English

Sofrada düzen ve davranış

Ayda Göktürk Çetinkaya 15 Haziran 2018

Bir çok yazımda kılık kiyafetin imajımızı belirleyen etkileri hak­kında bilgiler vermeye çalıştım. Sosyal statümüzün belirlenme­sinde kılık kıyafetin yeri çok büyük ancak yeterli değil.

Çok sevdiğim bir söz var’ Konuklar kılık kıya­fetleriyle ağarlanır, bilgi beceri ve davranışlarıyla uğurlanır’ diye. Bu sözde de anlatılmak istendiği gibi görgü ve davranış kurallarınında çok büyük yeri var hayatımızın her alanında.

Bu haftaki yazımda hem özel, hem de resmi hayatımızın içeri­sinde olan ‘Sofra düzeni ve davet­lerde davranış kuralları’ hakkında bilgi vermek istiyorum.

Birçok kişi günlük hayatında sofra düzenini çok önemsemez , oysaki en kötü yapılmış yemek bile iyi düzenlenmiş bir sofrada cazibeli hale gelebilir.Bu durum restorantlar içinde geçerlidir, tam tersi düşünürsek yemek ne kadar iyi olursa olsun kötü bir servis o yemeğin bütün cazibesini yok ede­bilir.

Özellikle, özel yada resmi da­vetler bizleri endişelendirir. Ev sahibi olduğumuzda nasıl hazırlık yapmalıyız, konuk olduğumuzda ise nasıl davranmalıyız duygusu bizleri heycanlandırır. Özel da­vetlerde hem masa düzeni hemde davranış kuralları resmi davetlere göre biraz daha esnektir. Resmi davetlerde ise kurallar kesindir.

Sofra Düzeni

Sofra düzeninde ki ilk adım da­vetin konusunun belirlenmesidir. Konuya göre kullanılacak objeler belirlenir. Sofra düzeninin ilk mi­henk taşı masa örtüsüdür. Masa örtüsü temiz,ütülü ve masa ölçü­leriyle uyumlu, ne uzun nede kısa, kullanılacak peçete ve yemek ser­vis takımıyla uyum içerisinde ol­malıdır. Resmi davetlerde masa örtüsü beyaz renkte kullanılma­lıdır. Peçeteler uygun şekillerde katlanmalı ve masaya enerji kat­ması için çiçek konmalıdır. Masa ikram edeceğiniz yemeklere uy­gun ekipmanlarla düzenlenmeli­dir. Örneğin ikramda tatlı varsa, tatlı tabağı, çatalı veya kaşığı ma­saya konmalıdır. Sofranın ama­cına göre aşağıdaki resimlere göre düzenlenmelidir.

Yemeklerde Uyulması Gereken Kurallar

-Yemek masasında otururken dirsekler ve kollar masa üstüne konulmaz. Sadece bileklerden iti­baren masaya temas eder. Kulla­nılmadığı zaman her iki el veya biri masanın altında tutulur.

-Yemek yerken vücut masaya dik durur, sadece baş eğilmelidir.

-Masada dirsekler fazla açılıp yandakiler rahatsız edilmez.

– Masada iken uzanamayacak kadar uzakta olan malzemeler (tuz, biber vb. gibi) ayağa kalkıp alınmaz. Garson yok ise, kibarca istenebilir.

-Masadan geçici olarak ayrılma­larda sandalye çekildiği gibi bıra­kılmaz içeriye doğru itilir.-Masa altından ayaklar karşıya doğru uzatılmaz.

-Masada el kol sallayarak ko­nuşulmaz

– Sağınızda oturan bayanın san­dalyesine oturup, kalkmasına yar­dımcı olunur.

– Garsondan veya görevlilerden nezaketle ve alçak sesle istekte bu­lunulur. Yemek esnasında yemek­lerin olumsuzluklarından bahse­dilmez.

-Yemekten önce beğenilmeyen yemeklerden söz edilmez.

– Servisteki bir hata kesinlikle söylenmez.

– Kaza eseri yemekte istenme­yen cisimler çıkarsa, ev sahibini zor durumda bırakacak bir ha­rekette bulunulmaz. Yemek yen­mese bile masada kalır ve diğer tabaklarla beraber kaldırılır. Aynı durum lokantada olursa, garsona tabağı değiştirmesi söylenir.

-Bir şey içerken yavaş içilir. Ağızda yemek varken su içilmez. Su bardağının tamamı bir defada içilmez, yudumlanır.

– Ağza alınan lokma çok büyük olmaz.

– Lokma çiğnenirken ağız açı­lıp kapanmaz. Dudaklar kapalı olur.Dudaklar hiçbir zaman yağlı bırakılmaz, hemen peçete ile ku­rutulur.

–Yemekte yere düşen çatal, bı­çak ve malzemeler alınmaz, yenisi istenir.

– Sofrada çatal, bıçak, kaşıkla oynanmaz.

– Çay ve kahve uzun süre ve gü­rültülü karıştırılmaz.

– Tatlı, yoğurt, çorba, çay, kahve kaselerinin içinde kaşık bı­rakılmaz, tabağın yanına bırakılır.

– Ani öksürük, tıkanma, ak­sırma, hıçkırık gibi durumlarda hemen masa terk edilir .Tekrar dönüldüğünde özür dilenir.

– Misafir olarak, ev sahipleri ile diğer misafirlerin karar verdikleri müşterek bir yemeğe, sevmeseniz dahi zorluk çıkarılmaz.

-Siz konuşurken onur konuğu konuşmaya başlarsa, diğer ko­nuklar konuşmalarını keserek dinlerler.

– Oturmalı bir yemek davetinde yemek son bulmadan ev sahiple­rine mazeret bildirerek kalkılabi­lir.

Yemek Sırasında Yapıl­maması Gereken Davra­nışlar

– Yemek masasında asla diş ka­rıştırılmaz. ihtiyaç halinde dışarı çıkılır.

-Hiçbir şeyin kontrolü koklaya­rak yapılmaz.

– Yemek masasında ilaç alın­maz.

– Başkasının bardağı asla kul­lanılmaz.

– Sofrada çorba veya yemek beklerken, ekmeği koparıp onunla oyalanılmaz.

-Masada okunmaz, yazılmaz, not alınmaz.

-Saç düzeltilmez, makyaj yapıl­maz.

-Ağızda yemek varken konuşul­maz, gülünmez.

– Yanakları dolduracak büyük­lükte lokma alınmaz.

– Ağız şapırdatılmaz.

– Parmaklar asla yalanmaz.

– Tabak ekmekle silinmez, ye­meğin suyuna banılmaz.

– Yemek odasına yanan sigara ile girilmez ve izin verilmemiş ise sigara içilmez.

– Yemeklerdeki kemiklere el sü­rülmez, ilikleri çekilmez.

– Yemek tabağı, çay, kahve fin­canı ve ağızdan lokma çıkarılmaz.

– Tabakları kül tablası olarak kullanılmaz, izin vermişse bile tatlı servisinden önce sigara içil­mez.

– Masada dil ve diş temizlen­mez, geğirme, sümkürme, esneme, yalanma, hareketleri hiç yapılmaz.

– Tabakta yarım kalan bir yemek başkasına “ye” diye ısrar edilmez

Oturma Planı Kuralları

Tecrübeli diplomatlar davetin çeşidine göre en uygun oturma planını ortaya çıkarırlar. Çünkü bu konuda tecrübe sahibidirler. Oturma planları masanın şekli ve kişi sayılarına göre farklı şe­killerde planlanır.

-Davetliler önceden hazırlan­mış masa planına göre “yer mü­şiri” yerlerine oturur.

– Özel davetliler ve onur ko­nuklarına, davet sahibi tarafın­dan masalarına kadar eşlik edilir.

-Eşlere karşılıklı değil, yan yana olmamak kaydıyla aynı sı­rada yer verilmelidir.

-Kadın ve erkekler dönüşümlü oturtulmalıdır. Çok zorunlu du­rumlarda iki erkek veya iki kadın yan yana oturabilir.

-Tek kadınlara yaş ve sosyal durumlarına göre yer verilmeli­dir.

-Sadece erkekler arasında dü­zenlenen yemeklerde birinci yer ev sahibinin sağıdır. Onur konuğu varsa, ev sahibinin karşısına alı­nır.

– Ev sahibesinin de katıldığı yemeklerde erkek konuklar için birinci yer ev sahibinin sağıdır.

– Yemekte ev sahibesi bulun­muyorsa, ev sahibi yerine en yük­sek dereceli konuğu veya başka bir kadın konuk alınabilir.

– Uzun, tek masanın merkezleri (ev sahiplerinin oturdukları yer­ler) konukların durumuna göre saptanır. Masa uçlarında otur­maları sakıncalı olacak konuklar varsa, bu durumda merkezler masa ortasına alınır.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Göçmenlikte kimlik değil yetenek önemli Göçmenlikte kimlik değil yetenek önemli

Brexit’ten sonra göçmenlik baş­vurusunda bulunan şahıslar hangi ülkeden geldiğine göre değil, yete­neklerine göre değerlendirilecek.

Jeremy Corbyn; Ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünmüyoruz Jeremy Corbyn; Ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünmüyoruz

İngiltere’de Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış (Brexit) tasarısı üzerin­den yürütülen tartışmalar hız kes­meden devam ediyor.

İngiltere Avrupa Birliği’den ayrılana kadar göçmen mutabakatına sadık kalacak İngiltere Avrupa Birliği’den ayrılana kadar göçmen mutabakatına sadık kalacak

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışını (Brexit) öngören tas­lak belgede bir bölüm, göçmen mu­tabakatı kapsamında Türkiye’ye yapılacak mali yardımlara ve İn­giltere

On binlerce kişi ırkçılığa karşı sokağa çıktı

İngiltere’de göçmen sorununun Brexit tartışmaları çerçevesinde sürekli gündemde tutulmasını pro­testo için Londra’da toplanan 30 bin kişi, Downing Street 10 numaradaki başbakanlık ofisine yürüdü.

‘Self employed’ olarak çalışanlar zor durumda ‘Self employed’ olarak çalışanlar zor durumda

Düşük ve düzensiz gelirler, geç alınan ödemeler ve kendi işini yö­netme konusunda yaşanan sıkıntı­lar, ‘self employed’ olarak çalışan­ların zor durumda kalmasına neden oluyor.

Göçmenler İngiltere’de iş piyasasını terk ediyor Göçmenler İngiltere’de iş piyasasını terk ediyor

Brexit yaklaştıkça İngiltere’deki iş yerleri hem Avrupa Birliği vatan­daşları hem de diğer ülkelerden ge­len işçiler için çekiciliğini yitiriyor.

Ucuz havayolu şirketi Ryanair kabin bagajlarından ücret almaya başladı Ucuz havayolu şirketi Ryanair kabin bagajlarından ücret almaya başladı

Düşük maliyetli seferler dü­zenleyen İrlanda merkezli hava­yolu şirketi Ryanair, 1 Kasım’dan itibaren yolcuların uçağa aldıkları el bagajları için ücret alacaklarını açıkladı.

Bilim adamları beyne bilgi yüklemenin yolunu buldu! Bilim adamları beyne bilgi yüklemenin yolunu buldu!

Bilim insanları, tıpkı Matrix’te olduğu gibi beyne bilgi yükleme­nin yakın zamanda uykuya dal­mak kadar kolay olacaklarını söy­lediler.

‘Self employed’ olarak çalışanlar zor durumda

Düşük ve düzensiz gelirler, geç alınan ödemeler ve kendi işini yö­netme konusunda yaşanan sıkıntı­lar, ‘self employed’ olarak çalışan­ların zor durumda kalmasına neden oluyor.

Göçmenler İngiltere’de iş piyasasını terk ediyor

Brexit yaklaştıkça İngiltere’deki iş yerleri hem Avrupa Birliği vatan­daşları hem de diğer ülkelerden ge­len işçiler için çekiciliğini yitiriyor.

Ucuz havayolu şirketi Ryanair kabin bagajlarından ücret almaya başladı

Düşük maliyetli seferler dü­zenleyen İrlanda merkezli hava­yolu şirketi Ryanair, 1 Kasım’dan itibaren yolcuların uçağa aldıkları el bagajları için ücret alacaklarını açıkladı.

Evlilikte sözlü kavga, sigara ve alkol gibi tehlikeli

Amerika Birleşik Devletleri’nde ya­pılan bir araştırma, evlilikte çıkan kav­gaların çiftler üzerinde sigara ve alkol kadar zararlı olduğunu ortaya koydu.

Aşk ve sevgi̇ bütün farklılıkları aşabi̇li̇r

Londra’daki Enfield Belediyesi’nin Türkiye kökenli Belediye Başkanı Sa­ray Karakuş’un, ikisi de kendi gelenek­lerine bağlı İngiliz aile ile Türk ailenin bir ev ziyaretinde buluşmasını

‘Müslüm’ fi̇lmi̇ Londra’da 2 si̇nemada bi̇rden vi̇zyona gi̇rdi̇

Vizyondaki üçüncü haftasında yaklaşık 3,5 milyon kişiye efsanevi sanatçı Müslüm Gürses’in hayatı­nın bilinmeyen yönlerini anlatarak derinden sarsan ‘Müslüm’ filmi, Avrupa’da sekiz ülkede vizyona girdi.

İlhan Şeşen’den unutulmaz konser

Ünlü şarkıcı ve besteci İlhan Şeşen, Londra konserinde hayranlarıyla buluştu. İlhan Şeşen konserinde dinleyicilere doyumsuz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Celiloğlu’nun yeni oyunu The Cockpit’de

Tİyatro oyuncusu ve yönetmen Barış Celiloğlu’nun yönet­tiği oyun “Don’t You Dare!” 15 Kasım Salı saat 19’da “Gateforth Street, NW8 8EH Lon­don” adresinde gerçekleşecek.

Bozca-Der 10 yaşında

Bozca-Der kuruluşunun 10. Yılını ünlü sanatçıların sahne aldığı balo ile kutladı. Bozca-Der’in geleneksel dayanışma gecesinde konuşan başkan Mehmet Şar, derneğin 10 yıldır faaliyet gösterdiğini belirterek, kuruluşundan bu zamana kadar destek verenlere teşekkür etti.

Turist Sayısında 40 Milyonu Geçeceğiz

Dünyanın ikinci büyük turizm fuarı olarak kabul edilen World Travel Market, Excel Fuar Merkezi’nde dünya turizm sektörünün önde gelen temsilcilerini ağırladı. Fuara katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, KKTC ve Azerbaycan tanıtım stantlarını ziyaret edip KKTC’li mevkidaşı Fikri Ataoğlu ile biraraya geldi.

Atatürk Londra’da Sevgi, Saygı Ve Özlemle Anıldı

Londra’da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümü münasebetiyle “Atatürk’ü Anma ve Anlama” başlığı altında düzenlenen “Atatürk Neden Ölümsüz?” konulu etkinlikte anıldı.

Londra’daki̇ Bett Fuarı Ocak Ayında Yapılacak; Robotlar İşi̇ Kapabi̇li̇r

Eğitim, Bilişim Teknolojisi ve Telekomünikasyon sektörlerindeki uluslararası katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirmeyi hedefleyen BETT Londra Fuarı, 23-26 Ocak tarihlerinde Excel’de yapılacak. Fuara, Türkiye güçlü bir şekilde katılım sağlayacak.

Designed by: Olay Gazeter