English

Kuaförlük mesleği̇ haketti̇ği̇ yerde mi̇?

Ayda Göktürk Çetinkaya 27 Nisan 2018

Aldığım eğitimler ve mesle­ğim gereği kuaförler dünyasıyla neredeyse yirmi yıldır içiçeyim. Sadece kuaförlük ve makyaj konu­larında iki ayrı akademi bitirmiş ve bu alanlarda uzun yıllar çalış­mış biri olarak, işverenleri yöne­tim açısından, mekanları işlevsel­lik ve görsel açıdan, personeli ise hizmet açısından gözlemliyorum.

Bu kapsamda mahalle kuaför­lerinden, sosyetik kuaförlere, TV dünyasından görsel showlara kadar her ortamdaki hizmetleri, dünyanın iki büyük şehri olan İs­tanbul ve Londra’da yakından in­celeme şansına sahip olan

biri olarak, bu sektörde müş­teri ve işveren memnuniyeti açı­sından çok fazla problem oldu­ğuna tanık oldum. Hem Londra’da hem de İstanbul’da bu mesleği la­ikiyle yapan ve hem kendini hem de personelini dünyada ki yeni­liklere uyum sağlaması için ge­liştiren birçok işletme olmasına rağmen, onlarca işletmeninde ne yazık ki, yerinde saydığına şahit oldum. Özellikle Londra da bizim topluma ait kuaför işletmeleri beni hayal kırıklığınına uğrattı di­yebilirim. Bu gözlemleri yapabil­mek için neredeyse Londra’da ki bizim toplumumuza ait bir çok ku­aför işletmelerine saçlarımı ema­net ettim. Bazen saçlarım yandı, bazen hiç istemediğim renklerle sonuçlandı, çoğu zamanda hatalı kesimlerle mutsuz müşteri olarak geri döndüm.

‘Dost acı söyler’ sözünden yola çıkarak şunu söylemek istiyorum Londra da bizim topluma ait iş­letmelerin ‘Reform’ denilecek dü­zeyde değişime ve eğitime ihti­yacı var.

Kuaförlüğü ve bu alandaki di­ğer hizmetleri sadece bir meslek olarak görmemek gerekir, insan­ların üzüntülü ve mutlu anlarına dokunan, psikolojilerini etkile­yen, aynı zamanda sanatı içeri­sinde barındıran nadir meslek­lerdendir. Bu alandaki hizmetler sadece ticari amaç taşımamalıdır. Hizmet verilirken insanların psi­kolojisi, maddiyatı, statü kaygı­ları dikkate alınmalı ve çağın sun­muş olduğu yenilikler takip edile­rek hizmet verilmelidir.

Güzellik sektöründe önemli bir yere sahip olan kuaförlük mes­leğinin toplumumuz açısından hakettiği yere gelebilmesi için hem işletme sahibinin, hem ça­lışanların hem de müşterinin bu alanda bilmesi gereken çok fazla konu var.

Burada bazı önemli konuları sizlere aktarmak istiyorum.

– İşletmenizi hizmetiyle, per­soneliyle, dekoruyla, malzeme­siyle ve üniformasıyla bütünleş­tirip ‘kurumsal’ kimlik kazandı­rın. Amatör görünümde kalmayın.

-İşletmenizi merkezi konumda seçin.

– İşlerin düzenli yürümesi için iş paylaşımı yapın ve genel koor­dinasyondan sorumlu bir mane­ger edinin.

– Personelinizi enerjisi yüksek, pozitif tarzı olan ve eğitimli kişiler arasından seçin.

– Dünyada ki değişimleri takip edin.

-Kendinize ve personelinize dönemsel aralıklarda eğitim prog­ramları sağlayın.

– Kendinizi sadece yöresel top­luma hizmet verecek düzeyde de­ğil, global topluma hizmet vere­cek düzeyde eğitin.

-Güzellik sektörü aynı za­manda rehabilitasyon merkez­leridir. Bir çok insan bu mekan­lara mutlu olmak ve rahatlamak için gelir. Bu nedenle kullanılan dekor ve malzemelerin en az ve­rilen hizmetler kadar etkisi bü­yüktür. Bu mekanlarda kesinlikle ve kesinlikle rahatlatıcı soft renk­ler kullanılmalıdır. Koyu karam­sar renklerden uzak durulmalı, temiz görüntü verme hissiyle sa­dece beyaz kullanılmamalı (sa­dece beyaz yorgunluk yaratır), bitkilerle ve rahatlatıcı renklerle desteklenmelidir.

– Ayna kullanımına çok dikkat edilmeli, geniş ortam görüntüsü sağlamak için bütün mekanda çok fazla ayna kullanılması ne­gatif enerjiye ve yorgunluğa ne­den olur.

– Bu sektörde çok büyük önem arz eden ışıklandırma sistemi özenle seçilmeli yanlış tercih ya­pılması durumunda ayna kullanı­mında olduğu gibi negatif enerji, yorgunluk, rahatsız edici başağ­rıları, yetersiz kullanılması duru­munda ise verilen hizmetlerde ba­şarısızlığa neden olur.

-Bu sektördeki yanlışlardan bir taneside yüksek sesli rahat­sız edici müzik çalınması. Fön ma­kine seslerinden çıkan gürültüye birde yüksek sesli müzik eklen­mesi son derece rahatsız edici ortamlar olmasına neden oluyor. Oysaki güzellik merkezleri rahat­latıcı mekanlar olamlı.

-Müşterilerinizin tamamını önemseyin, kişilere hizmet açı­sından ayrım yapmayın.

– Hizmetinize başlamadan önce müşterinizi tanıyın; Öncelikle müşterinizin ne istediğini anla­mak için onu dinleyin. Müşteri­nize yüz ve saç analizi yapın ve bunu müşterinize anlatın. Olabi­lecekler ve olamayacaklar konu­sunda müşterinizi ikna edin, daha sonra yapılacak işleme birlikte karar verin.

– Randevulu çalışma sistemi uygulayın, onları bekletmeyin.

-Uzun işlemler arasında müş­terinin zaman geçirebilmesi için bekleme alanı düzenleyin ve on­lara çay kahve gibi küçük ikram­larda bulunun.

– Cilt renk analizi yapmadan müşterinize makyaj yapmayın.

-Müşterinize psikolojik ve gör­sel açıdan yukarı çekecek model­ler uygulayın. Onu aşağı çekme­yin.

– Saç kesiminde ve boyasında yüz ve kafa yapısı analizi yapın, saç kesimiyle kafa yapısını oval şekle yaklaştırmaya çalışın ve boya yaparken öne çıkarmak is­tediğiniz yerlere açık renk, arka planda tutmak istediğiniz yerlere ise koyu renk kullanın.

– Yüz hatlarının iki yarısı eşit değildir. Bir tarafın görsel enerjisi diğer taraftan daha üstündür. Ke­sim ve makyaj yaparken enerjisi fazla olan yüz bölümü öne çıka­rılmalıdır.

– Müşterilerinizi bulunacakları ortamlara göre hazırlayın. Bu ça­lışmalarınızı her zaman doğallığı kaybetmeden yapın. Cilt ten renk­lerini önemseyin ve en fazla iki ton açık veya koyu renk uygula­yın. (Örneğin, kara kaş kara göz bir insanı sarışın yapmaya çalış­mayın.) Bu konuda fazla bilginiz ya da öngürünüz yoksa kişilerin göz bebeklerini oluşturan renk­ler o kişiler için olması gereken renklerdir bu küçük bilgiden ya­rarlanın.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda Mortgage kredilerine kesinti paketi yolda

İngiltere Merkez Bankası tarafın­dan yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere genelindeki bankalar ve kredi kurumları, mortgage verme ko­nusunda 2008 yılındaki finansal kriz döneminden bu yana görülen en bü­yük kesintileri yapmaya hazırlanıyor.

Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50 Tony Blair; Yeni Brexit referandumu şansı %50

Eski başbakan Tony Blair, Baş­bakan Theresa May’in herhangi bir Brexit anlaşması konusunda parla­mentoda çoğunluk elde etme ihti­malinin az olduğunu ve bu nedenle ikinci bir referandum şansının yarı yarıya olduğunu söyledi.

NHS yalnızlık reçetesi yazacak NHS yalnızlık reçetesi yazacak

İngiltere genelindeki aile he­kimlerine, yalnızlıkla mücadele eden hastalarına dans dersleri gibi sosyal aktivitelere katılma­ları için ‘sosyal aktivite reçetesi’ yazma konusunda izin veriliyor.

“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor” “Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci Brexit’in Türk gıda ihracatçılarına Birleşik Krallık pazarında yeni fır­satlar sunacağını belirten Christiel International Ltd. Satış Müdürü Dean Harris

“İntihar” konulu dev projenin 13 Ekim’de sonuçları açıklanıyor

İngiltere’de yaşayan Türkiyeli toplumda “intihar” ve “ yardım al­makla” ilgili sorunlarla ilgili IKP, “Moments // Anlar” projesi sonuç­larını 13 Ekim’de düzenlenecek toplantıda geniş şekilde sunacak.

Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor

Yüksek fiyatların, damga vergisi (stamp duty) ücretlerinin ve Bre­xit nedeniyle oluşan belirsizliklerin alıcıları piyasanın dışına itmesiyle, Londra’daki ev fiyatları üst üste be­şinci çeyrekte de düşüş gösterdi.

“İngiltere vatandaşı olmak için başvuran yetişkinlerden beklenen İngilizce bilgisi düzeyini yükselteceğiz”

İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülke vatandaşlığına başvuranlardan bek­lenen İngilizce bilgisi düzeyinin yu­karı çekileceğini söyledi.

1,4 Mi̇lyon dolar sani̇yeler i̇çi̇nde paramparça oldu!

Banksy’nin müzayedede 1,4 milyon dolara alıcı bulan eseri, sanatçının satılma ihtimaline karşı daha önce tabloya gizlediği öğütücünün çalışmasıyla parçalandı.

Yüzlerce GP kliniği kapanmanın eşiğinde

Doktorların erken emekliye ayrıl­ması ve yerlerinin zamanında dol­durulamaması nedeniyle, İngiltere genelinde yüzlerce GP kliniği, gele­cek beş yılda kapanma riskiyle karşı karşıya kalmış durumda.

“İntihar” konulu dev projenin 13 Ekim’de sonuçları açıklanıyor

İngiltere’de yaşayan Türkiyeli toplumda “intihar” ve “ yardım al­makla” ilgili sorunlarla ilgili IKP, “Moments // Anlar” projesi sonuç­larını 13 Ekim’de düzenlenecek toplantıda geniş şekilde sunacak.

Londra’da ev fiyatları düşmeye devam ediyor

Yüksek fiyatların, damga vergisi (stamp duty) ücretlerinin ve Bre­xit nedeniyle oluşan belirsizliklerin alıcıları piyasanın dışına itmesiyle, Londra’daki ev fiyatları üst üste be­şinci çeyrekte de düşüş gösterdi.

“İngiltere vatandaşı olmak için başvuran yetişkinlerden beklenen İngilizce bilgisi düzeyini yükselteceğiz”

İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülke vatandaşlığına başvuranlardan bek­lenen İngilizce bilgisi düzeyinin yu­karı çekileceğini söyledi.

Black Mirror: Toplumun sorunlarını kinayeli bir bakış açısıyla yansıtan sergi

Londra’nın prestijli Saatchi Galerisi, içinde yaşadığımız kasvetli dünyanın yansımasını gösteren yeni bir sergi açtı.

60. yaşını kutlayan Şirinler’i dünyanın % 95’i tanıyor ve seviyor

Orijinal adıyla ‘’Schtroumpfs’’ veya “The Smurfs” olarak bilinen Şirinler, 60 yıldır 7’den 77’ye dünyanın dört bir ta­rafında büyük ilgiyle izleniyor.

Bedük: O gece tüm Londra dans edecek

‘Flash Forward’ albümüyle yurt dışında başarı yakalayan Bedük, yaşadığı şehir Londra’da konser vermeye hazırlanıyor.

Çoşkun Sabah Londra konseri 23 Kasım’da

Türkiye’nin sevilen sanat­çısı Çoşkun Sabah, 23 Kasım akşamı Londra’da “yardım amaçlı” konserde sahneye çıkacak.

Brexit süreci̇ emlak yatırımcıları i̇çi̇n avantaj oluşturuyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını sağlayacak Brexit süreci sona yaklaşırken Türk yatırımcılar için avantajlar hala sürüyor. Çin ve Ortadoğu ülkeleri Londra’ya emlak yatırımları başı çekerken, yetkililer Türk yatırımcılar için de en az yüzde 20’lik bir kazanç olduğuna dikkati çekiyor.

Türk Exi̇mbank Sendi̇kasyon Kredi̇si̇ni̇ Yeni̇ledi̇

Türk Eximbank, Mizuho Bank koordinatörlüğünde bankalar konsorsiyumundan 1 ve 2 yıl vadeli sendikasyon kredisi % 108,5
oranında yenilendi. Anlaşma Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve katılımcı banka yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

Alışkanlıklardan Vazgeçmek Si̇zi̇n Eli̇ni̇zde

Londra’da aileleri bilinçlendirmek ve desteklemek amacıyla düzenlenen ‘Aile Eğitimi Kurs Programı’na yoğun talep var. Aile Danışmanı ve Eğitmeni Esen Etkin, “Aileler olarak farkında olmadan yaptığımız birçok yanlış var.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu Londra’da STK temsilcileriyle buluştu

İngiltere’ye resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, Londra’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da hazır bulundu

Designed by: Olay Gazeter