English

Saygın Başarılı Yönetici Olmak

Ayda Göktürk Çetinkaya 24 Ocak 2019

Bütün insanlar için hayat müca­delesi çok küçük yaşlarda başlar. Zengin ya da fakir, herkes sahip ol­duğu şartlar dahilinde çocuklarını iyi okullarda okutup, onların gele­cekteki ekonomik ve sosyal hayat­larının refah içerisinde geçmesini arzular. Bir çok kişi kendini veya çocuğunu sahip olduğu işin en üst düzeyinde yönetici ya da o iş ye­rinin sahibi olma hayali kurar. Bu hayal gerçekleştiğinde gururla ‘ben şu şirketin sahibiyim’ ya da ‘oğlum-kızım falan şirkette yönetici ’ diye böbürlenir.

Anne-baba ya da akrabalar tara­fından her zaman gururla takdim edi­len ’ yönetici-lider-iş sahibi’ aynı kişi, çalışanları ve müşterileri açısından saygın ifadelerle anlatılmayabilir. İş hayatında çok yaygın bir durumdur. Çok uzun yıllar lideri ve yöneticisi bol olan bir kurumda çalışan biri ola­rak, çalışanları ve müşterileri açısın­dan hiç sevilmeyen ve saygı duyul­mayan onlarca yönetici tanıma fır­satı buldum. İçlerinde sevilen, saygı duyulan ve işini çok iyi yapan yöne­ticiler de oldu elbette, onları saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

 

KİMLER YÖNETİCİ OLABİLİR

Sadece, çok iyi okullarda oku­mak ve zengin olmak gibi değerler bir kişiyi iyi bir lider, işini iyi yapan ve saygı duyulan bir yönetici yap­maz. Bunun için kişinin bir takım kişisel ve iletişimsel özelliklere sa­hip olması gerekir.

İşini İyi yapan, saygı duyulan ve sevilen bir yönetici olmak istiyor­sanız aşağıdaki gibi vasıflara sahip olmanız gerekir. Bunun için gerekli özellikler;

1-Kişisel Özellikler:

Öz Motivasyon; İyi bir yöneti­cinin motivasyon yönetimi beceri­sine sahip olması gerekir. Kendini motive edemeyen bir yöneticinin, çalışanlarını motive etmesi imkan­sızdır.Bu nedenle, çalışanların işle­rine motive olup iyi işler çıkarma­ları için öncelikle yöneticinin kendi­sinin motive olmaları gerekir.

Özgüven; Yöneticilerin kendi özgüven duygusuna sahip olma­ları, bu duyguyla özgüvenli karar­lar almaları, çalışanlarına ve müş­terilerine ne kadar doğru kararlar alabildiklerini göstermeleri gerek­mektedir.Yöneticinin özgüvenli ol­ması çalışanların kendilerine daha fazla güvenmesini sağlayacaktır. Bu durum ise başarıyı tetikleyecektir.

Güvenilebilirlik; Özellikle iş hayatında astlarınız, üstleriniz ve müşterilerinize karşı güvenebilir bir kişi olmak bütün kapıları size açacaktır.

Dürüstlük; Yönetici çalışanla­rına ve müşterilerine karşı dürüst olmalıdır. Kişiler iyi bir yöneticiye dürüstlüğünden dolayı güvenir ve bu güven çalışma ortamını olumlu yönde etkiler.

İyimserlik; Başarılı çalışma or­tamı pozitif bir atmosferden geçer. Yönetici ve liderin iyimser oluşu ça­lışanların moralini yükseltir ve iş­lere motive olmalarını sağlar

Sakinliği Koruma; Yönetici kişi olumsuz durumlar karşısında sakin olmayı becerebilmeli ve duruma ilişkin yapılması gereken davranışı uygulamalıdır. Kızgınlıkla yanlış ka­rarlara imza atmamalıdır.

Esnek Olma; İyi bir yönetici be­lirli bir oranda esnek olma özelli­ğine sahip olmalı ve iş hayatındaki değişken durumlara uygun boyutta ayak uydurmalıdır.

2-İş Özellikleri:

İyi bir yönetici olmak isteyen kişi, ayrıntılı olmasada yöneteceği iş grubunun genel iş özelliklerini bilmesi gerekir. Bilinmesi gerekli iş özellikleri ;

Sektörel Bilgi; Çalışanların işye­rini zarara sokacak yanlış kararlara imza atmamaları için, son oto kont­rol yöneticiye ait olmalıdır. Çalışan takıldığı bir konuda yöneticisinden doğru bilgiyi alabileceğini bilmeli­dir. Bu durum çalışana güven verir, verimi arttırır ve yöneticiye saygı duymasını sağlar. Bu nedenle yö­neticinin sektörel bilgiye sahip ol­ması gerekir.

Mali Yönetim; Mali durum bir işyerinin var olma ve devamlılık nedenidir. İyi bir yöneticinin bir iş­yerinin devamlılığını sağlaması için sektörel maliyet yönetimini bilmesi ve maliyetle ilgili son kararların de­netiminin kendinde olmasını sağla­ması gerekir.

İş Hiyerarşisi: Bir işyerinin ba­şarılı yönetilmesi için hiyerararşi kurallarına uyulması şartdır. Emir komuta zincirine uyulması gerekir. İyi bir yöneticinin kimlere emir ve­rebileceğini ve kimlerden emir ala­bileceğini bilmeli ve bu dengeyi iyi korumalıdır.

Doğru ve Dengeli Görev Dağı­lımı Yapabilmek; Doğru, dengeli ve etkili yapılan görev dağılımı başarı cıtasını yükseltir.Yönetici görev da­ğılımını çalışanların beceri ve yete­neklerine göre tarafsız yapmalıdır. İşleri bazı kişilerin üzerine yıkıp di­ğer kişilerin bütün günü boş geçir­mesine sebep olmamalıdır. Bu du­rum çalışanlar arasında çatışmaya neden olarak iş verimini düşürür.

Düzenlilik; İş hayatında düzenli olmak, zamanı iyi kullanmayı ve iş­leri daha kolay bitirmeyi sağlaya­rak başarıya daha hızlı ulaşmaya neden olur.

Yasal Yaptırımlar; İyi bir yöne­ticinin işe alım, işten çıkarım uygu­lamaları, gizlilik ilkesi gibi konuların yasal yaptırımları hakkında bilgi sa­hibi olması gereklidir.

3-İlişki Özellikleri:

Yöneticinin, çalışanların ve müş­terilerin kendisiyle arasındaki iliş­kiyi doğru yönetmesi gerekir.

Saygı ve Sevgi; Sayılıp sevilen bir lider ya da yönetici olmak istiyor­sanız, çalışanlarınızı sevin ve saygı çerçevesinde bir ilişki kurun. Ara­nızdaki mesafenin çok sert ve çok samimi olmamasına dikkat edin.

Değer vermek; Kendini özel ve değerli hisseden çalışanlar her za­man daha güvenli ve etkin çalışır. Bu nedenle yöneticilerin pozitif bir çalışma ortamı yaratıp başarıya ulaşmak için çalışanlarına değer vermesi kaçınılmaz bir kuraldır.

Müşteri hizmeti; İyi bir yönetici olmak istiyorsanız müşteri memnu­niyeti açısından müşterilerle iyi iliş­kiler kurabilmeniz gerekiyor. Müş­terilerinizle empati kurmayı, olay­lara onların gözünden bakmayı, saygı çerçevesinde bir iş ilişkisi oluşturmayı bilmelisiniz.

Takım Ruhu; Yönetici olarak başarının takım ruhundan geçti­ğini bilmeniz gerekir .Bulunduğu­nuz ortamdaki iş arkadaşlarınızın fikirlerini önemseyin ve başarının bireysel değil, bir takım olarak elde edinildiğini kabullenin.

Uzlaştırma Becerisi; İyi yöne­ticiler çalışanlar arasında, çalışan­larla müşteriler arasında ya da bir üstle çalışan arasında uzlaştırma rolünü üstlenirUzlaştırma özelliği­nizi geliştirin ve fikir ayrılıklarını orta yerde buluşturma yöntemle­rini öğrenin.

4-İletişim Özellikleri:

İyi bir yönetici çevresindekilerle uygun ve saygın bir dille iletişim kurma becerisine sahip olmalıdır.

Toplum Önünde Konuşma; Toplum önünde etkili ve anlaşıla­bilir konuşma yeteneği bir liderin ya da yöneticinin var olma neden­lerinden biridir. Eğer bir yönetici fikirlerini ve sunumunu karşı ta­rafa anlaşılabilir, etkili ve saygın bir duruşla anlatma özelliğine sa­hip değilse, başında bulunduğu tupluluğun o kişiye saygı duyması ve varlığını kabul etmesi neredeyse imkansızdır.

Yazılı İletişim; Başarılı ve say­gın bir yönetici dil bilgisi kuralla­rına uygun etkili yazı becerisine sa­hip olmalı ve kendini güçlü, saygın bir şekilde ifade edebilmelidir.

Anlaşılabilir Olmak; Yönetici talimat ve isteklerinin açık, çalı­şanlar açısından anlaşılabilir ol­ması gerekir

Olumlu Geri Bildirim; Bir yöne­ticinın çalışanlarının başarılı çalış­maları karşılığında moral ve moti­vasyon amaçlı olumlu geri bildirim uygulaması gerekir.

Aktif Dinleme; Yöneticiler çalı­şanları, müşteri ve toplumu dinle­meli ve onların fikirlerinden bes­lenmelidir.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Brexit oylamasında son raunt

Bu hafta üçüncü kez oylanması beklenen anlaşma Brexit’in kaderini belirleyecek

Uzmanlardan tavsiye: Brexit süresince evinizi sakın satmayın Uzmanlardan tavsiye: Brexit süresince evinizi sakın satmayın

Britanya’da Brexit gündemi her gün değişirken, uzmanlardan uyarı­lar gecikmedi. RICS UK Residential Market Survey anketi sonuçlarına göre, Brexit belirsizlikleri konut pi­yasasında gittikçe artan durgunluk­ları beraberinde getiriyor.

“Müslümanları hedef alan bir terör saldırısı olabilir” “Müslümanları hedef alan bir terör saldırısı olabilir”

İngiltere Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Ben Wallace, Yeni Zelanda’daki gibi Müslümanları hedef alan bir terör saldırısının İngiltere’de de olabileceğini söyledi.

Yeni Zelanda’daki terör saldırıları protesto edildi

Londra’da 10 binlerce kişi İslamofobi, antisemitizm ve ırkçılığa karşı yürüdü ve Yeni Zelanda’daki iki camiye düzenlenen terör saldırılarını protesto etti.

Brexit anlaşmasına şartlı değişiklik tasarısı

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit anlaşmasının mec­listen onay alması için ikinci bir referandum şartlı değişiklik tasa­rısı hazırladığı kaydedildi.

Fransa’da yaşayan İngilizlerin ehliyet başvuruları donduruldu

Fransa’da yaşayan İngiliz vatan­daşları bir süre araçlarını kullana­mayabilir. Fransız yetkililer Brexit konusu netliğe kavuşana kadar İn­gilizlerin Fransız sürücü ehliyetleri için yaptıkları başvuruların dondu­rulduğunu ve İngiliz sürücü ehli­yetlerinin Fransız ehliyetleriyle de­ğiştirilmeyeceğini açıkladı.

Avrupa’nın en büyük Alevi Festivali 24 Mayıs’ta başlayacak

Londra’da Alevi kültürünü tanıt­mak amacıyla Avrupa’nın en büyük festivallerinden olan Alevi festivali­nin bu yıl 9’uncusu gerçekleştirile­cek. İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi) tarafın­dan geleneksel olarak düzenlenen “Alevi Festivali”nin bu yıl 9’uncusu tertiplenecek.

Portsmouth’taki anma törenine ücretsiz ulaşım

Londra’da faaliyet gösteren çatı örgütü Çanakkale Anma Plat­formu, 18 Mart Şehitler Günü ve­silesiyle Portsmouth’da düzenle­necek törene vatandaşlarımızın ücretsiz ulaşımını sağlamak ama­cıyla bir otobüs kaldıracağını bil­dirdi.

Brexit anlaşmasına şartlı değişiklik tasarısı

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit anlaşmasının mec­listen onay alması için ikinci bir referandum şartlı değişiklik tasa­rısı hazırladığı kaydedildi.

Brexit’e rağmen borçlanma artıyor

Bankaların onayladığı mortgage sayısı da Eylül 2017’den beri görülen en yüksek seviyede

İngiltere’ye akın var: Türkiye’den iş kurma başvuruları ikiye katlandı

İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın 28 Şubat tarihinde açıkladığı veri­lere göre, İngiltere tarafından ve­rilen bir iş kurma izni vizesi olan Ankara Anlaşması’na 2018 yılında toplam 7 bin 607 Türk vatandaşı başvurdu. Bu rakam 2017 yılında yine bir rekor olan 5 bin 205 kişiydi.

Anlaşmasız Brexit tobacco endüstrisinde büyük zarara mal olacak

Dünyaca ünlü tobacco devleri, Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden anlaşmasız (No-deal) şeklinde çık­ması halinde, özellikle üzerinde si­gara içmenin zararlarını belirten paketlerin ülkeye getirilmesinin milyonlara mal olacağını belirterek sigara sektöründe oluşabilecek bir ekonomik krizin sinyallerini verdi.

Soho Yemek Festivali 2019 tarihi belli oldu!

Her hafta gerçekleşen Berwick Street sokak yemeği fuarının yanı sıra, tüm West End’in her sene dört gözle beklediği bir diğer “lezzetli” festival ise, şüphesiz geleneksel Soho yemek festivali…

Klasik ve barok müzik Orta- Asya ilhamıyla buluşursa…

Londra’da ve Avrupa’da mo­dern ve klasik sanatın önde gelen merkezlerinden Barbican Centre, klasik müzik, orta asya müziği, barok ve daha fazlasını yanyana koyan, farklı dünyaların müzikal bileşkesinin yarattığı yepyeni bir sentez müzik deneyimini Londralı müzikseverlere sunuyor.

Doğanın yakarışına “İnteraktif sergi dikkati”

West End’in sanat evlerinden biri olan Fitzrovia’da yaza kadar devam edecek bu özel interaktif sergi, “Missing” (Eksik) adıyla Londralılarla buluşurken, soyu tükenmekte olan canlıların korunmasına dair anektodlara, ve soyu tükenen canlıların tam bir listesine yer veriyor.

Açık hava sinamaları açılmaya başlıyor!

Her ne kadar yalancı baharla­rın gelişine kansak da, Nisan ayına doğru Londra’nın en sevdiğimiz açık hava sinemaları açılmaya başlıyor.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter