English

Etki̇li̇ konuşma’nın sti̇li̇ni̇ze etki̇si̇

Ayda Göktürk Çetinkaya 19 Ekim 2018

Stil denilince bir çoğumuzun ak­lına sadece kılık kıyafet ve dış görü­nüş gelir. Oysa stil ya da tarz sahibi olmak sadece iyi giyinmek değildir.

Kendinize olan güvenden top­lumsal görgü kurallarına uygun davranmaya, yediğiniz yemekten gittiğiniz kafeye, dinlediğiniz mü­zikten okuduğunuz kitaba kadar günlük hayatınızın içerisinde olan bütün davranışlarınızın bir uyumu­dur.Tarz sahibi olmanın en etkili un­surlarından bir taneside yerinde, zamanında, etkili bir dil kullanarak ‘konuşma’ biçimidir. Bazı kişiler çok iyi giyinir, kimileri çok uyumlu dav­ranışlara sahiptir, bazıları da çok iyi konuşur fakat bir kişide bu özellik­lerin bir tanesi eksik ise tarz sahibi olma olasılığı düşer.

Dış görünüşünüz 3-4 saniyede karşı tarafa kim olabileceğiniz algı­sını verir. Konuşmanız ise tam ola­rak sizin kim olduğunuzu belirler. Çok iyi okullarda okumuş olabilir­siniz, iyi giyinmek için maddi du­rumunuz da çok iyidir, bunlar dış etkenlerle kendinize kattığınız özel­liklerdir oysa ‘konuşma’ tam olarak sizin nasıl bir insan olduğunuzu ta­nımlar. Çünkü okuduğunuz okullar, aile terbiyeniz, aldığınız toplumsal görgü kuralları, sahip olduğunuz ka­riyer gibi unsurlar konuşmanızı et­kiler. Hiç kimse ilk etapta kişinin kim olduğu hakkında bilgiye sahip değil­dir. Ancak zamanında, yerinde etkili bir konuşma ile geçmişinizde kim olduğunuz ve geleceğinizde de kim olacağınız hakkında ki etkiyi karşı tarafa yansıtırsınız. Giyiminiz, dav­ranışlarınız ve konuşmanızla uyum içerisinde olmayı başarabilirseniz tarzınızı bulmuş ‘stil sahibi’ bir ki­şisiniz demektir. Stil sahibi olmak, özel ve kariyer hayatınızda size bir çok kapıyı rahatlıkla açmanızı sağ­lar.

Konuşmak, insanların kendi­lerini etkili bir şekilde ifade etme yöntemidir. Özel yada kariyer ha­yatında kendimizi daha etkili ifade etmek ve toplumsal saygınlık kazan­mak için nasıl daha etkili konuşmayı öğrenebiliriz…

Zamanında, yerinde etkili ko­nuşmaya sahip olmanın temel ola­rak üç kuralı vardır;

Teknik Kurallar – Sosyal Kural­lar – Resmi Kurallar

TEKNİK KURALLAR

Hazırlık Yapmak; Etkili bir ko­nuşma için söyleğeceğiniz yada anlatacaklarınıza önceden hazır­lık yapmalısınız. Eğer konuşmanız, topluma yapacağınız planlı bir su­num ise ve konuşmanızı bir metin üzerinde yapacaksanız başlama­dan önce ayna karşısında metin üzerinde pratik yapmalısınız. Ko­nuşmanız plansız ve hazırlıksız bir konuşma ise başlamadan bahse­deceğiniz konuları aklınızdan geçi­rip, düşünerek ve yavaş konuşma­lısınız.

Güzel Konuşma; Güzel konuşma sanıldığı gibi sadece sunuculara spi­kerlere özgü bir davranış değildir. Özellikle yöneticilerin, siyasi ve top­lum liderlerinin veya toplum karşı­sında konuşma yapacak hatiplerin güzel konuşma ve okuma becerisine sahip olması gerekir. Bu kapsamda vucuttaki ses organları geliştirmeli, soluma dengeleme becerisi kazanıl­malı, ses çıkış tonu ayarlanmalı, dik­siyon düzeltilmeli ve söyleme ku­surları yok edilmelidir.

Ses tonu; Bu konudaki en önemli unsurlardan birtaneside ses tonu­dur. Ses tonu heycanlı, stresli, üzün­tülü ve neşeli olma gibi duygu ve düşüncelerinizi karşı tarafa yansıt­mayı sağlar. Bu nedenle hem ko­nuşma yapacağınız ortama göre, hemde kendi duygularınızın ko­nuşma yaptığınız ortama uygun olup olmadığı durumuna göre ses tonunuzu ayarlamanız gerekmekte­dir. Ses tonu kişilerin duyamayacağı kadar sessiz veya rahatsız edici yük­seklikte olmamalıdır.

Göz teması; Konuşurken göz teması kurmak, etkili iletişim için uygulanması gereken kuralların ba­şında gelir. Eğer karşınızdakini ko­nuşmanızla etkilemek ve söyledikle­rinizlede samimi olduğunuza inan­dırmak istiyorsanız konuşurken göz teması kurun. Ancak, bunu yapar­ken tek bir noktaya odaklanıp kar­şınızdaki kişi yada kişileri rahatsız edici davranışlardan kaçının.

Beden dili; Etkili konuşmada ge­reken bir diğer yol da jest ve mimik­lerimizi iyi kullanmaktır. Yerinde kullanılan jest ve mimikler konuş­mayı daha etkili hale getirerek karşı tarafı daha kolay etkiler.

Mesaja Odaklanma; Konusu ve amacı olmayan konuşma etkili ol­maz ve karşı tarafa istenilen mesajı vermez. Etkili konuşma için konuş­manızın bir konusu ve konunun da bir mesajı olmalıdır. Yapılan ko­nuşma başka konulara geçilmeden, verilmek istenen mesajı yansıtma­lıdır.Tabiri yerindeyse, konuşmada ‘daldan dala atlanmamalıdır.’

Dikkat Çekmek; Sıkıcı olmayan etkili bir konuşma için, dinleyicinin dikkatini çekmek önemlidir. Genel­likle bilgi içerikli konuşmalar din­leyicileri yorar ve dinlemeye odak­lanmayı olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle konuyla bağlantılı mizahi anlatımlar veye anektotlarla dikkat çekmek gerekir.

Sözü Uzatmamak; Gereğinden uzun konuşmalar dinleyicilerin dikkatinin ve ilgisinin azalmasına neden olur. Bu nedenle konuşma­nın yaklaşık ilk 5 ila 10 dakikasında verilmek istenen mesaj karşı tarafa verilmeli ve konuşma, ortalama 20 dakika aralığında bitirilmelidir.

SOSYAL KURALLAR

Toplumsal Kurallara Uygun Ko­nuşma; Toplumsal görgü ve davra­nış kuralları insanların toplum içe­risinde uyumlu bir şekilde yaşama­sını sağlar. Görgü kurallarına uymak diğer insanlara olan saygınızı göste­rir.Toplum hayatının düzenlenme­sinde etkili olan genel görgü kural­larına uyan kişiler; terbiyeli, saygılı, nazik olarak tanımlanır. Toplumsal kurallar konuşma için de geçerlidir.

Örneğin bizim geleneklerimizde topluluktaki ilk söz büyüğe verilir. Ya da konuya dahil olmasada, mev­kisi yüksek olan kişiye nezaketen söz hakkı verilir.Nezaket içerisinde konuşma kapsamında karşınızdaki konuşan kişi sözü kesilmeden din­lenmeli, sözü bittiğinde ikinci kişi konuşmalıdır.Veya bir konuşma esnasında hep aynı kişi kesintisiz konuşmamalı diğer kişilerede söz hakkı tanınmalıdır.

Kişiye Uygun Konuşma; Stil sa­hibi iyi bir konuşmacı olmak için sadece topluma karşı konuşma ku­rallarını bilmek yetmez. Bunun da­hilinde çocuğunuzla, eşinizle, sev­gilinizle, patronunuzla veya çalışa­nınızlada uygun kurallar içerisinde konuşmanız gerekir. Sevilen sayılan bir evebeyn olmak, uyumlu ve sevgi dolu partner olmak, saygı duyulan bir yönetici olmak ve sevilen sayılan bir çalışan olmanın en önemli ku­rallarından biridir zamanında, ye­rinde, doğru ses tonu ve kurallarıyla konuşma becerisine sahip olmak.

RESMİ KURALLAR

Çalışma haytında ve devlet pro­tokolünde uyulması gereken kesin ve net kurallar vardır. Konuşma kurallarıda bunlardan bir tanesi­dir. Bir çok kuralda olduğu gibi konuşma kurallarındaki sınırlarda alt-üst ilişkisine göre belirlenir. Et­kili konuşmada diğer unsurlarla birlikte bu uygulamalarada dikkat etmek gerekir. Yerinde zamanında ve resmi kurallara uygun bir şe­kilde konuşmak kişilerin kariyer basamaklarının yükselmesinde ol­dukça etkilidir.

Sonuç olarak uygun konuşma becerisine sahip olmak sizi sadece stil sahibi yapmaz, aynı zamanda toplumda saygınlığı olan, özel ha­yatında sevilen sayılan, kariyer ha­yatında hep önü açık, başarı şansı yüksek bir birey yapar….

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Enflasyon yükselişe geçti

İngiltere Merkez Bankası faizler için Brexit durumunun netleşmesini bekliyor

Parlamento’ya ait dilekçe websitesi aşırı ilgiden ‘çöktü’

Britanya hükümeti ve parla­mentosunun topluma açık dilekçe platformu olan Petitions bölümü, 21 Mart Perşembe günü öğle saat­lerinde Brexit’in durdurulmasını ta­lep eden vatandaşların yoğun akını sebebiyle çöktü. Başbakan Theresa May’e, Birleşik Krallığın AB’den çık­masını sağlayacak Article 50’i ger­çekleştirmemesi üzerine talepte bulunan dilekçeler, çok kısa sürede bir milyonu geçerek rekor kırdı.

Theresa May, Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini talep etti Theresa May, Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini talep etti

İngiltere Başbakanı Theresa May, Çarşamba günü AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a yazdığı mektupta Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini istedi.

Milletvekillerine güvenlik uyarısı Milletvekillerine güvenlik uyarısı

Başbakan Theresa May’in mil­letvekillerini “Brexit sürecini tı­kamakla” suçlamasının ardından, Avam Kamarasının Başkan Yardım­cısı Lindsay Hoyle de milletvekille­rine “Parlamento binasından yalnız ayrılmamaları” uyarısı yaptı.

Portsmouth’taki anma törenine ücretsiz ulaşım

Londra’da faaliyet gösteren çatı örgütü Çanakkale Anma Plat­formu, 18 Mart Şehitler Günü ve­silesiyle Portsmouth’da düzenle­necek törene vatandaşlarımızın ücretsiz ulaşımını sağlamak ama­cıyla bir otobüs kaldıracağını bil­dirdi.

Avrupa anlaşmasız Brexit’e hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere’nin birlikten anlaşma­sız ayrılığına hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yö­nelik tedbirleri içeren tasarılara onay verdi.

Can Dündar bu pazar DAY MER’de

DAY MER’in düzenlediği “Otoriter Yönetim Altında Medya” toplantısında Gazeteci Can Dündar, Deniz Yücel ve Ethical Journalism Network’tan Aiden White konuşacak. DAY MER’den yapılan açıklamada, 17 Mart Pazar saat 16’da “22 Moorfield Road Tottenham N17 6PY” adresindeki Londra Toplum Merkezi’nde (DAY MER) yapılacak söyleşiye bütün toplum davet edildi.

Hackney’de evleri boş olan ev sahipleri çifte vergi ödeyecek

Geçtiğimiz ay Hackney Town Hall tarafından onaylanan bir ka­rara göre, bölgede evleri boş olan ev sahipleri mülkeri için iki kat co­uncil tax bill ödeyecek.

Ülkenin en kritik haftası

Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşması, bugün parlamentoda oy­lamaya sunulacak.

Avrupa anlaşmasız Brexit’e hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere’nin birlikten anlaşma­sız ayrılığına hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yö­nelik tedbirleri içeren tasarılara onay verdi.

İngiltere’de ev fiyatlarında sürpriz artış

İngiltere genelindeki ev fiyatla­rının şubat ayında oldukça sürpriz bir artış gerçekleştirdiği açıklandı.

Brexit kararı tıkandı

Anlaşmasız çıkılsın mı — Süre uzatılsın mı — İkinci referandum yapılsın mı?

“Öldür Beni Sevgilim” Londra’da vizyonda

Merakla beklenen ‘Öldür Beni Sevgilim’ filmi Londra’da da viz­yona girdi.

Shape of Light: Fotoğraf sanatının 100 senesi

Tarihte ilk kez, Tate Modern’in kat­kılarıyla fotoğraf sanatı ve soyut sanat (abstract art) arasındaki ilişki ve pay­laşılan dinamiklere yönelik bir sergi sanatseverlerle buluşuyor.

Çocuklarda Sevginin Koruyuculuğu

Çocuklarımızın yaşı kaç olursa ol­sun biz anne babaların ilgi ve sevgi­sine olan ihtiyacı bitmez.

‘Göbeklitepe’ insanlık tarihinin sırasını değiştirdi

İnsanlık tarihini baştan yazdı­ran keşif Göbeklitepe, dünyanın en önemli antik tapınaklarının arasında geliyor.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter