English

Büyük Britanya’da Alevi vatandaşlara hizmet veren kurum sayısı 18’e yükseldi

Britanya Alevi Federasyonu: İbadethaneden ziyade kültürel, sanatsal ve eğitim alanında hizmet edilecek.Londra’da özellikle kültürel ve eği­tim konusunda Alevi toplumuna hizmet etmek üzere düzenlenen Enfield’deki Britanya Alevi Fedeasyonu (BAF) Ge­nel Merkezi’nde, aynı adı taşıyan Alevi Kültür Merkezi’nin (EAKM) kurulduğu açıklandı.

Yeni oluşumun kurucular meclisi ta­rafından yapılan açıklamada, Britanya Alevi Federasyonu (BAF) bünyesindeki merkezin, ibadethaneden ziyade kültü­rel, sanatsal ve eğitim alanında hizmet vereceği belirtildi. Enfield Alevi Kültür Merkezi ile birlikte Britanya’daki Alevi vatandaşlara hizmet eden kurum sayısı 18’e yükselmiş oldu.

Bundan böyle toplam 18 Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi, Britanya Alevi Fe­derasyonu olarak hizmetlerine devam edecek. BAF Başkanı İsrafil Erbil, “Yeni oluşum ile birlikte Londra’da hizmet eden kurum sayımız 5’e yükseldi. İhti­yaç duyulan yeni merkezlerimizi açmak veya açılısına yardımcı olmak için çalış­malarımız devam edecek” dedi.

Enfield Alevi Kültür Merkezi’nin ta­nıtımı ve işlevliği ile ilgili Britanya Alevi Federasyonu Genel Merkezi’nde pazar günü düzenlenen basın toplantısının açılış konuşması EAKM Eş Başkanları Zeynep Demir ve Dilek İncedal tara­fından yapıldı. Akabinde Genel Sekre­ter Miray Kaplan, Enfield Alevi Kültür Merkezi Kurucu Yönetim Kurulu adına basın açıklamasını okudu.

Basın açıklaması şöyle: “Değerli Can­lar, 1970’lerden itibaren İngiltere top­raklarına göç etmiş olan biz Aleviler ancak 1993’den itibaren inanç kimliği­mizle örgütlenebildik. 1993 yılında he­nüz insanlarımız bu ülkeye yerleşmeye çalışıyorlardı ve zor koşullarda Dalston bölgesinde küçük bir mekanda İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM-Cemevi) adı ile kurulduk ve burada iba­detlerimizi yapmaya başladık. Madımak katliamı ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi İngiltere’de de Alevi toplumunun bir ve beraber olma duyarlılığı sonucu daha geniş mekanlara ve kurumsallaş­maya ihtiyaç duyuldu.

15 yıl sonra Dalston bölgesindeki Ce­mevimiz tüm bölgelere ulaşmakta güç­lük çekmeye başladı. 2008’den itibaren Glasgow başta olmak üzere Coventry, Güney Londra, Croydon, Nottingham, Bournemouth, Harrow, Doncaster, Sheffield, Hull, Leicester, Edinburgh, Northamptonshire, York, Newcastle, Manchester, Liverpool ve Galler şehir­lerinde yeni Alevi Kültür Merkezleri ve Cemevlerimiz açıldı.

2013 yılından itibaren Alevi kültür merkezleri ve Cemevleri yöneticilerimiz bir araya gelerek Britanya Alevi Fede­rasyonu çatı kurumunu oluşturdu. Av­rupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Türkiye Alevi Bektaşi Federasyonu ve Demokratik Alevi kurumları olarak inan­cımızda önemli olan bir, iri ve diri olma şiarını gerçekleştirdik.

2017 yılı ikinci yarısında Enfield böl­gesinde Britanya Alevi Federasyonu ge­nel merkez binamız açıldı. Yeni genel merkezimizin sahip olduğu alanımız, imkanlar doğrultusunda yöre dernek­lerimiz ve eğitim kurumlarımız ile bir­likte paylaşılmaya başlandı. Kısa za­manda yeni merkezin Enfield ve bölge­sinde yaşayan Aleviler için bir buluşma noktası haline gelmesi, faaliyetlerimize yüksek katılımın olması ve bölgede ya­şayan Alevi toplumunun yoğun talebi üzerine kurumsallaşmaya ihtiyaç ol­duğu gerçeği ile karşı karşıya kaldık.

Bu amaçla yapılan 27 Kasım, 4 Ara­lık, toplantılarından sonra Federasyo­numuza başvuru yaptık. BAF 10 Aralık Edinburgh toplantımızda, federasyonu­muzun onayını aldıktan sonra 11 Aralık ve 18 Aralık toplantılarımızda kurucu meclis görev dağılımı yaparak Enfield Alevi Kültür Merkezi oluşumu gerçek­leşti. Uzun yıllardır inşaası süren Wood Green Dergahımız kapsamlı bir ibadet­hane ve eğitim merkezi olarak açılmak üzeredir. 7 Ocak’ta açılışı gerçekleşecek olan Wood Green Cemevimizde rızalık lokmalarımız, Hakk’a uğurlama hizmet­lerimiz ve Cem erkanlarımız cümle can­lara en güzel hizmeti sunacak bir der­gah olarak hazırlandı. Dalston Cemevi­miz ve Enfield Alevi Kültür Merkezimiz, Doğu ve Kuzey Londra’da yaşayan can­larımızın tüm inanç ve kültür hizmetleri konusunda Wood Green Dergahımıza omuz verecek ve yardımcı olacak. Bu nedenle Enfield Alevi Kültür Merkezi, kültür, sanat ve eğitim konusunda Alevi toplumunun hizmetinde olacak.

Londra en büyük ilk dört başkent­ten birisidir ve Alevi toplumunun yo­ğun olarak yaşadığı alanların başında gelmektedir. Şehir içinde ulaşım çok kolay olmadığı için ailelerimizin ibadet­hanelerimize ve kültür merkezlerimize erişimi oldukça zordur. Londra dışında olduğu gibi Londra içinde de Aleviler olarak hâlâ entegrasyon ve asimilasyon gibi sorunları olan bir toplumuz ve yeni mekanlara ihtiyaç duymaktayız. Croy­don, Dalston, Harrow, Wood Green ve Enfield merkezlerimizden sonra acil ola­rak Chingford ve Waltham Cross gibi alanlarda da yeni merkezler açılması hayati bir önem taşımaktadır.

Yıllardır gençlerimizin karşı kar­şıya kaldıkları sorunlar sadece gençli­ğin ürettiği sorunlar değil tam aksine gençlerin yaşadıkları bu sorunlarla yalnız bırakılmasından kaynaklanmak­tadır. Gençlerimizin kurumlarımıza gelmesini beklemek yerine örgütlü ke­simlerin gençlerimize ulaşmasının ko­şulları oluşturulmalıdır. Gençlerimizin kendi inancı ve kimliği ile buluşmaması bir kader olmaktan çıkarılmalı ve son Alevi canımıza ulaşana kadar çaba har­camamız gerekmektedir. Bu nedenle Alevi toplumunun yoğun olarak yaşa­dığı her bölgede kurumlar oluşturmak ve halkımızla buluşmak zorundayız.

Kendi birlikteliklerimiz ve örgüt­lenme süreci tamamlanması ile bera­ber dışımızdaki kurumlarla ve toplum­larla da Aleviliğin evrensel değerlerini buluşturmak boynumuzun borcudur. Bu bilinçle kurduğumuz Enfield Alevi Kültür Merkezi, başta Alevi sekreter­yası ve Alevi kurumlarının müsahibi olan ve Aleviler adına önemli faaliyet­ler yürüten Westminster Üniversitesi ile birlikte çalışacaktır. Enfield belediyesi, yakın belediyeler ve yerel yönetimlerle birlikte gençlik, kadın, çocuk, eğitim, sağlık, hukuk, çevre, sanat, spor ve yaş­lılarımıza yönelik hizmetler sunacaktır.

Kerbela direnişi onurumuzdur! Alevi mürşitleri ve uluları rehberimiz ve Yol’umuzu aydınlatan ışığımızdır. Hün­kar Hacı Bektaş Veli bilinci ve Pir Sultan Abdal direnci rehberimizdir! Britanya Alevi Federasyonumuzun oluşturduğu büyük ailemizin bir parçası olacağız ve faaliyetlerimizi birlikte yürüteceğiz.

Alevi toplumunun olduğu her alan bizimdir ve tüm demokratik kurumları­mızla kurumsal ilişkilerimiz olacak. Ül­kemizde verilen demokrasi ve özgürlük mücadelesine omuz vereceğiz. Irkçı ve gerici yobazlara karşı mücadeleyi yük­selteceğiz. Britanya’da faaliyet yürüten demokratik ve savaş karşıtı sivil toplum kurumları ile faaliyetlerimizi ortaklaştı­racağız.!”

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Enflasyon baskısı dinmeye başladı Enflasyon baskısı dinmeye başladı

İngiltere Merkez Bankası’na göre, geçen yılın haziran ayından beridir ilk kez düşerek aralık ayında yüzde 3 seviyesine gerileyen enflas­yon oranı, bu yıl içinde gerilemeye devam edecek.

Brexit yasa tasarısı parlamento tarafından onaylandı Brexit yasa tasarısı parlamento tarafından onaylandı

Avrupa Birliği mevzuatının Bir­leşik Krallık’ın iç hukukuna akta­rılmasında yetkiyi hükümete dev­reden Brexit yasa tasarısı parla­mentonun alt kanadında yapılan oylamayla kabul edildi.

Uber sürücülerin çalışma saatlerine kısıtlama getirecek Uber sürücülerin çalışma saatlerine kısıtlama getirecek

Uber şirketinin gelecek hafta Birleşik Krallık genelinde yeni bir tedbir alarak, sürücülerin çalışma saatlerine kısıtlama ge­tirecek.

‘Bebeklerin toz ve bakteri soluma oranı dört kat fazla’ ‘Bebeklerin toz ve bakteri soluma oranı dört kat fazla’

Yapılan bir araştırma, bebekle­rin emekleme dönemlerinde, yetiş­kinlere göre yerdeki toz ve bakte­riyi dört kat daha fazla soluduğunu ortaya koydu.

Dünyadaki tüm Atatürkçüler için bir sinerji ve güç yarattı’

Atatürkçü Düşünce Dünya Plat­formu ( ADDP) Başkan Yardım­cıları Jale Özer ve Mevlit Deniz, Ankara’da bulununan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi’ni ziyaret ettiler.

Avrupa’nın en büyük Cemevi̇ Wood Green’de törenle hi̇zmete açıldı

Londra’nın Wood Green bölgesinde inşaatı tamamlanan Avrupa’nın en büyük dergahı olan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin yeni binası düzenlenen törenle açıldı.

Ev fiyatlarındaki artış 2017’de yetersiz kaldı Ev fiyatlarındaki artış 2017’de yetersiz kaldı

Birleşik Krallık ekonomisindeki belirsizlikler ve reel maaşlarda olu­şan baskılar nedeniyle 2017 yılının, ev fiyatlarındaki artış bakımından son beş yılın en durgun senesi ol­duğu görüldü.

AB üye ülkelerinden gelen 2 bin 300’den fazla akademisyen “Brexodus” endişeleriyle istifa etti

Yeni veriler, Avrupalı personelin geçen yıl üniversitelerden ayrılmala­rında AB referandumu öncesine göre yüzde 19 artış olduğunu ve 2015-16 yılları arasında gerçekleşen 230 isti­fadan yüzde 10’luk bir yükseliş oldu­ğunu ortaya koyuyor.

AB üye ülkelerinden gelen 2 bin 300’den fazla akademisyen “Brexodus” endişeleriyle istifa etti

Yeni veriler, Avrupalı personelin geçen yıl üniversitelerden ayrılmala­rında AB referandumu öncesine göre yüzde 19 artış olduğunu ve 2015-16 yılları arasında gerçekleşen 230 isti­fadan yüzde 10’luk bir yükseliş oldu­ğunu ortaya koyuyor.

Britanya Alevi Kadınlar Birliği’nden Diyanet’e tepki

Britanta Alevi Federasyonu (BAF) yeni yerleşkesinde bulunan, Enfield Alevi Kültür Merkezi’nde (EAKM) dü­zenlenen basın toplantısına Avrupa Alevi Kadınlar Birliği (AAKB) Başkanı

Gaye Usluer; Kadınların siyasetteki yeri çok yetersiz

Londra’da düzenlenen toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) parti meclisi üyeleri ve milletvekilleri, Türk vatandaşlarıyla biraraya geldi.

Süpermarket tavuklarında zararlı bakteriler bulundu

Hükümet tarafından yapılan yeni bir araştırma, Birleşik Krallık gene­lindeki süpermarketlerde satılan ta­vukların rekor seviyede antibiyotik­lere dirençli bakteri barındırdığını ortaya çıkardı.

Örge Volkan’dan Londra’da Rock Konseri

Londra’nın en eski ve köklü mü­zikli mekanlarından Cyprus Meze Bar Restaurant’ta gerçekleşecek Rock konserde, Örge Volkan, Hasan Evrim, Ali Kireşçi, Hüseyin Cemgünal

Sertab Erener 28 Ocak’ta Londra’da

Güçlü sesi ve etkileyici sahne per­formansıyla her zaman izleyenleri ken­dine hayran bırakan Sertab Erener’in Sakin Ol, Aldırma Deli Gönlüm, Sev­dam Ağlıyor, Aslolan Aşktır, Yana­rım,

“Arif v 216” Londra’da vizyonda

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın yeni filmi Arif v 216 bugün (12 Ocak) itibarıyla Londra’da da vizyona girdi. Başrollerini Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz

Mor ve Ötesi̇, 20 ocak’ta angel’da konser verecek

Mor ve Ötesi, akustik performansıyla 20 Ocak’ta Islington O2 Academy sahnesinde hayranları ile buluşuyor.

Avrupa’nın en büyük Cemevi̇ Wood Green’de törenle hi̇zmete açıldı

Londra’nın Wood Green bölgesinde inşaatı tamamlanan Avrupa’nın en büyük dergahı olan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin yeni binası düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan dede Cafer, Cemevi’nin insanlığa, Alevi toplumuna ve dünyada bulunan bütün mazlum insanlara hizmet eden bir cemevi olarak hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulundu.

3,5 kilometre uzunluğunda geçit töreni düzenlendi

Yüzbinlerce kişi tarafından çoşkuyla izlenen Londra merkezindeki geleneksel Yeni Yıl Geçit Töreni, Piccadilly’den başlayarak Londra’nın en dikkat çekici noktalarından geçti.

Hasan Rai̇f Sonsuzluğa Uğurlandı

Londra’da uzun yıllardır yaşayan Kıbrıslı Türk devrimcilerden Hasan Raif (69), yüzlerce kişinin katıldığı törenlerle sonsuzluğa uğurlandı.

Ahmet, okulun gözdesi oldu

Enfield’de oturan Emine – Mecit Özpolat çiftinin iki oğlundan küçüğü Ahmet Mecit, resim kabiliyetiyle okulun ve ailenin gözdesi oldu.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter