English

Saygın Başarılı Yönetici Olmak

Ayda G. Çetinkaya 24 Ocak 2019

Bütün insanlar için hayat müca­delesi çok küçük yaşlarda başlar. Zengin ya da fakir, herkes sahip ol­duğu şartlar dahilinde çocuklarını iyi okullarda okutup, onların gele­cekteki ekonomik ve sosyal hayat­larının refah içerisinde geçmesini arzular. Bir çok kişi kendini veya çocuğunu sahip olduğu işin en üst düzeyinde yönetici ya da o iş ye­rinin sahibi olma hayali kurar. Bu hayal gerçekleştiğinde gururla ‘ben şu şirketin sahibiyim’ ya da ‘oğlum-kızım falan şirkette yönetici ’ diye böbürlenir.

Anne-baba ya da akrabalar tara­fından her zaman gururla takdim edi­len ’ yönetici-lider-iş sahibi’ aynı kişi, çalışanları ve müşterileri açısından saygın ifadelerle anlatılmayabilir. İş hayatında çok yaygın bir durumdur. Çok uzun yıllar lideri ve yöneticisi bol olan bir kurumda çalışan biri ola­rak, çalışanları ve müşterileri açısın­dan hiç sevilmeyen ve saygı duyul­mayan onlarca yönetici tanıma fır­satı buldum. İçlerinde sevilen, saygı duyulan ve işini çok iyi yapan yöne­ticiler de oldu elbette, onları saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

 

KİMLER YÖNETİCİ OLABİLİR

Sadece, çok iyi okullarda oku­mak ve zengin olmak gibi değerler bir kişiyi iyi bir lider, işini iyi yapan ve saygı duyulan bir yönetici yap­maz. Bunun için kişinin bir takım kişisel ve iletişimsel özelliklere sa­hip olması gerekir.

İşini İyi yapan, saygı duyulan ve sevilen bir yönetici olmak istiyor­sanız aşağıdaki gibi vasıflara sahip olmanız gerekir. Bunun için gerekli özellikler;

1-Kişisel Özellikler:

Öz Motivasyon; İyi bir yöneti­cinin motivasyon yönetimi beceri­sine sahip olması gerekir. Kendini motive edemeyen bir yöneticinin, çalışanlarını motive etmesi imkan­sızdır.Bu nedenle, çalışanların işle­rine motive olup iyi işler çıkarma­ları için öncelikle yöneticinin kendi­sinin motive olmaları gerekir.

Özgüven; Yöneticilerin kendi özgüven duygusuna sahip olma­ları, bu duyguyla özgüvenli karar­lar almaları, çalışanlarına ve müş­terilerine ne kadar doğru kararlar alabildiklerini göstermeleri gerek­mektedir.Yöneticinin özgüvenli ol­ması çalışanların kendilerine daha fazla güvenmesini sağlayacaktır. Bu durum ise başarıyı tetikleyecektir.

Güvenilebilirlik; Özellikle iş hayatında astlarınız, üstleriniz ve müşterilerinize karşı güvenebilir bir kişi olmak bütün kapıları size açacaktır.

Dürüstlük; Yönetici çalışanla­rına ve müşterilerine karşı dürüst olmalıdır. Kişiler iyi bir yöneticiye dürüstlüğünden dolayı güvenir ve bu güven çalışma ortamını olumlu yönde etkiler.

İyimserlik; Başarılı çalışma or­tamı pozitif bir atmosferden geçer. Yönetici ve liderin iyimser oluşu ça­lışanların moralini yükseltir ve iş­lere motive olmalarını sağlar

Sakinliği Koruma; Yönetici kişi olumsuz durumlar karşısında sakin olmayı becerebilmeli ve duruma ilişkin yapılması gereken davranışı uygulamalıdır. Kızgınlıkla yanlış ka­rarlara imza atmamalıdır.

Esnek Olma; İyi bir yönetici be­lirli bir oranda esnek olma özelli­ğine sahip olmalı ve iş hayatındaki değişken durumlara uygun boyutta ayak uydurmalıdır.

2-İş Özellikleri:

İyi bir yönetici olmak isteyen kişi, ayrıntılı olmasada yöneteceği iş grubunun genel iş özelliklerini bilmesi gerekir. Bilinmesi gerekli iş özellikleri ;

Sektörel Bilgi; Çalışanların işye­rini zarara sokacak yanlış kararlara imza atmamaları için, son oto kont­rol yöneticiye ait olmalıdır. Çalışan takıldığı bir konuda yöneticisinden doğru bilgiyi alabileceğini bilmeli­dir. Bu durum çalışana güven verir, verimi arttırır ve yöneticiye saygı duymasını sağlar. Bu nedenle yö­neticinin sektörel bilgiye sahip ol­ması gerekir.

Mali Yönetim; Mali durum bir işyerinin var olma ve devamlılık nedenidir. İyi bir yöneticinin bir iş­yerinin devamlılığını sağlaması için sektörel maliyet yönetimini bilmesi ve maliyetle ilgili son kararların de­netiminin kendinde olmasını sağla­ması gerekir.

İş Hiyerarşisi: Bir işyerinin ba­şarılı yönetilmesi için hiyerararşi kurallarına uyulması şartdır. Emir komuta zincirine uyulması gerekir. İyi bir yöneticinin kimlere emir ve­rebileceğini ve kimlerden emir ala­bileceğini bilmeli ve bu dengeyi iyi korumalıdır.

Doğru ve Dengeli Görev Dağı­lımı Yapabilmek; Doğru, dengeli ve etkili yapılan görev dağılımı başarı cıtasını yükseltir.Yönetici görev da­ğılımını çalışanların beceri ve yete­neklerine göre tarafsız yapmalıdır. İşleri bazı kişilerin üzerine yıkıp di­ğer kişilerin bütün günü boş geçir­mesine sebep olmamalıdır. Bu du­rum çalışanlar arasında çatışmaya neden olarak iş verimini düşürür.

Düzenlilik; İş hayatında düzenli olmak, zamanı iyi kullanmayı ve iş­leri daha kolay bitirmeyi sağlaya­rak başarıya daha hızlı ulaşmaya neden olur.

Yasal Yaptırımlar; İyi bir yöne­ticinin işe alım, işten çıkarım uygu­lamaları, gizlilik ilkesi gibi konuların yasal yaptırımları hakkında bilgi sa­hibi olması gereklidir.

3-İlişki Özellikleri:

Yöneticinin, çalışanların ve müş­terilerin kendisiyle arasındaki iliş­kiyi doğru yönetmesi gerekir.

Saygı ve Sevgi; Sayılıp sevilen bir lider ya da yönetici olmak istiyor­sanız, çalışanlarınızı sevin ve saygı çerçevesinde bir ilişki kurun. Ara­nızdaki mesafenin çok sert ve çok samimi olmamasına dikkat edin.

Değer vermek; Kendini özel ve değerli hisseden çalışanlar her za­man daha güvenli ve etkin çalışır. Bu nedenle yöneticilerin pozitif bir çalışma ortamı yaratıp başarıya ulaşmak için çalışanlarına değer vermesi kaçınılmaz bir kuraldır.

Müşteri hizmeti; İyi bir yönetici olmak istiyorsanız müşteri memnu­niyeti açısından müşterilerle iyi iliş­kiler kurabilmeniz gerekiyor. Müş­terilerinizle empati kurmayı, olay­lara onların gözünden bakmayı, saygı çerçevesinde bir iş ilişkisi oluşturmayı bilmelisiniz.

Takım Ruhu; Yönetici olarak başarının takım ruhundan geçti­ğini bilmeniz gerekir .Bulunduğu­nuz ortamdaki iş arkadaşlarınızın fikirlerini önemseyin ve başarının bireysel değil, bir takım olarak elde edinildiğini kabullenin.

Uzlaştırma Becerisi; İyi yöne­ticiler çalışanlar arasında, çalışan­larla müşteriler arasında ya da bir üstle çalışan arasında uzlaştırma rolünü üstlenirUzlaştırma özelliği­nizi geliştirin ve fikir ayrılıklarını orta yerde buluşturma yöntemle­rini öğrenin.

4-İletişim Özellikleri:

İyi bir yönetici çevresindekilerle uygun ve saygın bir dille iletişim kurma becerisine sahip olmalıdır.

Toplum Önünde Konuşma; Toplum önünde etkili ve anlaşıla­bilir konuşma yeteneği bir liderin ya da yöneticinin var olma neden­lerinden biridir. Eğer bir yönetici fikirlerini ve sunumunu karşı ta­rafa anlaşılabilir, etkili ve saygın bir duruşla anlatma özelliğine sa­hip değilse, başında bulunduğu tupluluğun o kişiye saygı duyması ve varlığını kabul etmesi neredeyse imkansızdır.

Yazılı İletişim; Başarılı ve say­gın bir yönetici dil bilgisi kuralla­rına uygun etkili yazı becerisine sa­hip olmalı ve kendini güçlü, saygın bir şekilde ifade edebilmelidir.

Anlaşılabilir Olmak; Yönetici talimat ve isteklerinin açık, çalı­şanlar açısından anlaşılabilir ol­ması gerekir

Olumlu Geri Bildirim; Bir yöne­ticinın çalışanlarının başarılı çalış­maları karşılığında moral ve moti­vasyon amaçlı olumlu geri bildirim uygulaması gerekir.

Aktif Dinleme; Yöneticiler çalı­şanları, müşteri ve toplumu dinle­meli ve onların fikirlerinden bes­lenmelidir.

Bilgi: Köşe yazısı ve içeriğinden yazarın kendisi sorumludur. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Diğer Yazılar

tüm yazıları

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

May’in üzerindeki baskı Brexit istifalarıyla artıyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması sürecinde yeni bir anlaş­mayı parlamentoda oylamaya sun­maya çalışan Başbakan Theresa May üzerindeki istifa baskılarının arttığı ifade ediliyor. İngiltere basınında May’in yeni Brexit planını parlamen­toya sunamadan istifasını açıklamak zorunda kalabileceğini yazıyor.

Enerji fiyatları enflasyonu tetikledi

İngiltere’de elektrik ve gaz fiyatlarındaki artış enflasyonu yılın en yüksek seviyesine çıkardı

Ersin Tatar, KKTC’de Başbakanlık görevini devraldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi­nin (HP) koalisyon hükümeti ku­rulması için anlaşmaya varması­nın ardından UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’dan başbakan­lık görevini devraldı.

Tottenham’da korkutan yangın

Kuzey Londra’daki Tottenham bölgesindeki bir depoda büyük bir yangın meydana geldi.Bölgedeki Garman Road’da çıkan yangını yaklaşık 100 itfaiyeci söndürmeye çalıştı.

Tottenham’da korkutan yangın

Kuzey Londra’daki Tottenham bölgesindeki bir depoda büyük bir yangın meydana geldi.Bölgedeki Garman Road’da çıkan yangını yaklaşık 100 itfaiyeci söndürmeye çalıştı.

Avrupa’da emeklilik sistemi değişti!

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ikincisini yayımladığı, “Avrupa Birliği’nde Sosyal Güvenlik” kitabı, Türkiye’de gündeme gelmesi beklenen tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili çalışmalara da ışık tutuyor.

Hackney ‘evsizler hostelinde’ ardı ardına ölümler yaşandı

Hackney Gazette gazetesinin bir haberine göre, Hackney beldesinde evsizlere geçici yaşam alanı sağlayan The Shuttleworth Hotel’de, son sekiz ayda üç ölüm gerçekleşti.

Khan’a devam eden ölüm tehditleri nedeniyle 24 saat polis koruması verildi

Yerel basına göre, Londra’nın ilk Müslüman belediye başkanı olan Sadiq Khan’a yönelik tehditler, Ha­ziran 2016’da yapılan İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma­sının (Brexit) oylandığı referan­dumdan sonra artmaya başladı.

Tottenham’da korkutan yangın

Kuzey Londra’daki Tottenham bölgesindeki bir depoda büyük bir yangın meydana geldi.Bölgedeki Garman Road’da çıkan yangını yaklaşık 100 itfaiyeci söndürmeye çalıştı.

Hackney ‘evsizler hostelinde’ ardı ardına ölümler yaşandı

Hackney Gazette gazetesinin bir haberine göre, Hackney beldesinde evsizlere geçici yaşam alanı sağlayan The Shuttleworth Hotel’de, son sekiz ayda üç ölüm gerçekleşti.

On dükkandan biri boş

Yüksek vergiler ve online rekabet nedeniyle binlerce dükkan kapanıyor

Khan’a devam eden ölüm tehditleri nedeniyle 24 saat polis koruması verildi

Yerel basına göre, Londra’nın ilk Müslüman belediye başkanı olan Sadiq Khan’a yönelik tehditler, Ha­ziran 2016’da yapılan İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma­sının (Brexit) oylandığı referan­dumdan sonra artmaya başladı.

Samaia Trio: Geleneksel müziğin akıcı ve sürekli değiştiğine inanıyoruz

Geçtiğimiz günlerde bir dizi konser ve etkinlik kapsamında İngiltere turu gerçekleştiren üç müzisyen kadından oluşan Samaia Trio, olağanüstü performansları ile dinleyicileri büyülediler. 2017 yılında kurulan ve 2018 yılında ilk albümlerini çıkaran grubun üyelerine, Samaia Trio’ya dair merak ettiklerimizi sorduk.

Soho’da İngiliz kültürü modern dinamiklerle hayat buluyor

Londra West End, yapısı gereği birçok kültürün evi olmasından ötürü, kimi zaman özellikle turistlerin sıklıkla aradığı “salt İngiliz” kültürünü kimi zaman tam anlamıyla temsil edemiyor, desek aslında yalan olur.

“River Stage” ve Southbank yazı getiriyor

National Theatre Square, geçtiğimiz sene de Londra ile buluşturduğu açık hava prodüksiyonu River Stage ile Londra’nın en ünlü performans sanatçılarını, müzisyenlerini ve şairlerini bir araya getiren renkli bir festivale hazırlanıyor.

Dalston Çocuk Festivali Başlıyor

25 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Cumartesi olmak üzere iki güne yayılacak Dalston Çocuk Festivali, tiyatrolardan kukla gösterilerine, animasyonlardan birbirinden zevkli oyunlara Dalston’un birbirinden farklı köşelerinde çocuklara unutamayacakları bir eğlence deneyimi sunacak.

Designed by: Olay Gazeter