English

İşitme kaybı bunamayı tetikliyor!

ABD ve İngiltere’de yapılan üç ayrı araştırma ile yaşlılarda işitme kaybının, bilişsel gerileme ve bu­nama olarak tanımlanan demansa yol açtığı, hastalığın seviyesini artırdığı, ancak işitme cihazı ve koklear implant gibi işitmeye yar­dımcı cihazlar kullanıldığında bu­nama riskinin azaldığı tespit edildi.

İşitme kaybının doğuştan olabile­ceği gibi kızamık, menenjit, kaba­kulak gibi çeşitli hastalık ve enfek­siyonlar, doğumda oksijen yeter­sizliği, baş ya da kafa travmaları ve bazı ilaç etkileşimleri ile yüksek sese maruz kalma gibi diğer fak­törlere bağlı gelişebildiğini söyle­yen Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı ve Türkiye Odyo­loglar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Gonca Sennaroğlu, Amerika ve İngiltere’de yapılan araştırmaya dikkat çekti.

Genellikle binde 1 ile 3 arasında değişen doğuştan işitme kaybı oranının, okul çağında yüzde 3’ü bulduğunu belirten Sennaroğlu, bu sorunla çevresel faktörlerden kaynaklanabilen sorunlar nede­niyle erişkin dönemde ve ileri yaş grubunda karşılaşıldığını ifade eden Sennaroğlu, işitme kayıpla­rının tek kulakta da gelişebilece­ğine dikkati çekti.

Hafif işitme kaybı bulunanların, gürültülü yerlerdeki konuşmaları, orta derecedekilerin ses şiddeti artmadan normal konuşmaları anlamada zorlandığını, ileri dere­cedekilerin ise kulaklarına yakın çok yüksek sesleri bile duymakta zorluk çektiğini anlatan Uzman, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) veri­lerine göre, geçen yıl 466 milyon kişide işitme kaybı görüldüğünü söyledi, “DSÖ’ye göre, önlem alın­mazsa bu sayı 2030 yılına kadar 630 milyon işitme engelli birey olacak ve 2050 yılına kadar 900 milyon işitme engelli bulunacak. Artış eği­limi tersine çevrilmedikçe, sağlık sistemlerinde de tedavi maliyetleri önemli yer tutacak, kalifiye sağlık uzmanı ihtiyacı artacak” dedi.

İşitme kaybında tedaviye geç kalındığında hastalığın ilerledi­ğini ve kalıcı kayıp oranının daha da artabildiğini, bu kişilerin ken­dilerini toplumdan izole edebile­ceklerini, hem psikolojik hem de fizyolojik sorunlarla karşılaşabile­ceklerini vurgulayan Sennaroğlu, “Konuşmaların tamamını veya bir kısmını net olarak anlamama, sık sık tekrarlama veya açıklama isten­mesi, konuşmalardan ya da sosyal ortamlardan geri çekilme, etrafın­dakilerin yüksek sesli konuşmala­rını isteme, insanların açıkça de­ğil mırıldanarak konuştuklarını dü­şünme, işitme zorluğuna bağlı gün sonunda yorgun hissetme gibi du­rumlar söz konusu olabiliyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Sennaroğlu, özellikle yaşlılık döneminde işitme kay­bında zamanında tedaviye baş­lanmamasının, zihinsel becerile­rin hastalık nedeniyle zayıflaması ile kendini gösteren demansa (bu­nama) ve bu grupta en çok görülen Alzheimer hastalığına zemin hazır­ladığını ya da tetiklediğini söyledi.

İşitme kaybı tedavi edilmedi­ğinde kişinin toplumdan uzaklaşa­rak izole olduğuna işaret eden Sen­naroğlu, “Yalnızlaşma, daha hızlı bir yaşlılık sürecine götürüyor. Bu durum da demansı ve alzaymırı te­tikliyor” ifadesini kullandı.

Son yıllarda işitme kayıplarının demans üzerine etkisini ortaya ko­yan çalışmalara ağırlık verildiğini anlatan Sennaroğlu, bilimsel ça­lışmaların yer aldığı Lancet’te bu alanda yapılan bir araştırmanın yayımlandığını hatırlatarak araş­tırmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

“University College London’da, İngiliz bilim insanlarınca yapılan ‘Demansın Önlenmesi Müdahale ve Bakım’ başlıklı araştırmada, dünya genelinde 47 milyon kişi­nin bunama problemi yaşadığı ve bu sayının 2050 yılında üç katına çıkacağının öngörüldüğü belirtildi. Bunamanın, beyin damarlarında tıkanma, Alzheimer hastalığı, vi­tamin eksiklikleri, depresyon gibi birçok nedeninin bulunduğu, an­cak işitme kaybının da bunama için bir risk faktörü olduğu ortaya konuldu. Araştırma ile hafif derece­deki işitme kayıplarının bile uzun dönemde kişilerde bilişsel geri­leme oluşturduğu gösterildi. Bu­nunla beraber, işitme kaybının te­davi edildiğinde veya işitme cihazı ve koklear implant gibi işitmeye yardımcı cihazlar kullanıldığında bunama riskinin azaldığı saptandı.

Ayrıca, ABD’nin en önemli sağ­lık kurumlarından John Hopkins Üniversitesi Yaşlanma ve Sağlık Merkezi tarafından yapılan ‘Yaşlı Bireylerde İşitme Kaybı ve Bilişsel Gerileme’ başlıklı araştırmada da bin 984 yaşlı 6 yıl boyunca ince­lendi. Araştırma sonucunda, işitme kayıplı yaşlıların her yıl aşamalı olarak bilişsel gerileme yaşadığı görüldü. Hem yaşa bağlı işitme kaybı hem de bilişsel problemle­rin, iletişim güçlüğü, izolasyon, ya­şam kalitesinde düşme ve depres­yonu beraberinde getirdiği ortaya konuldu.”

Sennaroğlu, John Hopkins Üni­versitesinde yapılan ve Hearing Re­search isimli bilimsel dergide ya­yımlanan “Yaşlı Erişkinlerde İşitme Kaybı-Epidemiyolojik Nedenler­den Ulusal Girişimlere” başlıklı bir başka araştırmanın yapıldığını anlatarak, “Araştırma ile işitme ci­hazı ve koklear implant gibi uygu­lamaların, yaşlıların konuşma ve anlama kapasitelerini artırdığını ve bu kişilerin zihinsel olarak daha az yoruldukları belirlendi. Araştırma ile işitme kaybının negatif etkilerini önleyen işitme cihazlarının kulla­nılması durumunda beynin daha fazla uyarıldığı ve kişinin sosyal etkileşiminin arttığı tespit edildi” dedi.

Yaşlılarda bunamanın ilerleme­mesi için işitme kaybının tespit edildiği andan itibaren odyolog (işitme bilimi uzmanı) tarafından uygun görülen işitme cihazlarının mutlaka kullanılması gerektiğini belirten Odyolog, “Teşhis konur konmaz cihaza adaptasyon sağ­lanarak düzenli kullanılmalı. Böy­lece, beyine işitsel yolla giden bilgi eksikliği giderilmiş oluyor. İşitme cihazı doğru kullanılmalı, gürültü yarattığı gerekçesiyle çıkarılması gerekir. Gürültü şikayetlerinin ci­hazın iyi ayarlanmamasından kay­naklanır. Hastanın şikayetleri doğ­rultusunda doğru ayarlanmış bir cihaz, gürültü hissi yapmaz. Hasta ilk kullanmaya başladığından itiba­ren Odyolog tarafından işitsel re­habilitasyona alınması gerekiyor ve işitme cihazlarının bu işin bi­limini yapmış olan odyologlar ta­rafından ayarlanması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

May’in üzerindeki baskı Brexit istifalarıyla artıyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması sürecinde yeni bir anlaş­mayı parlamentoda oylamaya sun­maya çalışan Başbakan Theresa May üzerindeki istifa baskılarının arttığı ifade ediliyor. İngiltere basınında May’in yeni Brexit planını parlamen­toya sunamadan istifasını açıklamak zorunda kalabileceğini yazıyor.

Enerji fiyatları enflasyonu tetikledi

İngiltere’de elektrik ve gaz fiyatlarındaki artış enflasyonu yılın en yüksek seviyesine çıkardı

Ersin Tatar, KKTC’de Başbakanlık görevini devraldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi­nin (HP) koalisyon hükümeti ku­rulması için anlaşmaya varması­nın ardından UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’dan başbakan­lık görevini devraldı.

Tottenham’da korkutan yangın

Kuzey Londra’daki Tottenham bölgesindeki bir depoda büyük bir yangın meydana geldi.Bölgedeki Garman Road’da çıkan yangını yaklaşık 100 itfaiyeci söndürmeye çalıştı.

Avrupa’da emeklilik sistemi değişti!

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ikincisini yayımladığı, “Avrupa Birliği’nde Sosyal Güvenlik” kitabı, Türkiye’de gündeme gelmesi beklenen tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili çalışmalara da ışık tutuyor.

Tottenham’da korkutan yangın

Kuzey Londra’daki Tottenham bölgesindeki bir depoda büyük bir yangın meydana geldi.Bölgedeki Garman Road’da çıkan yangını yaklaşık 100 itfaiyeci söndürmeye çalıştı.

Hackney ‘evsizler hostelinde’ ardı ardına ölümler yaşandı

Hackney Gazette gazetesinin bir haberine göre, Hackney beldesinde evsizlere geçici yaşam alanı sağlayan The Shuttleworth Hotel’de, son sekiz ayda üç ölüm gerçekleşti.

Khan’a devam eden ölüm tehditleri nedeniyle 24 saat polis koruması verildi

Yerel basına göre, Londra’nın ilk Müslüman belediye başkanı olan Sadiq Khan’a yönelik tehditler, Ha­ziran 2016’da yapılan İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma­sının (Brexit) oylandığı referan­dumdan sonra artmaya başladı.

Tottenham’da korkutan yangın

Kuzey Londra’daki Tottenham bölgesindeki bir depoda büyük bir yangın meydana geldi.Bölgedeki Garman Road’da çıkan yangını yaklaşık 100 itfaiyeci söndürmeye çalıştı.

Hackney ‘evsizler hostelinde’ ardı ardına ölümler yaşandı

Hackney Gazette gazetesinin bir haberine göre, Hackney beldesinde evsizlere geçici yaşam alanı sağlayan The Shuttleworth Hotel’de, son sekiz ayda üç ölüm gerçekleşti.

On dükkandan biri boş

Yüksek vergiler ve online rekabet nedeniyle binlerce dükkan kapanıyor

Khan’a devam eden ölüm tehditleri nedeniyle 24 saat polis koruması verildi

Yerel basına göre, Londra’nın ilk Müslüman belediye başkanı olan Sadiq Khan’a yönelik tehditler, Ha­ziran 2016’da yapılan İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma­sının (Brexit) oylandığı referan­dumdan sonra artmaya başladı.

Samaia Trio: Geleneksel müziğin akıcı ve sürekli değiştiğine inanıyoruz

Geçtiğimiz günlerde bir dizi konser ve etkinlik kapsamında İngiltere turu gerçekleştiren üç müzisyen kadından oluşan Samaia Trio, olağanüstü performansları ile dinleyicileri büyülediler. 2017 yılında kurulan ve 2018 yılında ilk albümlerini çıkaran grubun üyelerine, Samaia Trio’ya dair merak ettiklerimizi sorduk.

Soho’da İngiliz kültürü modern dinamiklerle hayat buluyor

Londra West End, yapısı gereği birçok kültürün evi olmasından ötürü, kimi zaman özellikle turistlerin sıklıkla aradığı “salt İngiliz” kültürünü kimi zaman tam anlamıyla temsil edemiyor, desek aslında yalan olur.

Dalston Çocuk Festivali Başlıyor

25 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Cumartesi olmak üzere iki güne yayılacak Dalston Çocuk Festivali, tiyatrolardan kukla gösterilerine, animasyonlardan birbirinden zevkli oyunlara Dalston’un birbirinden farklı köşelerinde çocuklara unutamayacakları bir eğlence deneyimi sunacak.

“River Stage” ve Southbank yazı getiriyor

National Theatre Square, geçtiğimiz sene de Londra ile buluşturduğu açık hava prodüksiyonu River Stage ile Londra’nın en ünlü performans sanatçılarını, müzisyenlerini ve şairlerini bir araya getiren renkli bir festivale hazırlanıyor.

Designed by: Olay Gazeter