği birleş­tirerek şehrin eğlence anla­yışını değiştirdi.

Trafalgar’ın anlamlı noel ağacı geri dönüyor

Bu sene de, her sene olduğu gibi West End’in kalbi Trafalgar Meydanı’nda dev bir noel ağacı tüm ihtişamıyla Londralıları se­lamlayacak.

Bu kez çiğ köfteciyi oynuyor

Ata Demirer ve Demet Akbağ’dan yine çok güldürecek bir Kuzey Ege komedisi!

“Su üzerinde yüzen kitapevi” bu sezon da ilgi çekiyor

Genellikle “bahar veya yaz me­kanı” olarak bilinen bu kitapevi, Thames nehri üzerinde yüzme­siyle ünlü olmasıyla beraber kış se­zonunda da keşfedilmeyi bekleyen önemli West End noktalarından bi­ridir diyebiliriz.

Designed by: Olay Gazeter