English

İşitme kaybı bunamayı tetikliyor!

ABD ve İngiltere’de yapılan üç ayrı araştırma ile yaşlılarda işitme kaybının, bilişsel gerileme ve bu­nama olarak tanımlanan demansa yol açtığı, hastalığın seviyesini artırdığı, ancak işitme cihazı ve koklear implant gibi işitmeye yar­dımcı cihazlar kullanıldığında bu­nama riskinin azaldığı tespit edildi.

İşitme kaybının doğuştan olabile­ceği gibi kızamık, menenjit, kaba­kulak gibi çeşitli hastalık ve enfek­siyonlar, doğumda oksijen yeter­sizliği, baş ya da kafa travmaları ve bazı ilaç etkileşimleri ile yüksek sese maruz kalma gibi diğer fak­törlere bağlı gelişebildiğini söyle­yen Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı ve Türkiye Odyo­loglar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Gonca Sennaroğlu, Amerika ve İngiltere’de yapılan araştırmaya dikkat çekti.

Genellikle binde 1 ile 3 arasında değişen doğuştan işitme kaybı oranının, okul çağında yüzde 3’ü bulduğunu belirten Sennaroğlu, bu sorunla çevresel faktörlerden kaynaklanabilen sorunlar nede­niyle erişkin dönemde ve ileri yaş grubunda karşılaşıldığını ifade eden Sennaroğlu, işitme kayıpla­rının tek kulakta da gelişebilece­ğine dikkati çekti.

Hafif işitme kaybı bulunanların, gürültülü yerlerdeki konuşmaları, orta derecedekilerin ses şiddeti artmadan normal konuşmaları anlamada zorlandığını, ileri dere­cedekilerin ise kulaklarına yakın çok yüksek sesleri bile duymakta zorluk çektiğini anlatan Uzman, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) veri­lerine göre, geçen yıl 466 milyon kişide işitme kaybı görüldüğünü söyledi, “DSÖ’ye göre, önlem alın­mazsa bu sayı 2030 yılına kadar 630 milyon işitme engelli birey olacak ve 2050 yılına kadar 900 milyon işitme engelli bulunacak. Artış eği­limi tersine çevrilmedikçe, sağlık sistemlerinde de tedavi maliyetleri önemli yer tutacak, kalifiye sağlık uzmanı ihtiyacı artacak” dedi.

İşitme kaybında tedaviye geç kalındığında hastalığın ilerledi­ğini ve kalıcı kayıp oranının daha da artabildiğini, bu kişilerin ken­dilerini toplumdan izole edebile­ceklerini, hem psikolojik hem de fizyolojik sorunlarla karşılaşabile­ceklerini vurgulayan Sennaroğlu, “Konuşmaların tamamını veya bir kısmını net olarak anlamama, sık sık tekrarlama veya açıklama isten­mesi, konuşmalardan ya da sosyal ortamlardan geri çekilme, etrafın­dakilerin yüksek sesli konuşmala­rını isteme, insanların açıkça de­ğil mırıldanarak konuştuklarını dü­şünme, işitme zorluğuna bağlı gün sonunda yorgun hissetme gibi du­rumlar söz konusu olabiliyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Sennaroğlu, özellikle yaşlılık döneminde işitme kay­bında zamanında tedaviye baş­lanmamasının, zihinsel becerile­rin hastalık nedeniyle zayıflaması ile kendini gösteren demansa (bu­nama) ve bu grupta en çok görülen Alzheimer hastalığına zemin hazır­ladığını ya da tetiklediğini söyledi.

İşitme kaybı tedavi edilmedi­ğinde kişinin toplumdan uzaklaşa­rak izole olduğuna işaret eden Sen­naroğlu, “Yalnızlaşma, daha hızlı bir yaşlılık sürecine götürüyor. Bu durum da demansı ve alzaymırı te­tikliyor” ifadesini kullandı.

Son yıllarda işitme kayıplarının demans üzerine etkisini ortaya ko­yan çalışmalara ağırlık verildiğini anlatan Sennaroğlu, bilimsel ça­lışmaların yer aldığı Lancet’te bu alanda yapılan bir araştırmanın yayımlandığını hatırlatarak araş­tırmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

“University College London’da, İngiliz bilim insanlarınca yapılan ‘Demansın Önlenmesi Müdahale ve Bakım’ başlıklı araştırmada, dünya genelinde 47 milyon kişi­nin bunama problemi yaşadığı ve bu sayının 2050 yılında üç katına çıkacağının öngörüldüğü belirtildi. Bunamanın, beyin damarlarında tıkanma, Alzheimer hastalığı, vi­tamin eksiklikleri, depresyon gibi birçok nedeninin bulunduğu, an­cak işitme kaybının da bunama için bir risk faktörü olduğu ortaya konuldu. Araştırma ile hafif derece­deki işitme kayıplarının bile uzun dönemde kişilerde bilişsel geri­leme oluşturduğu gösterildi. Bu­nunla beraber, işitme kaybının te­davi edildiğinde veya işitme cihazı ve koklear implant gibi işitmeye yardımcı cihazlar kullanıldığında bunama riskinin azaldığı saptandı.

Ayrıca, ABD’nin en önemli sağ­lık kurumlarından John Hopkins Üniversitesi Yaşlanma ve Sağlık Merkezi tarafından yapılan ‘Yaşlı Bireylerde İşitme Kaybı ve Bilişsel Gerileme’ başlıklı araştırmada da bin 984 yaşlı 6 yıl boyunca ince­lendi. Araştırma sonucunda, işitme kayıplı yaşlıların her yıl aşamalı olarak bilişsel gerileme yaşadığı görüldü. Hem yaşa bağlı işitme kaybı hem de bilişsel problemle­rin, iletişim güçlüğü, izolasyon, ya­şam kalitesinde düşme ve depres­yonu beraberinde getirdiği ortaya konuldu.”

Sennaroğlu, John Hopkins Üni­versitesinde yapılan ve Hearing Re­search isimli bilimsel dergide ya­yımlanan “Yaşlı Erişkinlerde İşitme Kaybı-Epidemiyolojik Nedenler­den Ulusal Girişimlere” başlıklı bir başka araştırmanın yapıldığını anlatarak, “Araştırma ile işitme ci­hazı ve koklear implant gibi uygu­lamaların, yaşlıların konuşma ve anlama kapasitelerini artırdığını ve bu kişilerin zihinsel olarak daha az yoruldukları belirlendi. Araştırma ile işitme kaybının negatif etkilerini önleyen işitme cihazlarının kulla­nılması durumunda beynin daha fazla uyarıldığı ve kişinin sosyal etkileşiminin arttığı tespit edildi” dedi.

Yaşlılarda bunamanın ilerleme­mesi için işitme kaybının tespit edildiği andan itibaren odyolog (işitme bilimi uzmanı) tarafından uygun görülen işitme cihazlarının mutlaka kullanılması gerektiğini belirten Odyolog, “Teşhis konur konmaz cihaza adaptasyon sağ­lanarak düzenli kullanılmalı. Böy­lece, beyine işitsel yolla giden bilgi eksikliği giderilmiş oluyor. İşitme cihazı doğru kullanılmalı, gürültü yarattığı gerekçesiyle çıkarılması gerekir. Gürültü şikayetlerinin ci­hazın iyi ayarlanmamasından kay­naklanır. Hastanın şikayetleri doğ­rultusunda doğru ayarlanmış bir cihaz, gürültü hissi yapmaz. Hasta ilk kullanmaya başladığından itiba­ren Odyolog tarafından işitsel re­habilitasyona alınması gerekiyor ve işitme cihazlarının bu işin bi­limini yapmış olan odyologlar ta­rafından ayarlanması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Olay Gazetesi'ni takip edin

Facebook Twitter

Son haberler

Brexit oylamasında son raunt

Bu hafta üçüncü kez oylanması beklenen anlaşma Brexit’in kaderini belirleyecek

Uzmanlardan tavsiye: Brexit süresince evinizi sakın satmayın Uzmanlardan tavsiye: Brexit süresince evinizi sakın satmayın

Britanya’da Brexit gündemi her gün değişirken, uzmanlardan uyarı­lar gecikmedi. RICS UK Residential Market Survey anketi sonuçlarına göre, Brexit belirsizlikleri konut pi­yasasında gittikçe artan durgunluk­ları beraberinde getiriyor.

“Müslümanları hedef alan bir terör saldırısı olabilir” “Müslümanları hedef alan bir terör saldırısı olabilir”

İngiltere Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Ben Wallace, Yeni Zelanda’daki gibi Müslümanları hedef alan bir terör saldırısının İngiltere’de de olabileceğini söyledi.

Yeni Zelanda’daki terör saldırıları protesto edildi

Londra’da 10 binlerce kişi İslamofobi, antisemitizm ve ırkçılığa karşı yürüdü ve Yeni Zelanda’daki iki camiye düzenlenen terör saldırılarını protesto etti.

Brexit anlaşmasına şartlı değişiklik tasarısı

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit anlaşmasının mec­listen onay alması için ikinci bir referandum şartlı değişiklik tasa­rısı hazırladığı kaydedildi.

Fransa’da yaşayan İngilizlerin ehliyet başvuruları donduruldu

Fransa’da yaşayan İngiliz vatan­daşları bir süre araçlarını kullana­mayabilir. Fransız yetkililer Brexit konusu netliğe kavuşana kadar İn­gilizlerin Fransız sürücü ehliyetleri için yaptıkları başvuruların dondu­rulduğunu ve İngiliz sürücü ehli­yetlerinin Fransız ehliyetleriyle de­ğiştirilmeyeceğini açıkladı.

Avrupa’nın en büyük Alevi Festivali 24 Mayıs’ta başlayacak

Londra’da Alevi kültürünü tanıt­mak amacıyla Avrupa’nın en büyük festivallerinden olan Alevi festivali­nin bu yıl 9’uncusu gerçekleştirile­cek. İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi) tarafın­dan geleneksel olarak düzenlenen “Alevi Festivali”nin bu yıl 9’uncusu tertiplenecek.

Portsmouth’taki anma törenine ücretsiz ulaşım

Londra’da faaliyet gösteren çatı örgütü Çanakkale Anma Plat­formu, 18 Mart Şehitler Günü ve­silesiyle Portsmouth’da düzenle­necek törene vatandaşlarımızın ücretsiz ulaşımını sağlamak ama­cıyla bir otobüs kaldıracağını bil­dirdi.

Brexit anlaşmasına şartlı değişiklik tasarısı

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit anlaşmasının mec­listen onay alması için ikinci bir referandum şartlı değişiklik tasa­rısı hazırladığı kaydedildi.

Brexit’e rağmen borçlanma artıyor

Bankaların onayladığı mortgage sayısı da Eylül 2017’den beri görülen en yüksek seviyede

İngiltere’ye akın var: Türkiye’den iş kurma başvuruları ikiye katlandı

İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın 28 Şubat tarihinde açıkladığı veri­lere göre, İngiltere tarafından ve­rilen bir iş kurma izni vizesi olan Ankara Anlaşması’na 2018 yılında toplam 7 bin 607 Türk vatandaşı başvurdu. Bu rakam 2017 yılında yine bir rekor olan 5 bin 205 kişiydi.

Anlaşmasız Brexit tobacco endüstrisinde büyük zarara mal olacak

Dünyaca ünlü tobacco devleri, Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden anlaşmasız (No-deal) şeklinde çık­ması halinde, özellikle üzerinde si­gara içmenin zararlarını belirten paketlerin ülkeye getirilmesinin milyonlara mal olacağını belirterek sigara sektöründe oluşabilecek bir ekonomik krizin sinyallerini verdi.

Soho Yemek Festivali 2019 tarihi belli oldu!

Her hafta gerçekleşen Berwick Street sokak yemeği fuarının yanı sıra, tüm West End’in her sene dört gözle beklediği bir diğer “lezzetli” festival ise, şüphesiz geleneksel Soho yemek festivali…

Klasik ve barok müzik Orta- Asya ilhamıyla buluşursa…

Londra’da ve Avrupa’da mo­dern ve klasik sanatın önde gelen merkezlerinden Barbican Centre, klasik müzik, orta asya müziği, barok ve daha fazlasını yanyana koyan, farklı dünyaların müzikal bileşkesinin yarattığı yepyeni bir sentez müzik deneyimini Londralı müzikseverlere sunuyor.

Doğanın yakarışına “İnteraktif sergi dikkati”

West End’in sanat evlerinden biri olan Fitzrovia’da yaza kadar devam edecek bu özel interaktif sergi, “Missing” (Eksik) adıyla Londralılarla buluşurken, soyu tükenmekte olan canlıların korunmasına dair anektodlara, ve soyu tükenen canlıların tam bir listesine yer veriyor.

Açık hava sinamaları açılmaya başlıyor!

Her ne kadar yalancı baharla­rın gelişine kansak da, Nisan ayına doğru Londra’nın en sevdiğimiz açık hava sinemaları açılmaya başlıyor.

Köşe Yazarları

Tüm köşe yazarlarını oku
Designed by: Olay Gazeter