English

Etki̇li̇ konuşma’nın sti̇li̇ni̇ze etki̇si̇

Ayda Göktürk Çetinkaya 19 Ekim 2018

Stil denilince bir çoğumuzun ak­lına sadece kılık kıyafet ve dış görü­nüş gelir. Oysa stil ya da tarz sahibi olmak sadece iyi giyinmek değildir.

Kendinize olan güvenden top­lumsal görgü kurallarına uygun davranmaya, yediğiniz yemekten gittiğiniz kafeye, dinlediğiniz mü­zikten okuduğunuz kitaba kadar günlük hayatınızın içerisinde olan bütün davranışlarınızın bir uyumu­dur.Tarz sahibi olmanın en etkili un­surlarından bir taneside yerinde, zamanında, etkili bir dil kullanarak ‘konuşma’ biçimidir. Bazı kişiler çok iyi giyinir, kimileri çok uyumlu dav­ranışlara sahiptir, bazıları da çok iyi konuşur fakat bir kişide bu özellik­lerin bir tanesi eksik ise tarz sahibi olma olasılığı düşer.

Dış görünüşünüz 3-4 saniyede karşı tarafa kim olabileceğiniz algı­sını verir. Konuşmanız ise tam ola­rak sizin kim olduğunuzu belirler. Çok iyi okullarda okumuş olabilir­siniz, iyi giyinmek için maddi du­rumunuz da çok iyidir, bunlar dış etkenlerle kendinize kattığınız özel­liklerdir oysa ‘konuşma’ tam olarak sizin nasıl bir insan olduğunuzu ta­nımlar. Çünkü okuduğunuz okullar, aile terbiyeniz, aldığınız toplumsal görgü kuralları, sahip olduğunuz ka­riyer gibi unsurlar konuşmanızı et­kiler. Hiç kimse ilk etapta kişinin kim olduğu hakkında bilgiye sahip değil­dir. Ancak zamanında, yerinde etkili bir konuşma ile geçmişinizde kim olduğunuz ve geleceğinizde de kim olacağınız hakkında ki etkiyi karşı tarafa yansıtırsınız. Giyiminiz, dav­ranışlarınız ve konuşmanızla uyum içerisinde olmayı başarabilirseniz tarzınızı bulmuş ‘stil sahibi’ bir ki­şisiniz demektir. Stil sahibi olmak, özel ve kariyer hayatınızda size bir çok kapıyı rahatlıkla açmanızı sağ­lar.

Konuşmak, insanların kendi­lerini etkili bir şekilde ifade etme yöntemidir. Özel yada kariyer ha­yatında kendimizi daha etkili ifade etmek ve toplumsal saygınlık kazan­mak için nasıl daha etkili konuşmayı öğrenebiliriz…

Zamanında, yerinde etkili ko­nuşmaya sahip olmanın temel ola­rak üç kuralı vardır;

Teknik Kurallar – Sosyal Kural­lar – Resmi Kurallar

TEKNİK KURALLAR

Hazırlık Yapmak; Etkili bir ko­nuşma için söyleğeceğiniz yada anlatacaklarınıza önceden hazır­lık yapmalısınız. Eğer konuşmanız, topluma yapacağınız planlı bir su­num ise ve konuşmanızı bir metin üzerinde yapacaksanız başlama­dan önce ayna karşısında metin üzerinde pratik yapmalısınız. Ko­nuşmanız plansız ve hazırlıksız bir konuşma ise başlamadan bahse­deceğiniz konuları aklınızdan geçi­rip, düşünerek ve yavaş konuşma­lısınız.

Güzel Konuşma; Güzel konuşma sanıldığı gibi sadece sunuculara spi­kerlere özgü bir davranış değildir. Özellikle yöneticilerin, siyasi ve top­lum liderlerinin veya toplum karşı­sında konuşma yapacak hatiplerin güzel konuşma ve okuma becerisine sahip olması gerekir. Bu kapsamda vucuttaki ses organları geliştirmeli, soluma dengeleme becerisi kazanıl­malı, ses çıkış tonu ayarlanmalı, dik­siyon düzeltilmeli ve söyleme ku­surları yok edilmelidir.

Ses tonu; Bu konudaki en önemli unsurlardan birtaneside ses tonu­dur. Ses tonu heycanlı, stresli, üzün­tülü ve neşeli olma gibi duygu ve düşüncelerinizi karşı tarafa yansıt­mayı sağlar. Bu nedenle hem ko­nuşma yapacağınız ortama göre, hemde kendi duygularınızın ko­nuşma yaptığınız ortama uygun olup olmadığı durumuna göre ses tonunuzu ayarlamanız gerekmekte­dir. Ses tonu kişilerin duyamayacağı kadar sessiz veya rahatsız edici yük­seklikte olmamalıdır.

Göz teması; Konuşurken göz teması kurmak, etkili iletişim için uygulanması gereken kuralların ba­şında gelir. Eğer karşınızdakini ko­nuşmanızla etkilemek ve söyledikle­rinizlede samimi olduğunuza inan­dırmak istiyorsanız konuşurken göz teması kurun. Ancak, bunu yapar­ken tek bir noktaya odaklanıp kar­şınızdaki kişi yada kişileri rahatsız edici davranışlardan kaçının.

Beden dili; Etkili konuşmada ge­reken bir diğer yol da jest ve mimik­lerimizi iyi kullanmaktır. Yerinde kullanılan jest ve mimikler konuş­mayı daha etkili hale getirerek karşı tarafı daha kolay etkiler.

Mesaja Odaklanma; Konusu ve amacı olmayan konuşma etkili ol­maz ve karşı tarafa istenilen mesajı vermez. Etkili konuşma için konuş­manızın bir konusu ve konunun da bir mesajı olmalıdır. Yapılan ko­nuşma başka konulara geçilmeden, verilmek istenen mesajı yansıtma­lıdır.Tabiri yerindeyse, konuşmada ‘daldan dala atlanmamalıdır.’

Dikkat Çekmek; Sıkıcı olmayan etkili bir konuşma için, dinleyicinin dikkatini çekmek önemlidir. Genel­likle bilgi içerikli konuşmalar din­leyicileri yorar ve dinlemeye odak­lanmayı olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle konuyla bağlantılı mizahi anlatımlar veye anektotlarla dikkat çekmek gerekir.

Sözü Uzatmamak; Gereğinden uzun konuşmalar dinleyicilerin dikkatinin ve ilgisinin azalmasına neden olur. Bu nedenle konuşma­nın yaklaşık ilk 5 ila 10 dakikasında verilmek istenen mesaj karşı tarafa verilmeli ve konuşma, ortalama 20 dakika aralığında bitirilmelidir.

SOSYAL KURALLAR

Toplumsal Kurallara Uygun Ko­nuşma; Toplumsal görgü ve davra­nış kuralları insanların toplum içe­risinde uyumlu bir şekilde yaşama­sını sağlar. Görgü kurallarına uymak diğer insanlara olan saygınızı göste­rir.Toplum hayatının düzenlenme­sinde etkili olan genel görgü kural­larına uyan kişiler; terbiyeli, saygılı, nazik olarak tanımlanır. Toplumsal kurallar konuşma için de geçerlidir.

Örneğin bizim geleneklerimizde topluluktaki ilk söz büyüğe verilir. Ya da konuya dahil olmasada, mev­kisi yüksek olan kişiye nezaketen söz hakkı verilir.Nezaket içerisinde konuşma kapsamında karşınızdaki konuşan kişi sözü kesilmeden din­lenmeli, sözü bittiğinde ikinci kişi konuşmalıdır.Veya bir konuşma esnasında hep aynı kişi kesintisiz konuşmamalı diğer kişilerede söz hakkı tanınmalıdır.

Kişiye Uygun Konuşma; Stil sa­hibi iyi bir konuşmacı olmak için sadece topluma karşı konuşma ku­rallarını bilmek yetmez. Bunun da­hilinde çocuğunuzla, eşinizle, sev­gilinizle, patronunuzla veya çalışa­nınızlada uygun kurallar içerisinde konuşmanız gerekir. Sevilen sayılan bir evebeyn olmak, uyumlu ve sevgi dolu partner olmak, saygı duyulan bir yönetici olmak ve sevilen sayılan bir çalışan olmanın en önemli ku­rallarından biridir zamanında, ye­rinde, doğru ses tonu ve kurallarıyla konuşma becerisine sahip olmak.

RESMİ KURALLAR

Çalışma haytında ve devlet pro­tokolünde uyulması gereken kesin ve net kurallar vardır. Konuşma kurallarıda bunlardan bir tanesi­dir. Bir çok kuralda olduğu gibi konuşma kurallarındaki sınırlarda alt-üst ilişkisine göre belirlenir. Et­kili konuşmada diğer unsurlarla birlikte bu uygulamalarada dikkat etmek gerekir. Yerinde zamanında ve resmi kurallara uygun bir şe­kilde konuşmak kişilerin kariyer basamaklarının yükselmesinde ol­dukça etkilidir.

Sonuç olarak uygun konuşma becerisine sahip olmak sizi sadece stil sahibi yapmaz, aynı zamanda toplumda saygınlığı olan, özel ha­yatında sevilen sayılan, kariyer ha­yatında hep önü açık, başarı şansı yüksek bir birey yapar….

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Hükümete güvenoyu Brexit için hayır oyu

Brexit anlaşmasını reddeden parlamento Theresa May hükümetine güvenoyu verdi.

Enflasyon son iki senenin en düşük seviyesinde

İngiltere’deki enflasyon oranı geçen aralık ayında yüzde 2,1’e düşerek, yaklaşık iki yıldır görü­len en düşük seviyeye ulaştı.

Brexit için kritik “B Planı” oylaması 29 Ocak’ta yapılacak

İngiltere Parlamentosu’nda, ül­kenin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine yönelik olarak 29 Ocak Salı günü yeni bir oylama yapıla­cağı açıklandı.

Sterlin May’in Brexit planının reddedilmesi sonrası değer kazandı

Birleşik Krallık Parlamentosu’nda geçtiğimiz Salı akşamı “hayır” oyu alan hükü­met Brexit planı, 1920’lerden beri hükümet aleyhine gerçekleşen en büyük bozgun olmasına rağmen, piyasalar Theresa May’in Brexit planının reddedilmesi sonrası de­ğer kazandı.

Modacı Zeynep Kartal: Bir iş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz göre 3-0 geride başlıyordum

Kylie Minogue, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren mo­dacı Zeynep Kartal, yurt dışında karşılaştığı ön yargıyı anlattı. Kar­tal, “İş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz, bir Fransıza göre 3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk va­tandaşıydım.

Ev almak isteyenler Londra’yı terk ediyor

İlk kez ev alacak olanlar fiyatların daha ucuz olduğu bölgeleri tercih ediyor

Brixton’un karşı konulamaz cazibeleri

David Bowie’nin evi olan Brix­ton, seneler boyunca nehrin Gü­ney kıyısının en hippi, yaratıcı ve sanatsal bölümlerinden biri olma ünvanını taşıyor. Öyle ki, Brixton’a gittiğinizde her mev­sim, sıcak/soğuk aldırmadan Pop Brixton yemek fuarının aynı can­lılıkta işleyiş gösterdiğini görebi­lirsiniz.

THY’nin İstanbul Havalimanı’ndan Londra seferleri başlıyor

Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı 29 Ekim günü açıldı. Gerek modern tasarımı gerekse muhteşem görünümü ile tüm dünyanın konuştuğu İstanbul Havalimanı’na Avrupa Yakası’nda, Karadeniz kıyısındaki Tayakadın ile Akpınar köyleri arasındaki yer alıyor.

Modacı Zeynep Kartal: Bir iş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz göre 3-0 geride başlıyordum

Kylie Minogue, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren mo­dacı Zeynep Kartal, yurt dışında karşılaştığı ön yargıyı anlattı. Kar­tal, “İş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz, bir Fransıza göre 3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk va­tandaşıydım.

Ev almak isteyenler Londra’yı terk ediyor

İlk kez ev alacak olanlar fiyatların daha ucuz olduğu bölgeleri tercih ediyor

İngiltere, AB nezdinde Fas veya Azerbaycan gibi olacak

AB Komisyonunun Bütçeden So­rumlu Üyesi Oettinger, “2019 bütçe planındaki açığın yüzde 3’lük sınırı aş­masıyla Cumhurbaşkanı Macron’un otoritesi zarar gördü.” dedi.

İngiltere’de 40 Bin Kişi Not Bile Bırakmadan Ortadan Kayboldu

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güvenliğinden sorumlu Metropoli­tan Polisi’nin raporuna göre 2018’in ilk 11 ayında 39 bin 790 insan ka­yıplara karıştı.

Modacı Zeynep Kartal: Bir iş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz göre 3-0 geride başlıyordum

Kylie Minogue, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimleri giydiren mo­dacı Zeynep Kartal, yurt dışında karşılaştığı ön yargıyı anlattı. Kar­tal, “İş başvurusuna gittiğimde bir İngiliz, bir Fransıza göre 3-0 geride başlıyordum çünkü ben Türk va­tandaşıydım.

Brixton’un karşı konulamaz cazibeleri

David Bowie’nin evi olan Brix­ton, seneler boyunca nehrin Gü­ney kıyısının en hippi, yaratıcı ve sanatsal bölümlerinden biri olma ünvanını taşıyor. Öyle ki, Brixton’a gittiğinizde her mev­sim, sıcak/soğuk aldırmadan Pop Brixton yemek fuarının aynı can­lılıkta işleyiş gösterdiğini görebi­lirsiniz.

Ciarán Dowd: Tek adamlık oyun

Tiyatro kültüründe “tek adamlı oyun” akımına dair birçok farklı dü­şünce bulunmaktadır.

Bu Pub Sadece Çiçekleri için Senede £25,000’den Fazla Harcıyor

Kensington’da bulunan ve “çiçekli pub” olarak bilinen The Churcill Arms, tüm dış binasını kaplayan çiçekleri için senede £25,000’den fazla harcama yapıyor.

Designed by: Olay Gazeter