English

İşitme kaybı bunamayı tetikliyor!

ABD ve İngiltere’de yapılan üç ayrı araştırma ile yaşlılarda işitme kaybının, bilişsel gerileme ve bu­nama olarak tanımlanan demansa yol açtığı, hastalığın seviyesini artırdığı, ancak işitme cihazı ve koklear implant gibi işitmeye yar­dımcı cihazlar kullanıldığında bu­nama riskinin azaldığı tespit edildi.

İşitme kaybının doğuştan olabile­ceği gibi kızamık, menenjit, kaba­kulak gibi çeşitli hastalık ve enfek­siyonlar, doğumda oksijen yeter­sizliği, baş ya da kafa travmaları ve bazı ilaç etkileşimleri ile yüksek sese maruz kalma gibi diğer fak­törlere bağlı gelişebildiğini söyle­yen Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı ve Türkiye Odyo­loglar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Gonca Sennaroğlu, Amerika ve İngiltere’de yapılan araştırmaya dikkat çekti.

Genellikle binde 1 ile 3 arasında değişen doğuştan işitme kaybı oranının, okul çağında yüzde 3’ü bulduğunu belirten Sennaroğlu, bu sorunla çevresel faktörlerden kaynaklanabilen sorunlar nede­niyle erişkin dönemde ve ileri yaş grubunda karşılaşıldığını ifade eden Sennaroğlu, işitme kayıpla­rının tek kulakta da gelişebilece­ğine dikkati çekti.

Hafif işitme kaybı bulunanların, gürültülü yerlerdeki konuşmaları, orta derecedekilerin ses şiddeti artmadan normal konuşmaları anlamada zorlandığını, ileri dere­cedekilerin ise kulaklarına yakın çok yüksek sesleri bile duymakta zorluk çektiğini anlatan Uzman, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) veri­lerine göre, geçen yıl 466 milyon kişide işitme kaybı görüldüğünü söyledi, “DSÖ’ye göre, önlem alın­mazsa bu sayı 2030 yılına kadar 630 milyon işitme engelli birey olacak ve 2050 yılına kadar 900 milyon işitme engelli bulunacak. Artış eği­limi tersine çevrilmedikçe, sağlık sistemlerinde de tedavi maliyetleri önemli yer tutacak, kalifiye sağlık uzmanı ihtiyacı artacak” dedi.

İşitme kaybında tedaviye geç kalındığında hastalığın ilerledi­ğini ve kalıcı kayıp oranının daha da artabildiğini, bu kişilerin ken­dilerini toplumdan izole edebile­ceklerini, hem psikolojik hem de fizyolojik sorunlarla karşılaşabile­ceklerini vurgulayan Sennaroğlu, “Konuşmaların tamamını veya bir kısmını net olarak anlamama, sık sık tekrarlama veya açıklama isten­mesi, konuşmalardan ya da sosyal ortamlardan geri çekilme, etrafın­dakilerin yüksek sesli konuşmala­rını isteme, insanların açıkça de­ğil mırıldanarak konuştuklarını dü­şünme, işitme zorluğuna bağlı gün sonunda yorgun hissetme gibi du­rumlar söz konusu olabiliyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Sennaroğlu, özellikle yaşlılık döneminde işitme kay­bında zamanında tedaviye baş­lanmamasının, zihinsel becerile­rin hastalık nedeniyle zayıflaması ile kendini gösteren demansa (bu­nama) ve bu grupta en çok görülen Alzheimer hastalığına zemin hazır­ladığını ya da tetiklediğini söyledi.

İşitme kaybı tedavi edilmedi­ğinde kişinin toplumdan uzaklaşa­rak izole olduğuna işaret eden Sen­naroğlu, “Yalnızlaşma, daha hızlı bir yaşlılık sürecine götürüyor. Bu durum da demansı ve alzaymırı te­tikliyor” ifadesini kullandı.

Son yıllarda işitme kayıplarının demans üzerine etkisini ortaya ko­yan çalışmalara ağırlık verildiğini anlatan Sennaroğlu, bilimsel ça­lışmaların yer aldığı Lancet’te bu alanda yapılan bir araştırmanın yayımlandığını hatırlatarak araş­tırmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

“University College London’da, İngiliz bilim insanlarınca yapılan ‘Demansın Önlenmesi Müdahale ve Bakım’ başlıklı araştırmada, dünya genelinde 47 milyon kişi­nin bunama problemi yaşadığı ve bu sayının 2050 yılında üç katına çıkacağının öngörüldüğü belirtildi. Bunamanın, beyin damarlarında tıkanma, Alzheimer hastalığı, vi­tamin eksiklikleri, depresyon gibi birçok nedeninin bulunduğu, an­cak işitme kaybının da bunama için bir risk faktörü olduğu ortaya konuldu. Araştırma ile hafif derece­deki işitme kayıplarının bile uzun dönemde kişilerde bilişsel geri­leme oluşturduğu gösterildi. Bu­nunla beraber, işitme kaybının te­davi edildiğinde veya işitme cihazı ve koklear implant gibi işitmeye yardımcı cihazlar kullanıldığında bunama riskinin azaldığı saptandı.

Ayrıca, ABD’nin en önemli sağ­lık kurumlarından John Hopkins Üniversitesi Yaşlanma ve Sağlık Merkezi tarafından yapılan ‘Yaşlı Bireylerde İşitme Kaybı ve Bilişsel Gerileme’ başlıklı araştırmada da bin 984 yaşlı 6 yıl boyunca ince­lendi. Araştırma sonucunda, işitme kayıplı yaşlıların her yıl aşamalı olarak bilişsel gerileme yaşadığı görüldü. Hem yaşa bağlı işitme kaybı hem de bilişsel problemle­rin, iletişim güçlüğü, izolasyon, ya­şam kalitesinde düşme ve depres­yonu beraberinde getirdiği ortaya konuldu.”

Sennaroğlu, John Hopkins Üni­versitesinde yapılan ve Hearing Re­search isimli bilimsel dergide ya­yımlanan “Yaşlı Erişkinlerde İşitme Kaybı-Epidemiyolojik Nedenler­den Ulusal Girişimlere” başlıklı bir başka araştırmanın yapıldığını anlatarak, “Araştırma ile işitme ci­hazı ve koklear implant gibi uygu­lamaların, yaşlıların konuşma ve anlama kapasitelerini artırdığını ve bu kişilerin zihinsel olarak daha az yoruldukları belirlendi. Araştırma ile işitme kaybının negatif etkilerini önleyen işitme cihazlarının kulla­nılması durumunda beynin daha fazla uyarıldığı ve kişinin sosyal etkileşiminin arttığı tespit edildi” dedi.

Yaşlılarda bunamanın ilerleme­mesi için işitme kaybının tespit edildiği andan itibaren odyolog (işitme bilimi uzmanı) tarafından uygun görülen işitme cihazlarının mutlaka kullanılması gerektiğini belirten Odyolog, “Teşhis konur konmaz cihaza adaptasyon sağ­lanarak düzenli kullanılmalı. Böy­lece, beyine işitsel yolla giden bilgi eksikliği giderilmiş oluyor. İşitme cihazı doğru kullanılmalı, gürültü yarattığı gerekçesiyle çıkarılması gerekir. Gürültü şikayetlerinin ci­hazın iyi ayarlanmamasından kay­naklanır. Hastanın şikayetleri doğ­rultusunda doğru ayarlanmış bir cihaz, gürültü hissi yapmaz. Hasta ilk kullanmaya başladığından itiba­ren Odyolog tarafından işitsel re­habilitasyona alınması gerekiyor ve işitme cihazlarının bu işin bi­limini yapmış olan odyologlar ta­rafından ayarlanması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Petrol fiyatları yüzde 19 arttı

Cumartesi günü Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yö­nelik saldırıların ardından, ülke­nin petrol üretiminin günlük 5.7 milyon varile düşmesi petrol fi­yatlarını vurdu.

Hulk’ı canlandıran aktörden Johnson’a: Hulk en iyi ‘birlik’ olduğunda çalışır, tek başına kaldığında felakete neden olur

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın Brexit sürecinde ül­kenin çizgi roman kahramanı ‘The Hulk’ gibi olduğunu söyle­mesinin ardından karakteri can­landıran Hollywood yıldızı Mark Ruffalo’dan yanıt geldi.

Maaşlar artmaya, işsizlik de düşmeye devam ediyor

Yayınlanan resmi verilere göre, İngiltere genelinde maaşlar güçlü bir şekilde artmaya devam ederken, işsizlik de azalmayı sürdürüyor.

AB iş dünyasından no deal Brexit uyarısı; İngiltere’nin AB’den anlaşmasız biçimde ayrılması felaket olur

BusinessEurope, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız biçimde ayrılmasının felaket anlamını taşıyacağını bildirdi.

Gurbetçiler artık turist sayılacak; Sadece acil olanlar tedavi olacak

Yurt dışında yaşayan gurbetçiler bugüne kadar Türkiye’ye geldiklerinde tedavi olmak veya kullandıkları ilaçları almak istediklerinde eczanelerden alabiliyorlardı, ancak SGK 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren sadece acillerdeki ilaçları karşılayacak.

100 sterlinlik trafik cezasını ödememek için £30 bin harcadı

İngiltere’de emekli bir mühendis, hız sınırını aştığı gerekçesiyle aldığı 100 sterlin trafik cezası için verdiği hukuk mücadelesinde 3 yılda 30 bin sterlin harcadı.

Haringey Belediyesi: Anlaşmasız Brexit nefret suçlarını körükler Haringey Belediyesi: Anlaşmasız Brexit nefret suçlarını körükler

Haringey Belediyesi, yayınla­dığı bir duyuruda anlaşmasız Bre­xit durumunda bölgedeki nefret suçlarında artış gözlemlenebile­ceğini belirtti.

The Guardian: Bakanların gizli belgeleri yayımlamak zorunda kalmasının ardından anlaşmasız Brexit kaosuna dair korkular artıyor

Milletvekillerinin oylaması so­nucu bakanların kamuoyu ile pay­laşmak zorunda kaldığı “Opera­tion Yellowhammer” adı verilen belgeye göre anlaşmasız Brexit’in gerçekleşmesi takdirinde beklenen en olumsuz senaryolar arasında so­kaklarda isyanların çıkması, gıda fi­yatlarının yükselmesi ve tıbbi mal­zemeler ile ilaç tedariğinin kesin­tiye uğraması yer alıyor.

AB anlaşmasız Brexit halinde üye ülkelere 780 milyon euro yardım paketi devreye sürecek

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılma ihtimaline karşı hazırlık yapan Avrupa Birliği, Brexit şokunu atlatmaları için üye ülkelere tahsis edilmek üzere 780 milyon euroluk bir yardım paketi devreye sokacaklarını duyurdu.

Brexit Partisi lideri Nigel Farage’dan Başbakan Johnson’a teklif: Anlaşmasız Brexit sözü ver, sana çoğunluğu kazandıralım

Britanya’nın aşırı sağcı Brexit Partisi’nin Genel Başkanı Nigel Farage, Başbakan Boris Johnson’a bir “saldırmazlık anlaşması” teklif etti.

Johnson’un önünde 5 Brexit senaryosu var

Brexit krizi giderek büyüyor; İn­giltere Başbakanı Boris Johnson altı günde girdiği altı oylamanın tamamını kaybetti.

Londralılar iş bulmak için ‘Kraliçe İngilizcesi’ konuşmaya çalışıyor

Londra’da yaşayanların üçte biri daha iyi bir kariyere sahip olmak için İngilizce konuşurken aksanlarını değiştirdiklerini söyledi.

Londra’daki “Bilim Galerisi” ilk yılını kutluyor

Eylül 2018’de açılan ve uzun zamandır merakla beklenen yepyeni “Bilim Müzesi”, Londra’da geçirdiği ilk senesinde büyük başarılara imza attı.

Elif Şafak, The Booker Ödülü’nün kısa listesinde

Ödülün kazananı, 14 Ekim’de yapılacak törenle açıklanacak

Renklerin içinde yüzen ‘Colourscape’ sergisi Londralılar için geri dönüyor

Geçtiğimiz sene Londra’da sanat severlerle ilk buluştuğu andan itibaren büyük ilgi ile karşılaşan Colourscape sergisi, arayı çok açmadan tekrardan Londralılar ile buluşmaya geliyor.

Akıl sağlığımı korumak için sosyal medyayı sınırladım

Dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa, akıl sağlığını korumak için sosyal medya kullanımını sınırladığını dile getirerek, bu mecrayı ‘tadımlık’ olarak tanımladı.

Designed by: Olay Gazeter